Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 mei 2014

Wijziging van de Europese begroting ten behoeve van onderzoek, onderwijs, steun aan bedrijven en cohesiebeleid

De Commissie stelt voor de hoeveelheid betalingskredieten voor 2014 met 4,738 miljard euro te verhogen om wettelijke verplichtingen op het gebied van onderzoek en innovatie, onderwijs en steun voor het midden- en kleinbedrijf te dekken. Voor zowel de hogere terugbetalingsverzoeken van de lidstaten op het gebied van cohesiebeleid als de moeilijke situatie in Oekraïne moet een oplossing worden gevonden. De Commissie stelt voor niet toegewezen marges in het kader van maxima voor de betalingskredieten te gebruiken en een speciaal instrument te gebruiken, de marge voor onvoorziene omstandigheden1. De netto kosten voor de lidstaten zullen echter aanzienlijk lager uitkomen, namelijk op 2,165 miljard euro, aangezien de Commissie meer dan 1,5 miljard euro aan extra inkomsten binnenkrijgt, met name uit in concurrentiezaken opgelegde boetes, alsmede meer dan 1 miljard uit de toepassing van de begroting voor 2013.

Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 biedt een oplossing voor de behoefte aan extra betalingen voor EU-programma's die zijn versterkt om het economische herstel, de groei en het scheppen van banen in Europa te ondersteunen Horizon 2020 (onderzoek), het Wergelegenheidsinitiatief voor jongeren, Erasmus+ (onderwijs), COSME (steun voor bedrijven). Bovendien zijn verschillende wetgevingsbesluiten genomen na goedkeuring van de begroting voor 2014, en daarvoor zijn dus meer vastleggingskredieten nodig. Tot slot zijn voor sommige andere programma's extra middelen nodig ter dekking van de benodigde middelen van het afgelopen jaar.

Het voorstel van vandaag dient ook voor het cohesiebeleid aangezien ongeveer 3,4 miljard euro nodig is voor de ongebruikelijk hoge terugbetalingsverzoeken van de lidstaten, alsmede voor het Steunpakket voor Oekraïne (250 miljoen euro voor de betaling van de eerste tranche in 2014).

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 (in miljoenen euro's)

Betalingskredieten
per rubriek van het MFK

Definitieve begroting 2013

Goed-gekeurde begroting 2014

OGB 3

Voorge-stelde toename vergeleken met de begroting voor 2014

Gebruik van niet-toegewezen marge in 2014

Gebruik van de marge voor onvoorziene omstandig-heden

Totaal

1a

Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid

12 778

11 441

305

282

587

5,1 %

1b

Economische, sociale en territoriale cohesie

56 350

50 951

3 395

3 395

6,7 %

2

Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen

57 814

56 459

6

100

106

0,2 %

3

Veiligheid en burgerschap

1 894

1 677

4

Europa als wereldspeler

6 967

6 191

401

250

651

10,5 %

5

Administratie

8 418

8 406

6

Compensatiebedragen

75

29

Totaal

144 295

135 155

711

4 027

4 738

3,5 %

Waarvan voor de rubrieken 1a, 2 en 4

77 559

74 091

711

632

1 343

1,8 %

OPMERKING:

Dit is het derde voorstel tot wijziging van de begroting voor 2014.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 is in februari 2014 goedgekeurd en was niet van invloed op de totale omvang van de begroting (verschuiving van overeengekomen bedragen binnen de goedgekeurde begroting).

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 is in mei 2014 goedgekeurd en had betrekking op het overschot van de begroting 2013 (1 miljard euro)

MEER INFORMATIE

Contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32) –@ECspokesbudget

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail

1 :

Marge voor onvoorziene uitgaven: Een nieuw mechanisme dat voor de periode 2014-2020 is overeengekomen en dat de Commissie in staat stelt extra financiering aan te vragen in geval van onvoorziene omstandigheden. 0,03 % van het bni van de EU-28 (4,027 miljard euro in 2014) kan aan de jaarlijkse begroting worden toegevoegd. Toekomstige maxima voor de betalingskredieten moeten met hetzelfde bedrag worden verlaagd om ervoor te zorgen dat het totale maximum voor de hele periode ongewijzigd blijft.


Side Bar