Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. mája 2014

Zmena rozpočtu s cieľom pokryť potreby v oblasti výskumu, vzdelávania, podpory podnikov a politiky súdržnosti

Komisia navrhuje zvýšiť objem platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014 o 4,738 miliardy EUR na pokrytie právnych záväzkov v oblasti výskumu a inovácie, vzdelávania a podpory pre malé a stredné podniky. Je potrebné riešiť vyššie požiadavky členských štátov na úhradu platieb v oblasti politiky súdržnosti, ako aj ťažkú situáciu na Ukrajine. Komisia navrhuje použiť nepridelené rezervy v rámci stropu platobných rozpočtových prostriedkov a zapojenie osobitného nástroja, rezervy na nepredvídané udalosti1. Čisté náklady pre členské štáty však budú podstatne nižšie – dosiahnu iba 2,165 miliardy EUR, keďže Komisia bude mať dodatočné hotovostné príjmy prevyšujúce 1,5 miliardy EUR, najmä z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ako aj sumu prevyšujúcu 1 miliardu EUR, ktorá vyplynula z plnenia rozpočtu na rok 2013.

Návrh opravného rozpočtu č. 3 sa zameriava na potrebu dodatočných platieb pre programy EÚ, ktoré boli ďalej posilnené na podporu hospodárskeho oživenia Európy, rastu a zamestnanosti: Horizont 2020 (výskum), iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Erasmus+ (vzdelávanie) a COSME (podpora pre podniky). Okrem toho viaceré legislatívne akty boli finalizované po prijatí rozpočtu na rok 2014, a tieto si vyžadujú ďalšie platobné rozpočtové prostriedky. Napokon niektoré ďalšie programy si vyžadujú navýšenie s cieľom pokryť požiadavky za minulý rok.

Dnešný návrh sa zameriava aj na politiku súdržnosti, keďže približne 3,4 miliardy EUR je potrebných na uspokojenie nezvyčajne vysokého objemu žiadostí o úhradu výdavkov zo strany členských štátov, ako aj na podporný balík pre Ukrajinu (250 miliónov EUR na financovanie prvej tranže v júni 2014.

Podrobný návrh opravného rozpočtu č. 3 (v miliónoch EUR)

Platobné rozpočtové prostriedky
podľa okruhov VFR

Konečný rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2014

NOR č. 3

Navrhované zvýšenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2014

Využitie nepridelenej rezervy v roku 2014

Použitie rezervy na nepredvídané udalosti

Spolu

1a

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

12 778

11 441

305

282

587

5,1 %

1b

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

56 350

50 951

3 395

3 395

6,7 %

2

Udržateľný rast: prírodné zdroje

57 814

56 350

6

100

106

0,2 %

3

Bezpečnosť a občianstvo

1 894

1 677

4

Globálna Európa

6 967

6 191

401

250

651

10,5 %

5

Administratíva

8 418

8 406

6

Kompenzácie

75

29

Spolu

144 295

135 155

711

4 027

4 738

3,5 %

Z toho okruhy 1a, 2 a 4

77 559

74 091

711

632

1 343

1,8 %

POZNÁMKA:

Toto je tretí návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014.

Návrh opravného rozpočtu č. 1 bol prijatý vo februári 2014 a nemal vplyv na celkovú výšku rozpočtu (prerozdelenie prostriedkov dohodnutých v rámci schváleného rozpočtu).

Návrh opravného rozpočtu č. 2 bol prijatý v máji 2014 a zahŕňal prebytok z rozpočtu na rok 2013 (1 miliarda EUR).

VIAC INFORMÁCIÍ

Webová stránka rozpočtu EÚ: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm.

Kontaktné osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 8132) – @ECspokesbudget

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo cez e­mail

1 :

Rezerva na nepredvídané udalosti: nový mechanizmus dohodnutý na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý umožňuje Komisii požiadať o dodatočné financovanie v prípade nepredvídaných okolností. K ročnému rozpočtu je možné pridať 0,03 % HND EÚ-28 (4 027 mil. EUR v roku 2014). Budúce stropy platieb sa musia znížiť o rovnakú sumu, aby sa zabezpečilo, že celkový strop na celé obdobie zostane nezmenený.


Side Bar