Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. maj 2014

Det europæiske borgerinitiativ: Europa-Kommissionens svar på "One of Us"

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort sit svar på det europæiske borgerinitiativ "One of Us". Efter at have mødt initiativtagerne og gennemgået deres anmodning, har Kommissionen besluttet ikke at fremlægge et lovforslag, eftersom medlemsstaterne og Europa-Parlamentet for nylig har drøftet og vedtaget en politik på området. Initiativet "One of Us" har anmodet EU om standse finansieringen af forskningsaktiviteter, som indebærer ødelæggelse af menneskelige embryoner, især inden for forskning, udviklingsbistand og den offentlige sundhed. Initiativtagerne har efter registrering af initiativet indsamlet mere end den påkrævede million underskrifter fra borgere i mindst syv medlemsstater. Initiativtagerne mødtes med Kommissionen den 9. april (STATEMENT/14/115) og deltog i en offentlig høring i Europa-Parlamentet den 10. april. Kommissionen har konkluderet, at den eksisterende finansieringsramme er passende, hvilket også for nylig er blevet drøftet blandt EU-medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, som er af samme opfattelse.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtaler: "Vi har set på borgerinitiativet og givet anmodningen den behørige opmærksomhed. Der er imidlertid en grund til, at medlemsstaterne og Europa-Parlamentet er blevet enige om fortsat at finansiere forskningen på dette område. Embryonale stamceller er enestående og har stort potentiale for behandlinger, der kan redde liv, og kliniske forsøg er allerede undervejs. Kommissionen vil fortsat håndhæve de strenge etiske regler og begrænsninger, som gælder for EU-finansieret forskning, herunder at vi ikke finansierer ødelæggelsen af embryoner".

EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, siger: "Europæiske borgerinitiativer gør det muligt for borgerne at deltage direkte i udarbejdelsen af EU's politik, og vi er meget opmærksomme på initiativerne. Graviditets- og fødselsrelaterede komplikationer er stadig skyld i alt for mange kvinders død. Derfor har det internationale samfund som del af et af årtusindudviklingsmålene sat sig det specifikke mål at nedbringe mødredødeligheden og give alle adgang til reproduktive sundhedsydelser. EU, medlemsstaterne og andre internationale bidragsydere arbejder hårdt for at nå dette mål og har gjort det til en prioritet - ligesom det er tilfældet med sundhed generelt. Vores udviklingsprogrammer på området sigter mod at øge adgangen til effektive familieplanlægningstjenester, som kan mindske behovet for svangerskabsafbrydelser".

Forskning med anvendelse af menneskelige embryonale stamceller

Europa-Kommissionen anvender et detaljeret system med "tredobbelt sikring" på enhver form for forskning, der indebærer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller; et system, som Kommissionen mener er i fuld overensstemmelse med EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet har i forbindelse med vedtagelse af Horisont 2020-lovgivningen i 2013 tilsluttet sig dette system, som allerede blev anvendt i forbindelse med sidste EU-forskningsprogram. Reglerne er, at:

  • Den nationale lovgivning skal respekteres - EU-projekter skal overholde lovgivningen i det land, hvor den pågældende forskning finder sted.

  • Alle projekter skal valideres videnskabeligt gennem peer review og gennemgå en streng etisk bedømmelse.

  • EU-midler må ikke anvendes til afledning af nye stamcellelinjer eller til forskning, som ødelægger embryoner, f.eks. for at skaffe menneskelige embryonale stamceller.

Europa-Kommissionen finansierer ikke udtrykkeligt forskning, der indebærer brug af menneskelige embryonale stamceller. Der er rettere tale om, at Kommissionen finansierer forskning i behandling af sygdomme eller sundhedsproblemer som f.eks. Parkinsons syge, Huntingtons chorea eller diabetes. Forskning kan indebære brug af stamceller, hvis det givne projekt er blandt de bedste projektforslag. Mellem 2007 og 2013 har EU finansieret 27 samarbejdsprojekter inden for sundhedsforskning, som indebærer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller, med et bidrag fra EU på 156,7 mio. EUR. I den samme periode var de samlede udgifter til sundhedsforskning på omkring 6 mia. EUR.

EU-bistand til sundhed i udviklingslandene

Udviklingssamarbejdet inden for mødres og børns sundhed styres af:

  • årtusindudviklingsmålene for bekæmpelse af global fattigdom, herunder det specifikke mål at nedbringe mødredødeligheden med tre fjerdedele inden 2015 og skabe universel adgang til reproduktiv sundhed

  • handlingsprogrammet for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICDP). Ifølge dette program skal abort under ingen omstændigheder fremmes som familieplanlægningsmetode, ligesom juridiske rammer skal tage højde for muligheden for abort, og abort - hvis det ikke er imod lovgivningen - skal foretages under sikre forhold.

Det aftales i samråd med partnerlandenes regeringer, hvordan EU-midlerne skal prioriteres på sundhedsområdet, og fokus er på at forbedre de nationale sundhedssystemer og øge adgangen hertil. I perioden mellem 2008 og 2012 brugte EU 3,2 mia. EUR fra udviklingsfondene på sundhedssektoren. Heraf blev 1,5 mia. EUR brugt på sundhedsydelser til mødre, spædbørn og børn, 87 mio. EUR på reproduktiv sundhed og 17 mio. EUR på familieplanlægning.

Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde er et af EU's vigtigste finansieringsinstrumenter for udviklingssamarbejdet. Det yder bilateral støtte til udviklingslande, som ikke er omfattet af EUF, og tematisk bistand til alle partnerlande til prioriterede emner såsom menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse samt inklusiv og bæredygtig vækst. Som supplement til konsekvensanalysen og andre interne evalueringer foretog Kommissionen i 2010-2011 en offentlig høring om fremtidig finansiering af EU's optræden udadtil. Forordningen om et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde blev vedtaget i marts 2014, efter at Europa-Parlamentet og Rådet havde ratificeret den. Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde vil modtage en tildeling fra EU-budgettet på 19,7 mia. EUR for perioden 2014-2020.

Baggrundsviden

Det europæiske borgerinitiativ blev lanceret i april 2012 for at give borgerne et redskab til at sætte den politiske dagsorden. Det giver én million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemslande mulighed for at opfordre Kommissionen til at tage affære på områder, hvor den har beføjelse til det.

Initiativtagerne har i deres argumentation fremhævet Domstolens dom i den såkaldte Brüstle-sag (sag C-34/10). I denne dom, som omhandler Biotek‑direktivet (direktiv 98/44/EF), slår Domstolen imidlertid fast, at formålet med den pågældende EU‑lovgivning ikke er at regulere anvendelsen af menneskelige embryoner i videnskabelig forskning. Dommen begrænser sig til patenterbarheden af bioteknologiske opfindelser og handler ikke om, hvorvidt der kan drives en sådan forskning, eller om den kan finansieres.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/385

Link til meddelelsen: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

Det europæiske borgerinitiativs hjemmeside

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Websted for One of Us:

http://www.oneofus.eu/

Pressehenvendelser:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar