Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. mája 2014

Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy 2014: ako je na tom vaša krajina?

Komisia je podľa nových údajov na dobrej ceste do roku 2015 splniť 95 zo 101 digitálnych cieľov, čo je známkou dobrého pokroku. Občania a podniky v EÚ sa čoraz častejšie pripájajú na internet, viac nakupujú online a sebavedomejšie a zručnejšie sa pohybujú v oblasti IKT. Na nasýtenie tohto digitálneho apetítu im často chýba vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie, a to najmä vo vidieckych oblastiach. Veľkým problémom naďalej zostávajú aj pretrvávajúce rozdiely v digitálnych zručnostiach (pozri MEMO/14/383).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU) vyhlásila: „Väčšina Európanov sa dnes s ľahkosťou pohybuje v digitálnom svete a dychtí po väčších možnostiach. Vyriešili sme problém prístupu na internet, ale rozdiely v digitálnych zručnostiach pretrvávajú. Keď sa nebudeme viac usilovať, v Európe vznikne znevýhodnená vrstva obyvateľstva, ktorej bude chýbať digitálna gramotnosť.“

Pozrite si, aké výsledky dosiahla vaša krajina!

Watch video here!

Dobré správy:

Pravidelné používanie internetu na vzostupe: počet ľudí, ktorí sa pripájajú na internet aspoň raz za týždeň, stúpol od roku 2010 zo 60 % na 72 %. Najväčší pokrok zaznamenalo Grécko, Rumunsko, Írsko, Česko a Chorvátsko.

Najlepšími výsledkami sa môžu pochváliť Dánsko, Švédsko, Holandsko a Luxembursko, kde sa na internet pripája vyše 90 % obyvateľov (na porovnanie, v USA používa internet 87 % dospelých).

Veľký pokrok v znevýhodnených skupinách: spomedzi nezamestnaných ľudí, osôb s nízkym vzdelaním a starších obyvateľov používa internet 57 %, zatiaľ čo pred štyrmi rokmi to bolo 41 %. Pri súčasnom trende sa cieľ 60 % dosiahne ešte pred rokom 2015.

Počet osôb, ktoré nepoužívajú internet, klesol o tretinu: v EÚ sa nikdy nepripojilo na internet 20 % ľudí (o tretinu menej než pred štyrmi rokmi). Ak súčasný trend pretrvá, cieľ vytýčený v digitálnej agende, podľa ktorého by tento počet mal do roku 2015 klesnúť na 15 %, bude splnený.

Omnoho viac ľudí nakupuje online: v súčasnosti nakupuje online 47 % občanov EÚ, čo je nárast o 10 percentuálnych bodov, takže cieľ 50 % do roku 2015 sa pravdepodobne podarí splniť.

Všeobecný prístup: v súčasnosti má k širokopásmovému pripojeniu prístup 100 % Európanov. To zahŕňa rôzne možnosti (optické pripojenie, káblové pripojenie, ADSL alebo mobilný prístup 3G/4G), ale všetci Európania majú k dispozícii aspoň cenovo dostupné satelitné širokopásmové pripojenie.

Technológie rýchleho širokopásmového pripojenia: dostupnosť mobilného širokopásmového pripojenia 4G sa z 26 % v minulom roku prudko zvýšila na 59 %. Ku káblovému internetu s rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s má prístup 62 % obyvateľstva EÚ, oproti 54 % v minulom roku a 29 % v roku 2010. V Belgicku, Dánsku, Litve, Luxembursku, na Malte, v Holandsku a Spojenom kráľovstve má 90 % alebo viac domácností k dispozícii rýchle širokopásmové pripojenie.

Zostávajúce výzvy:

Malé podniky zaostávajú: iba 14 % podnikov s menej než 250 zamestnancami predáva online. V celej EÚ sa ani jediná krajina nepribližuje k cieľu dosiahnuť do roku 2015 priemernú úroveň 33 %.

Vidiecke oblasti v Európe sú ohrozené: iba 18 % vidieckych domácností má prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Služby elektronickej verejnej správy v roku 2013 stagnovali. Používalo ich iba 42 % populácie EÚ. Pri súčasnom trende členské štáty cieľ 50 % do roku 2015 nedosiahnu.

Priemer EÚ

Širokopásmové pripojenie

2014

Cieľ

Základné širokopásmové pokrytie pre všetkých

100 %

100 % (2013)

Jednotný digitálny trh

Obyvateľstvo nakupujúce online

47 %

50 % (2015)

Cezhraničný elektronický obchod

12 %

20 % (2015)

MSP predávajúce online

14 %

33 % (2015)

Digitálna integrácia

Pravidelné používanie internetu

72 %

75 % (2015)

Pravidelné používanie internetu medzi znevýhodnenými osobami

57 %

60 % (2015)

Obyvateľstvo, ktoré nikdy nepoužilo internet

20 %

15 % (2015)

Verejné služby

Občania, ktorí komunikujú so subjektmi verejného sektora online

42 %

50 % (2015)

Občania, ktorí subjektom verejného sektora predkladajú dokumenty elektronickou formou

21 %

25 % (2015)

Komisia dnes uverejnila aj 11. porovnávaciu štúdiu elektronickej verejnej správy. Zo správy vyplýva, že občania sú aj naďalej spokojnejší so súkromnými online službami (napr. elektronické bankovníctvo) než s verejnými online službami (napr. informácie o zamestnanosti). Online služieb elektronickej verejnej správy je viac, ale nie vždy sú ľahko použiteľné, rýchle či transparentné. Tieto prekážky bránia ľuďom využívať elektronickú verejnú správu vo väčšej miere.

Súvislosti

Európska komisia sa snaží o vytvorenie regulačného a obchodného prostredia, ktoré bude podporovať konkurencieschopnosť a investície na európskych trhoch s digitálnymi technológiami.

Komisia v roku 2013 predostrela návrhy konkrétnych opatrení na vytvorenie jednotného telekomunikačného trhu s cieľom riešiť mnohé z problémov, ktoré potvrdili dnes uverejnené údaje.

V hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy z roku 2014 sa posudzuje pokrok, ktorý sa pri dosahovaní tohto cieľa dosiahol na úrovni EÚ i jednotlivých členských štátov, a to na základe 13 ukazovateľov výkonnosti. Správa vychádza z údajov za rok 2013.

Komisia zatiaľ splnila 72 zo 101 cieľov v rámci Digitálnej agendy pre Európu. Ďalších 23 cieľov sa zrejme podarí dosiahnuť v stanovenej lehote. V šiestich prípadoch už nastalo alebo hrozí oneskorenie.

Užitočné odkazy

Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy

Profily krajín v hodnotiacej tabuľke: širokopásmové pripojenie, používanie internetu, elektronická verejná správa, trendy v oblasti regulácie telekomunikačných služieb a výskumu v každom členskom štáte EÚ

MEMO/14/383 Vytvárajú digitálne technológie pracovné miesta, alebo ich ničia? Disponujú Európania digitálnymi zručnosťami, vďaka ktorým si môžu nájsť a udržať prácu?

Scoreboard infographic

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Neelie na Twitteri

Hashtagy: #DAEscoreboard #ConnectedContinent

Kontakty

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Telefón: +32 2295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar