Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. maj 2014

Ændring af budgettet for at dække støtte til forskning, uddannelse, virksomheder og samhørighedspolitikken

Kommissionen foreslår at hæve niveauet for betalingsbevillingerne for 2014 med 4 738 mia. EUR med henblik på at dække de juridiske forpligtelser i forbindelse med forskning og innovation, uddannelse samt støtte til små og mellemstore virksomheder. Der skal tages hånd om problemerne med det øgede antal betalingsanmodninger fra medlemsstaterne vedrørende samhørighedspolitikken, og den svære situation i Ukraine skal afklares. Kommissionen foreslår at anvende den uudnyttede margen under betalingsloftet samt ty til det særlige instrument kaldet margenen til uforudsete udgifter1. Medlemsstaternes nettoomkostninger vil dog blive betydeligt lavere (2 165 mia. EUR), da Kommissionen forventer at inddrive mere end 1,5 mia. EUR i ekstraindtægter primært fra bøder i forbindelse med konkurrencesager og have mere end 1 mia. EUR til rådighed, som følge af overskud på 2013-budgettet.

Forslag til ændringsbudget nr. 3 afklarer behovet for yderligere betalinger til EU-programmerne, nærmere betegnet Horisont 2020 (forskning), ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Erasmus+ (uddannelse) og Cosme (støtte til virksomheder), som er blevet styrket med henblik på at understøtte Europas økonomiske genopretning, vækst og beskæftigelse. Derudover er en række retsakter blevet indgået efter vedtagelsen af budgettet for 2014, hvilket kræver flere betalingsbevillinger. Endelig har andre programmer behov for yderligere midler for at kunne dække sidste års behov.

Forslaget fra i dag omfatter også Samhørighedspolitikken, da omkring 3,4 mia. EUR er påkrævet for at dække usædvanligt mange betalingsanmodninger fra medlemsstaterne såvel som Støttepakken til Ukraine (250 mio. EUR til at dække udbetalingen af den første rate i juni 2014).

Forslag til ændringsbudget nr. 3 (i mio. EUR)

Betalingsbevillinger
pr. udgiftsområde i FFR

Endeligt budget 2013

Vedtaget budget 2014

FÆB nr. 3

Foreslået forhøjelse i forhold til budget 2014

Anvendelse af den ubrugte margen i 2014

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter

I alt

1 a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

12 778

11 441

305

282

587

5,1 %

1b

Økonomisk, social og territorial samhørighed

56 350

50 951

3 395

3 395

6,7 %

2

Bæredygtig vækst: naturressourcer

57 814

56 459

6

100

106

0,2 %

3

Sikkerhed og unionsborgerskab

1 894

1 677

4

Et globalt Europa

6 967

6 191

401

250

651

10,5 %

5

Administration

8 418

8 406

6

Kompensationer

75

29

I alt

144 295

135 155

711

4 027

4 738

3,5 %

Heraf udgiftsområde 1a, 2 og 4

77 559

74 091

711

632

1 343

1,8 %

BEMÆRK:

Dette er det tredje forslag til ændring af 2014-budgettet.

Forslag til ændringsbudget nr. 1 blev vedtaget i februar 2014 og påvirkede ikke budgettets samlede størrelse (omfordeling af aftalte beløb inden for det vedtagne budget).

Forslag til ændringsbudget nr. 2 blev vedtaget i maj 2014 og vedrørte overskuddet fra 2013-budgettet (1 mia. EUR).

Yderligere oplysninger

Webstedet for EU BUDGET: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Pressehenvendelser:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32) –@ECspokesbudget

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

1 :

Margen til uforudsete udgifter: En ny mekanisme, oprettet for perioden 2014-2020, der gør det muligt for Kommissionen at anmode om yderligere finansiering i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Derved kan 0,03 % af EU-28's BNI (4 027 mio. EUR i 2014) potentielt tilføjes det årlige budget. De fremtidige betalingslofter vil skulle sænkes med det samme beløb for at sikre, at det overordnede loft for hele perioden forbliver uændret.


Side Bar