Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. gegužės 28 d.

Europos piliečių iniciatyva. Europos Komisijos atsakymas dėl iniciatyvos „Vienas iš mūsų“

Šiandien Europos Komisija pateikė savo atsakymą dėl Europos piliečių iniciatyvos (EPI) „Vienas iš mūsų“. Susitikusi su iniciatyvos organizatoriais ir išnagrinėjusi jų prašymą, Komisija nusprendė neteikti teisės akto pasiūlymo, nes valstybės narės ir Europos Parlamentas visai neseniai aptarė ES politiką šiuo atžvilgiu ir priėmė sprendimus. Iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ organizatoriai reikalavo, kad ES nutrauktų veiklos, kurią vykdant gali būti naikinami žmogaus embrionai, finansavimą, visų pirma mokslinių tyrimų, paramos vystymuisi ir visuomenės sveikatos srityse. Iniciatyvos organizatoriai, užregistravę savo pasiūlymą, surinko daugiau nei būtiną 1 mln. parašų ne mažiau kaip septyniose ES valstybėse narėse. Balandžio 9 d. organizatoriai susitiko su Komisija (Pareiškimas 14/115), o balandžio 10 d. pristatė iniciatyvą per viešą svarstymą Europos Parlamente. Komisija padarė išvadą, kad dabartinė finansavimo sistema, dėl kurios neseniai diskutavo ir susitarė ES valstybės narės ir Europos Parlamentas, yra tinkama.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan Quinn sakė: „Mes išnagrinėjome šią piliečių iniciatyvą ir skyrėme pakankamai dėmesio jos reikalavimui. Vis dėlto valstybės narės ir Europos Parlamentas tam, kad šios srities moksliniai tyrimai būtų ir toliau finansuojami, pritarė ne be priežasties. Embriono kamieninės ląstelės yra unikalios ir suteikia galimybę sukurti gydymo būdų, kuriuos taikant gelbstima gyvybė, ir jau vykdomi jų klinikiniai tyrimai. Komisija ES finansuojamiems moksliniams tyrimams ir toliau taikys griežtas galiojančias etikos taisykles ir apribojimus, taip pat nebus finansuojamas embrionų naikinimas.“

Už vystymąsi atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Europos piliečių iniciatyva žmonėms suteikiama galimybė tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką, tam mes skiriame daug dėmesio. Nuo nėštumo ir gimdymo komplikacijų vis dar miršta pernelyg daug moterų. Štai kodėl tarptautinė bendruomenė į tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) įtraukė konkretų tikslą – sumažinti motinų mirtingumą ir užtikrinti visuotinę galimybę naudotis reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis. ES, jos valstybės narės ir kiti tarptautiniai paramos teikėjai deda daug pastangų, kad šis tikslas būtų pasiektas, ir teikia jam – ir apskritai sveikatai – pirmenybę. Šios srities vystymosi programomis siekiama sudaryti daugiau galimybių naudotis veiksmingo šeimos planavimo paslaugomis – taip mažinamas abortų poreikis.“

Su žmogaus embriono kamieninėmis ląstelėmis susiję moksliniai tyrimai

Europos Komisija bet kokiems su žmogaus embriono kamieninėmis ląstelėmis susijusiems moksliniams tyrimams taiko trigubos apsaugos sistemą, kuri, Komisijos manymu, yra visiškai suderinta su ES Sutartimis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Dėl šios sistemos, jau taikytos ankstesnėje ES mokslinių tyrimų programoje, susitarė ES valstybės narės ir Europos Parlamentas, 2013 m. priimdami teisės aktus dėl programos „Horizontas 2020“. Taisyklės yra šios:

  • Laikomasi nacionalinės teisės aktų – vykdant ES projektus privaloma laikytis tos šalies, kurioje atliekami moksliniai tyrimai, įstatymų.

  • Visi projektai turi būti patvirtinti moksliškai,– juos turi įvertinti ekspertai, be to, turi būti kruopščiai įvertinami etikos aspektai.

  • ES lėšos negali būti naudojamos naujoms kamieninių ląstelių linijoms gauti arba vykdyti moksliniams tyrimams, kuriuos atliekant naikinami embrionai, įskaitant skirtus žmogaus embriono kamieninėms ląstelėms gauti.

Europos Komisija aiškiai nenurodo finansuojanti su žmogaus embriono kamieninėmis ląstelėmis susijusius mokslinius tyrimus. Tikriau sakant, Komisija finansuoja mokslinius tyrimus, kuriais siekiama gydyti ligas ar spręsti sveikatos priežiūros sunkumus, pavyzdžiui, gydyti Parkinsono ligą, Hangtingtono ligą ar diabetą. Moksliniuose tyrimuose gali būti naudojamos žmogaus embriono kamieninės ląstelės, jeigu tai numatyta geriausiuose projektų pasiūlymuose. 2007–2013 m. ES finansavo 27 bendrus sveikatos mokslinių tyrimų, kuriuose buvo naudojamos žmogaus embriono kamieninės ląstelės, projektus, jiems iš ES biudžeto skirta 156,7 mln. EUR. Visos to paties laikotarpio išlaidos sveikatos moksliniams tyrimams sudarė apie 6 mlrd. EUR.

ES parama besivystančių šalių sveikatos sektoriui

Vykdant vystomąjį bendradarbiavimą motinos ir vaiko sveikatos srityje vadovaujamasi:

  • tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT), kuriais siekiama kovoti su skurdu pasaulyje ir į kuriuos įtraukas konkretus tikslas iki 2015 m. trimis ketvirtosiomis sumažinti motinų mirtingumą ir užtikrinti visuotinę galimybę naudotis reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis;

  • Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programa, kurioje teigiama, kad abortas jokiu būdu negali būti skatinamas kaip šeimos planavimo metodas, aborto paslaugos teikiamos atsižvelgiant į kiekvienos šalies teisines aplinkybes ir ten, kur tai neprieštarauja įstatymams, abortas turi būti atliekamas saugiomis sąlygomis.

Sveikatos sričiai skiriamo ES finansavimo prioritetai nustatomi drauge su šalių partnerių vyriausybėmis, daugiausia dėmesio skiriant naudojimosi nacionalinės sveikatos priežiūros sistemomis galimybėms gerinti ir didinti. 2008–2012 m. sveikatos sektoriui ES skyrė 3,2 mlrd. EUR paramos vystymuisi lėšų. Iš jų 1,5 mlrd. EUR buvo skirta motinų, naujagimių ir vaikų sveikatai, 87 mln. EUR – reprodukcinės sveikatos priežiūrai ir 17 mln. – šeimos planavimui.

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) – viena iš pagrindinių finansinių ES paramos vystymuisi priemonių. Taikant šią priemonę teikiama dvišalė parama besivystančioms šalims, nefinansuojamoms iš Europos plėtros fondo, ir teminė parama visoms šalims partnerėms pagal prioritetines temas, pavyzdžiui, žmogaus teisių, demokratijos ir gero valdymo, integracinio ir darnaus augimo. Be poveikio vertinimo ir kitokio vidaus vertinimo, Komisija 2010–2011 m. surengė viešas konsultacijas dėl būsimo ES išorės veiksmų finansavimo. 2014 m. kovo mėn., Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai patvirtinus, buvo priimtas VBP reglamentas. 2014–2020 m. laikotarpiu VBP iš ES biudžeto bus skirta 19,7 mlrd. EUR.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva (EPI) – piliečiams suteikta darbotvarkės formavimo priemonė – pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn. Naudodamiesi iniciatyvos teise, 1 mln. piliečių iš bent ketvirtadalio ES valstybių narių gali paraginti Europos Komisiją imtis veiksmų jos kompetencijai priklausančiose srityse.

Teikdami savo reikalavimą organizatoriai nurodė vadinamąjį Europos Teisingumo Teismo sprendimą dėl Brüstle (byla Nr. C-34/10). Tačiau Teismas tame sprendime, kuris buvo susijęs su Direktyva dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos (98/44/EB), pažymėjo, kad aptariamais ES teisės aktais nesiekiama reglamentuoti žmogaus embrionų naudojimo mokslinių tyrimų reikmėms; sprendime apsiribojama galimybe patentuoti biotechnologinius išradimus ir nenagrinėjamas klausimas, ar galima atlikti tokius mokslinius tyrimus ir ar jie gali būti finansuojami.

Daugiau informacijos

MEMO/14/385

Nuoroda į komunikatą: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

Europos piliečių iniciatyva

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Iniciatyva „Vienas iš mūsų“ http://www.oneofus.eu/

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ ecspokesscience

Alexandre Polack, tel. +32 2 299 06 77

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04

Maria Sanchez Aponte, tel. +32 2 298 10 35


Side Bar