Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 maj 2014

Det europeiska medborgarinitiativet: EU-kommissionens svar på ”En av oss”

I dag svarade EU-kommissionen på det europeiska medborgarinitiativet ”En av oss”. Efter att ha träffat med initiativets organisatörer och studerat deras begäran har kommissionen beslutat att inte lägga fram ett lagstiftningsförslag, eftersom medlemsländerna och Europaparlamentet helt nyligen har diskuterat och beslutat EU:s politik på detta område. Initiativet ”En av oss” hade uppmanat EU att stoppa finansiering av verksamheter som förutsätter att mänskliga embryon förstörs, särskilt inom områdena forskning, utvecklingsstöd och folkhälsa. Initiativets organisatörer hade samlat in mer än de 1 miljon underskrifter från minst sju medlemsländer som krävs för ett sådant initiativ efter att ha registrerat sitt förslag. Den 9 april träffade organisatörerna kommissionen (Uttalande/14/115) och hade därefter en offentlig utfrågning i Europaparlamentet den 10 april. Kommissionen kom fram till att den befintliga finansieringsramen, som nyligen diskuterats och godkänts av EU:s medlemsländer och Europaparlamentet, är tillräcklig.

EU:s innovationskommissionär Máire Geoghegan-Quinn säger: Vi har noga satt oss in i detta medborgarinitiativ och givit frågan all vår uppmärksamhet. Det är emellertid inte utan orsak som medlemsländerna och Europaparlamentet har gått med på att fortsätta att finansiera forskning på detta område. Embryonala stamceller är unika och möjliggör livräddande behandlingar. Det pågår redan kliniska prövningar. Kommissionen kommer att fortsätta att tillämpa de stränga etiska regler och begränsningar som gäller i dessa frågor på all EU-finansierad forskning. Hit hör också att vi inte kommer att finansiera förstörelse av embryon.

Kommissionären för utveckling, Andris Piebalgs, konstaterade för sin del att: – Medborgarinitiativ gör det möjligt för människor att direkt delta i utformningen av EU:s politik, och vi vill därför ge dem stor uppmärksamhet. Än i dag dör alltför många kvinnor av komplikationer under graviditeten och vid förlossningen. Därför har den internationella gemenskapen tagit med det särskilda målet att minska mödradödligheten och ge alla tillgång till reproduktiv hälsa som ett av millennieutvecklingsmålen. EU, dess medlemsländer och andra internationella givare arbetar hårt för att uppnå detta och prioriterar denna fråga och hälsofrågor i allmänhet. Våra utvecklingsprogram på detta område ska utvidga tillgången till effektiv familjeplanering, och därmed minska behovet av aborter.

Forskning med stamceller från mänskliga embryon

EU-kommissionen tillämpar ett detaljerat system i tre steg för all forskning som berör stamceller från mänskliga embryon. Kommissionen anser att detta system är helt förenligt med EU-fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Systemet, som redan tillämpades i EU:s förra forskningsprogram, har godkänts av EU:s medlemsländer och Europaparlamentet samtidigt som de godkände lagstiftningen för Horisont 2020. Systemet omfattas av följande regler:

  • Nationell lagstiftning ska följas – EU-projekt måste följa lagstiftningen i det land där forskningen bedrivs.

  • Alla projekt måste vara vetenskapligt validerade genom inbördes utvärdering och genomgå strikt etisk granskning.

  • EU-medel får inte användas för att skapa nya stamcellslinjer, eller för forskning som förstör embryon, till exempel för att få tillgång till mänskliga embryonala stamceller.

EU-kommissionen kommer inte uttryckligen att finansiera forskning som berör mänskliga embryonala stamceller. Kommissionen finansierar däremot forskning om behandling av sjukdomar eller hälsovårdsproblem, t.ex. behandling av Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller diabetes. Forskning får omfatta mänskliga embryonala stamceller om den ingår i de bästa projektförslagen. Mellan 2007 och 2013 har EU finansierat 27 samarbetsprojekt i hälsorelaterad forskning som inbegriper användning av mänskliga embryonala stamceller, med ett bidrag från EU-budgeten på 156,7 miljoner euro. De totala forskningsutgifterna under samma period uppgick till ca sex miljarder euro.

EU-stöd för bättre hälsa i utvecklingsländerna

Utvecklingssamarbetet på områdena mödra- och barnavård styrs av följande:

  • Millennieutvecklingsmålen, som ska bekämpa den globala fattigdomen, omfattar ett särskilt mål att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015 och ge allmän tillgång till reproduktiv hälsa.

  • Handlingsprogrammet för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD), där det anges att abort under inga omständigheter bör främjas som en metod för familjeplanering, att aborter måste styras av det rättsliga sammanhanget i varje land, och att aborter som inte är olagliga bör utföras under säkra förhållanden.

Prioriteringar för EU-finansiering på hälsoområdet fastställs tillsammans med partnerländerna, och syftar till att förbättra och öka tillgången till dessas nationella hälso- och sjukvårdssystem. Mellan 2008 och 2012 gav EU ut 3,2 miljarder euro för utvecklingsstöd till hälsosektorn. Därav gick 1,5 miljarder euro till mödravård, vård av nyfödda och barns hälsa, 87 miljoner euro gick till reproduktiv hälsovård och 17 miljoner euro till familjeplanering.

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete är ett av EU:s viktigaste finansieringsinstrument för utvecklingsbistånd. Det ger bilateralt stöd till utvecklingsländer som inte täcks av Europeiska utvecklingsfonden, och tematiskt stöd till alla partnerländer inom ramen för prioriterade teman såsom mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning samt hållbar tillväxt för alla. Utöver konsekvensanalysen och andra interna utvärderingar genomförde kommissionen under 2010–2011 ett offentligt samråd om den framtida finansieringen av EU:s utrikespolitik. Förordningen om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete antogs i mars 2014 efter ratificering genom Europaparlamentet och Europeiska rådet. Finansieringsinstrumentet kommer att få 19,7 miljarder euro i anslag från EU:s budget för perioden 2014-2020.

Bakgrund

EU:s medborgarinitiativ lanserades i april 2012 för att ge invånarna möjlighet att påverka politiken. Genom ett medborgarinitiativ kan en miljon medborgare från minst sju EU-länder uppmana kommissionen att föreslå lagstiftning på de områden där kommissionen har befogenhet.

Organisatörerna hänvisade till EG-domstolens så kallade Brüstle-dom (mål C-34/10) när de lade fram sitt ärende. Revisionsrätten konstaterade dock i den domen, som rörde direktivet om bioteknik (98/44/EG), att den berörda EU-lagstiftningen inte syftar till att reglera användningen av mänskliga embryon för vetenskaplig forskning. Avgörandet var begränsat rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar och behandlar inte frågan om huruvida sådan forskning får genomföras eller finansieras.

Mer information

MEMO/14/385

Länk till meddelandet: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

EU:s medborgarinitiativ – webbplats:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

En av oss – webbplats:http://www.oneofus.eu/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar