Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. maja 2014

Spremembe proračuna na področju raziskav, izobraževanja, podpore podjetjem in kohezijske politike

Komisija predlaga povečanje skupnega zneska odobritev plačil za leto 2014, in sicer za 4 738 milijard EUR. Iz tega zneska se bodo krile pravne obveznosti na področju raziskav in inovacij, izobraževanja ter podpore za mala in srednja podjetja. Upoštevati je treba tudi višje zahtevke držav članic za povračila na področju kohezijske politike ter zapletene razmere v Ukrajini. Komisija predlaga uporabo nerazporejene razlike do zgornje meje in posebnega instrumenta, varnostne rezerve1. Kljub vsemu bodo neto stroški za države članice za 2 165 milijard EUR nižji, saj bodo dodatni prihodki Komisije znašali več kot 1,5 milijarde EUR, predvsem iz naslova glob zaradi kršitev pravil konkurence, 1 milijarda EUR dodatnih sredstev pa je rezultat izvrševanja proračuna za leto 2013.

Predlog spremembe proračuna št. 3 je odgovor na potrebe po dodatnih plačilih za programe EU, ki so bili okrepljeni, da bi podpirali gospodarsko okrevanje, rast in delovna mesta v Evropi: Obzorje 2020 (raziskave), pobuda za zaposlovanje mladih, Erasmus+ (izobraževanje), COSME (podpora podjetjem). Poleg tega je bilo več zakonodajnih aktov sprejetih po sprejetju proračuna za leto 2014, zato potrebujejo več sredstev. Za nekatere druge programe je povečanje potrebno za izpolnitev zahtev iz preteklega leta.

Današnji predlog zajema tudi kohezijsko politiko, saj je potrebnih približno 3,4 milijarde EUR za plačilo izjemno visokih zahtevkov držav članic in svežnja podpore za Ukrajino (250 milijonov EUR za plačilo prvega obroka junija 2014).

Podrobna razčlenitev spremembe proračuna št. 3 (v milijonih EUR)

Odobritve plačil po razdelkih večletnega finančnega okvira

Končni proračun 2013

Izglasovani proračun 2014

PSP št. 3

Predlagano povečanje glede na proračun za leto 2014

Uporaba nerazporejene razlike do zgornje meje v letu 2014

Uporaba varnostne rezerve

Skupaj

1a

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

12 778

11 441

305

282

587

5,1 %

1b

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

56 350

50 951

3 395

3 395

6,7 %

2

Trajnostna rast: naravni viri

57 814

56 459

6

100

106

0,2 %

3

Varnost in državljanstvo

1 894

1 677

4

Evropa v svetu

6 967

6 191

401

250

651

10,5 %

5

Uprava

8 418

8 406

6

Nadomestila

75

29

Skupaj

144 295

135 155

711

4 027

4 738

3,5 %

od tega za razdelke 1a, 2 in 4

77 559

74 091

711

632

1 343

1,8 %

OPOMBA:

To je tretjih predlog spremembe proračuna za leto 2014.

Predlog spremembe proračuna št. 1 je bil sprejet februarja 2014 in ni imel učinka na celotni obseg proračuna (dogovorjeni zneski so se prerazporedili znotraj izglasovanega proračuna).

Predlog spremembe proračuna št. 2 je bil sprejet maja 2014, nanašal pa se je na presežek proračuna za leto 2013 (1 milijarda EUR).

VEČ INFORMACIJ:

Spletna stran proračuna EU: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontakti:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132) –@ECspokesbudget

Za javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-­pošti

1 :

Varnostna rezerva je novi mehanizem, sprejet za obdobje 2014–2020, ki Komisiji omogoča, da v primeru nepredvidenih okoliščin zaprosi za dodatna sredstva. Letnemu proračunu se lahko doda 0,03 % BND 28 držav članic EU (leta 2014 to znaša 4 027 milijonov EUR). Prihodnje zgornje meje plačil se morajo zmanjšati za isti znesek, da ostane skupna zgornja meja za celotno obdobje enaka.


Side Bar