Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 май 2014 г.

ЕК отговаря на Европейската гражданска инициатива „Един от нас“

Европейската комисия представи днес позицията си по повод Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Един от нас“. След срещи с организаторите на инициативата и анализ на исканията им Комисията реши да не внася законодателно предложение, защото държавите членки и Европейският парламент неотдавна обсъдиха и определиха политиката на ЕС по този въпрос. Инициативата „Един от нас“ отправи искане ЕС да прекрати финансирането на дейности, които предполагат унищожаване на човешки ембриони, по-специално в областите на научните изследвания, помощта за развитие и общественото здравеопазване. Организиралите инициативата събраха повече от необходимите един милион подписа от най-малко седем държави членки на ЕС след регистрирането на предложението. Организаторите се срещнаха с представители на Комисията на 9 април (STATEMENT/14/115) и на следващия ден участваха в публично изслушване в Европейския парламент. Комисията заключи, че съществуващата рамка за финансиране, която наскоро беше обсъдена и приета от държавите членки и Европейския парламент, отговаря на всички условия.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Анализирахме настоящата гражданска инициатива и ѝ отдадохме цялото дължимо внимание. Държавите членки и Европейският парламент обаче се споразумяха не без причина да продължат финансирането на научните изследвания в тази област. Ембрионалните стволови клетки са уникални и крият потенциал за животоспасяващи лечения, като някои клинични изпитвания са вече в ход. Комисията ще продължи да прилага съществуващите строги етични правила и ограничения за научните изследвания, финансирани от ЕС, и няма да има финансиране за изпитвания, при които се унищожават ембриони.“

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Европейските граждански инициативи позволяват на хората да участват пряко в разработването на политиките на ЕС и ние им отделяме голямо внимание. Усложненията по време на бременност и раждане и днес отнемат живота на твърде много жени. Затова международната общност включи в целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) конкретна цел за намаляването на майчината смъртност и осигуряването на здравословни репродуктивни условия за всички. ЕС, неговите държави членки и други международни донори работят усилено за постигането на тази цел, която наред със здравеопазването като цяло представлява приоритет. Нашите програми за развитие в тази област са насочени към разширяване на достъпа до ефективни услуги по семейно планиране, които да ограничат необходимостта от аборти“.

Изследвания, включващи човешки ембрионални стволови клетки (чЕСК)

ЕК прилага система на подробна „тройна защита“ за всички изследвания, включващи човешки ембрионални стволови клетки (чЕСК). Според Комисията тя е съобразена изцяло с Договорите на ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз. Въпросната система — прилагана и в предишната програма на ЕС за научни изследвания – бе договорена от държавите членки на ЕС и Европейския парламент при одобряването през 2013 г. на законодателните инструменти за програмата „Хоризонт 2020“. Правилата са следните:

  • Националното законодателство е приоритетно – проектите на ЕС трябва да спазват законите на страната, в която се извършват изследванията.

  • Всички проекти трябва да са научно одобрени чрез партньорска проверка и да преминават през строга оценка за съответствие с етичните стандарти.

  • Средствата от ЕС не могат да се използват за получаване на нови линии от стволови клетки или за научноизследователска дейност, при която се унищожават ембриони, включително за набавяне на човешки ембрионални стволови клетки.

Европейската комисия не си поставя специално за цел да финансира научни изследвания, включващи човешки ембрионални стволови клетки. Тя по-скоро финансира научни изследвания в областта на лечението на болести или на решаването на свързани със здравеопазването предизвикателства, например лечението на болестта на Паркинсон, на болестта на Хънтингтън или на диабета. Научните изследвания могат да включват човешки ембрионални стволови клетки, ако са част от най-добрите предложения за проекти. В периода 2007—2013 г. ЕС е финансирал 27 проекта за сътрудничество в областта на здравните изследвания, включващи използването на човешки ембрионални стволови клетки, като финансовото участие на ЕС е възлязло на 156,7 млн. евро. Общите разходи за здравни изследвания през този период са били 6 млрд. евро.

Помощ на ЕС за здравеопазването в развиващите се страни

Сътрудничеството за развитие в областта на майчиното и детското здравеопазване се ръководи от:

  • Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), които са насочени към борба с бедността в световен мащаб, включват една конкретна цел — намаляване на смъртността при майките с три четвърти до 2015 г. и осигуряване на здравословни репродуктивни условия за всички.

  • Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР), в която се посочва, че абортът в никакъв случай не следва да се насърчава като метод на семейно планиране, че обгрижването при аборт протича при спазване на законите на всяка държава, както и че ако не противоречат на закона, абортите следва да се извършват при безопасни условия.

Какво финансира ЕС в областта на здравеопазването се решава съвместно с правителствата на страните партньори, като ударението е върху подобряването и разширяването на достъпа до националните системи за здравеопазване. В периода 2008—2012 г. ЕС е изразходвал за сектора на здравеопазването 3,2 млрд. евро от фондовете за развитие. От тях 1,5 млрд. са изразходвани за здравеопазването на майките, новородените, и децата, 87 млн. — за медицински услуги в сферата на репродуктивното здраве и 17 млн. — за семейно планиране.

Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР) е един от основните финансови инструменти на ЕС за оказване на помощ за развитие. Той предоставя двустранна помощ на развиващите се страни, които не са обхванати от Европейския фонд за развитие и тематично подпомагане за всички страни партньори по приоритетни въпроси като правата на човека, демокрацията и доброто управление, приобщаващия и устойчив растеж. В допълнение към оценката на въздействието и други вътрешни оценки през 2010—2011 г. Комисията проведе обществена консултация относно бъдещото финансиране за външната дейност на ЕС. Регламентът за ИСР беше приет през март 2014 г. след ратифициране от Европейския парламент и Европейския съвет. За периода 2014—2020 г. за ИСР в бюджета на ЕС са заделени 19,7 млрд. евро.

Контекст

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) бе въведена през април 2012 г. Тя е инструмент, чрез който гражданите определят темите, които са на дневен ред. ЕГИ дава възможност на 1 млн. граждани от поне една четвърт от страните от ЕС да отправят призив към Европейската комисия да предприеме действия в области, в които тя има правомощия.

Организаторите аргументираха искането си като се позоваха на т.нар. Решение Brüstle на Съда на Европейските общности (дело C-34/10). Съдът обаче отбеляза във въпросното решение, отнасящо се до Директивата за биотехнологичните изобретения (98/44/ЕО), че целта на този европейски законодателен акт не е да регулира използването на човешки ембриони в научните изследвания; решението разглежда единствено доколко могат да бъдат патентовани биотехнологичните изобретения и не засяга въпроса дали подобни изследвания могат да се извършват и финансират.

За повече информация

MEMO/14/385

Линк към съобщението: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg

Уебсайт на инициативата „Един от нас“:

http://www.oneofus.eu/

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Туитър: @ECSpokesScience

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar