Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 28. maijā

Eiropas Komisija atbildējusi uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Viens no mums”

Eiropas Komisija šodien ir sniegusi atbildi uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu (ECI) “Viens no mums”. Pēc tikšanās ar šīs iniciatīvas organizatoriem un iepazīšanās ar viņu pieprasījumu Komisija ir nolēmusi neiesniegt tiesību akta projektu, jo dalībvalstīs un Eiropas Parlaments ir gluži nesen apspriedušies un pieņēmuši lēmumu par ES politiku šajā jomā. Iniciatīva “Viens no mums” aicināja ES pārtraukt tādu darbību finansēšanu, kuru rezultātā tiek iznīcināti cilvēka embriji, jo īpaši tādās jomās kā pētniecība, izstrāde un veselības aizsardzība. Pēc iniciatīvas reģistrēšanas rīkotāji savāca vairāk parakstu nekā obligātais miljons parakstu vismaz septiņās ES dalībvalstīs. Organizatori 9. aprīlī tikās ar Eiropas Komisiju (STATEMENT/14/115) un 10. aprīlī piedalījās Eiropas Parlamenta atklātā sēdē. Eiropas Komisija ir secinājusi, ka pašreizējā finansējuma sistēma, par kuru nesen diskutēja un vienojās ES dalībvalstis un Eiropas Parlaments, ir pareiza.

ES pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: “Esam rūpīgi pievērsušies šai Eiropas pilsoņu iniciatīvai. Tomēr dalībvalstis un Eiropas Parlaments ir vienojušies turpināt pētījumu finansēšanu šajā jomā, un tas nav bez pamata. Embriju cilmes šūnas ir unikālas, tām ir potenciāls kļūt par metodi, kas izglābj dzīvības. Jau notiek klīniskie pētījumi. Eiropas Komisija arī turpmāk piemēros stingros ētikas noteikumus un ierobežojumus, kas noteikti ES finansētiem pētījumiem, tostarp arī noteikumu, ka mēs nefinansēsim embriju iznīcināšanu.”

Par attīstību atbildīgais ES komisārs Andris Piebalgs sacīja: “Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu palīdzību iedzīvotājiem ir iespēja tiešā veidā iesaistīties ES politikas veidošanā, un mēs pievēršam lielu uzmanību šīm iniciatīvām. Grūtniecības un ar dzemdībām saistītu komplikāciju dēļ joprojām mirst pārāk daudz sieviešu. Tāpēc starptautiskā sabiedrība ir Tūkstošgades attīstības mērķos iekļāvusi arī mērķi samazināt mātes mirstību un panākt, ka reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumi ir pieejami visiem. Eiropas Savienībā dalībvalstis un citi starptautiski līdzekļu devēji aktīvi strādā, lai to panāktu, un vispār ir noteikuši veselību un veselības aprūpes pieejamību par vienu no prioritātēm. Mums ir šai jomai paredzētas attīstības programmas, kuru mērķis ir paplašināt efektīvu ģimenes plānošanas pakalpojumu pieejamību, tādējādi izvairoties no vajadzības veikt abortus”.

Pētījumi, kuros izmanto cilvēka embriju cilmes šūnas

Visiem pētījumiem, kuros izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas, Eiropas Komisija piemēro detalizētu “trīskāršas atslēgas” sistēmu, kura, kā Komisija uzskata, pilnībā atbilst ES līgumiem un Eiropas Savienības Pamattiesību hartai. Minēto sistēmu jau lietoja, īstenojot iepriekšējo ES pētniecības programmu, un tai, 2013. gadā pieņemot ar programmu “Apvārsnis 2020” saistītos tiesību aktus, ir piekritušas gan ES dalībvalstis, gan Eiropas Parlaments. Noteikumi ir šādi:

  • jāievēro valsts likumi, proti, ES projektiem ir jāatbilst tās valsts likumiem, kurā šos projektus īsteno;

  • visi projekti ir zinātniski jāpārbauda citiem zinātniekiem un rūpīgi jāizvērtē no ētikas viedokļa;

  • ES līdzekļus nedrīkst izmantot jaunu cilmes šūnu līniju ieguvei vai tādiem pētījumiem, kuros iznīcina embrijus (šos līdzekļus nedrīkst izlietot arī cilvēka embriju cilmes šūnu iegādei).

Eiropas Komisija nav īpaši pievērsusies tādu pētījumu finansēšanai, kuros izmanto cilvēka embriju cilmes šūnas. Toties Komisija finansē pētījumus, kā ārstēt slimības vai novērst veselības aprūpes problēmas, piemēram, Parkinsona slimības, Hantingtona slimības un diabēta terapijas pētījumus. Tajos var izmantot cilvēka embriju cilmes šūnas, ja tas paredzēts vislabākajos projektu priekšlikumos. No 2007. līdz 2013. gadam veselības jomā ES ir finansējusi 27 tādus sadarbības projektus, kuros izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas; šiem projektiem ieguldījums no ES budžeta bijis 156,7 miljoni eiro. Savukārt tajā pašā periodā kopējais investīciju apjoms veselības pētniecībai bija apmēram 6 miljardi eiro.

ES palīdzība veselības aprūpei jaunattīstības valstīs

Mātes un bērna veselības jomā sniegtās palīdzības principus nosaka:

  • Tūkstošgades attīstības mērķi nabadzības izskaušanai pasaulē. Tajos ir iekļauts konkrēts mērķis līdz 2015. gadam samazināt mātes mirstību par 75 % un panākt to, ka reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumi ir pieejami visiem;

  • Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD) Rīcības programma, kurā norādīts, ka abortu nekādā ziņā nedrīkst popularizēt kā ģimenes plānošanas metodi, ka mākslīgā aborta pakalpojumi jāsniedz atbilstīgi katras valsts likumiem un ka tad, ja aborts nav vispār aizliegts ar likumu, tas ir jāveic drošos apstākļos.

Par ES finansēšanas prioritātēm veselības aprūpes jomā lemj kopā ar partnervalstu valdību, īpaši pievēršoties valsts veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai un cenšoties panākt, ka tā kļūst pieejamāka. 2008.–2012. gadā veselības aprūpes nozarei ES iztērēja 3,2 miljardus eiro no attīstībai iedalītajiem līdzekļiem. No šīs naudas 1,5 miljardu eiro izlietoja mātes, jaundzimušo un bērnu veselībai, 87 miljonus ieguldīja reproduktīvās veselības aprūpē un 17 miljonus eiro iztērēja ģimenes plānošanai.

Attīstības sadarbības instruments (ASI) ir viens no galvenajiem ES finanšu instrumentiem palīdzībai attīstības jomā. Ar šo instrumentu divpusēji sniedz palīdzību jaunattīstības valstīm, kuras nevar saņemt finansējumu no Eiropas Attīstības fonda, un tematisku palīdzību visām partnervalstīm tādās prioritārās jomās kā cilvēktiesības, demokrātija, laba pārvalde, iekļaujoša un ilgtspējīga izaugsme. Papildus ietekmes novērtējumam un citiem iekšējiem novērtējumiem Komisija 2010.–2011. gadā sarīkoja sabiedrisko apspriešanu par ES ārējās darbības turpmāko finansēšanu. Regula par ASI tika pieņemta 2014. gada martā pēc tam, kad to bija ratificējis Eiropas Parlaments un Padome. ASI no ES budžeta saņems 19,7 miljardus eiro laikam no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas ir pilsoņu rīcībā esošs līdzeklis darba kārtības noteikšanai, tika ieviesta 2012. gada aprīlī. Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas palīdzību viens miljons iedzīvotāju no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu var aicināt Eiropas Komisiju rīkoties tajās jomās, kuras ietilpst tās kompetencē.

Iepazīstinot ar savu iniciatīvu, tās organizatori atsaucās uz ES Tiesas spriedumu lietā Brüstle (lieta C-34/10). Tomēr Tiesa savā spriedumā, kurā tā atsaucās uz Biotehnoloģiju direktīvu (98/44/EK), norādīja, ka attiecīgo ES tiesību aktu mērķis nav regulēt cilvēka embriju izmantojumu zinātniskos pētījumos; spriedums bija tikai par biotehnoloģijas izgudrojumu patentēšanu, nevis par to, vai šādus pētījumus drīkst veikt un vai tos drīkst finansēt.

Papildu informācija

MEMO/14/385

Saite uz paziņojumu: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Tīmekļa vietne “Viens no mums”: http://www.oneofus.eu/

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) “Twitter”: @ECSpokesScience

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar