Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedotteet

Bryssel 28. toukokuuta 2014

Energiavarmuus: Komissio ehdottaa kokonaisvaltaista strategiaa toimitusvarmuuden parantamiseksi

Euroopan komissio reagoi nykyiseen geopoliittiseen ympäristöön ja EU:n riippuvuuteen energiantuonnista ehdottamalla uutta Euroopan energiavarmuusstrategiaa. Ulkoisten energiatoimitusten monipuolistaminen, energiainfrastruktuurin parantaminen, EU:n energian sisämarkkinoiden toteuttaminen ja energiansäästö kuuluvat sen tärkeimpiin tavoitteisiin. Strategiassa korostetaan myös tarvetta koordinoida kansallisia energiapoliittisia päätöksiä ja tähdennetään olevan tärkeää puhua yhdellä äänellä ulkoisten kumppaneiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Strategia perustuu vuoden 2009 kaasukriisin jälkeen saavutettuun edistykseen. EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet keskustelevat 26.–27. kesäkuuta kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa komission ehdotuksista, muun muassa toimista varmistaa energiantoimitusten jatkuvuus tulevana talvena.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan ”EU on tehnyt vuoden 2009 jälkeen paljon työtä lisätäkseen energiavarmuuttaan. Energiansaannissa on kuitenkin yhä heikkouksia. Ukrainan jännittynyt tilanne on muistuttanut meitä jälleen tästä ongelmasta. Lisätoimiin on ryhdyttävä, koska EU on yli 50-prosenttisesti riippuvainen energiantuonnista. Komissio on esittänyt tänään kattavan strategian, josta EU:n päättäjät keskustelevat kesäkuussa. Luotan heidän vahvaan tukeensa, sillä energian toimitusvarmuuden lisääminen on meidän kaikkien edun mukaista. Kun kyseessä on energiavarmuus, Euroopan on esiinnyttävä ja toimittava yhtenäisesti."

Energiakomissaari Günther Oettingerin mukaan "EU haluaa ylläpitää vahvoja ja vakaita kumppanisuhteita tärkeisiin energiantoimittajiin, mutta meidän pitää välttää joutumasta poliittisen ja kaupallisen kiristyksen kohteeksi. EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on edessään paljon työtä. Meidän on lisättävä yhteisvastuullisuutta heikommassa asemassa olevia jäsenvaltioita kohtaan. Meidän on huolehdittava sisämarkkinoiden toteuttamisesta, parannettava infrastruktuuria, lisättävä energiatehokkuutta ja hyödynnettävä paremmin omia energiavarojamme. Lisäksi meidän on nopeutettava ulkopuolisten energiantoimittajien monipuolistamista erityisesti kaasun osalta. Vain konkreettisista toimista on apua."

Toimitusten jatkuvuuden varmistamiseksi tulevana talvena komissio ehdottaa kokonaisvaltaisia riskinarviointeja (stressitestejä). Ne on määrä tehdä alueellisella tai EU:n tasolla simuloimalla tilannetta, jossa kaasuntoimitus häiriintyy. Tarkoituksena on kokeilla, miten energiajärjestelmä kykenee selviytymään toimitusvarmuusriskeistä, ja laatia tämän pohjalta valmiussuunnitelmat ja luoda varmistusmekanismit. Niihin voisivat sisältyä kaasuvarastojen lisääminen, kaasun kysynnän vähentäminen vaihtamalla muiden polttoaineiden käyttöön (erityisesti lämmityksessä) ja hätäinfrastruktuurin kehittäminen esimerkiksi hyödyntämällä täysimittaisesti vastakkaisvirtauskapasiteettia ja yhdistämällä osa nykyisistä energian valmiusvarastoista.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin energiavarmuushaasteisiin vastaamiseksi komissio ehdottaa toimia seuraavilla keskeisillä aloilla:

Energian sisämarkkinoiden toteuttaminen ja puuttuvien infrastruktuuriyhteyksien rakentaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan reagoida nopeasti mahdollisiin toimituskatkoksiin ohjaamalla energiavirtoja koko EU:ssa sinne, missä niitä tarvitaan. Komissio on yksilöinyt 33 EU:n energiavarmuuden kannalta kriittistä infrastruktuurihanketta. Lisäksi komissio ehdottaa, että asennetun sähköntuotantokapasiteetin yhteenliittämisaste nostetaan 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon kustannusnäkökohdat ja keskinäisen kaupan mahdollisuudet kyseeseen tulevilla alueilla. (Jäsenvaltiot ovat jo sitoutuneet saavuttamaan 10 prosentin yhteenliittämistavoitteen vuoteen 2020 mennessä.)

Toimittajamaiden ja toimitusreittien monipuolistaminen. Vuonna 2013 volyymimääräisesti 39 prosenttia EU:hun tuodusta kaasusta oli peräisin Venäjältä, 33 prosenttia Norjasta ja 22 prosenttia Pohjois-Afrikasta (Algeria ja Libya). EU pitää yllä suhteita luotettaviin kumppaneihin, mutta pyrkii myös luomaan kytköksiä uusiin kumppanimaihin ja toimitusreitteihin esimerkiksi Kaspianmeren altaan alueella laajentamalla eteläistä kaasukäytävää, kehittämällä Välimeren kaasukauppakeskusta ja lisäämällä nesteytetyn maakaasun toimituksia.

Valmius- ja yhteisvastuumekanismien lujittaminen ja elintärkeän infrastruktuurin suojelu. Tähän liittyen komissio aikoo muun muassa tarkastella uudelleen kaasun toimitusvarmuutta koskevan asetuksen säännöksiä ja niiden täytäntöönpanoa.

Oman energiantuotannon lisääminen: Tähän sisältyvät uusiutuvien energialähteiden laajempi käyttöönotto ja fossiilisten polttoaineiden kestävä tuotanto.

Jäsenvaltioiden energiapolitiikan koordinoinnin parantaminen ja yhdellä äänellä puhuminen ulkoisessa energiapolitiikassa. Komission tavoitteena on tulla varhaisessa vaiheessa mukaan kolmansien maiden kanssa suunniteltaviin hallitustenvälisiin sopimuksiin, joilla voi olla vaikutusta toimitusvarmuuteen. Lisäksi komissio varmistaa, että kaikissa tällaisissa sopimuksissa ja EU:n alueella toteutettavissa infrastruktuurihankkeissa noudatetaan asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä.

Energiateknologioiden kehittäminen.

Energiatehokkuuden parantaminen. Tämä ala on keskeisessä asemassa, koska rakennusten osuus on 40 prosenttia energiankulutuksesta ja kolmasosa maakaasun käytöstä.

Tausta

Viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet koko EU:ssa huolta energiavirtojen jatkuvuuden varmistamisesta ja energian hintojen vakaudesta. Komission sitoutui maaliskuussa 2014 järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa tekemään perusteellisen tutkimuksen Euroopan energiavarmuudesta ja esittämään kokonaisvaltaisen suunnitelman siitä, miten EU:n energiariippuvuutta voitaisiin vähentää. Tutkimuksen löydöksistä ja komission ehdotuksista keskustellaan Eurooppa-neuvostossa 26.–27. kesäkuuta.

Energian kysynnän odotetaan kasvavan maailmassa 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta EU:n kotimainen energiantuotanto on vähentynyt lähes viidenneksen vuosina 1995–2012. Tällä hetkellä yli 50 prosenttia EU:n energiatarpeista katetaan tuontienergialla: vuonna 2012 lähes 90 prosenttia EU:ssa kulutetusta öljystä, 66 prosenttia kaasusta ja 42 prosenttia kiinteistä polttoaineista tuotiin muualta, mistä koitui päivittäin yli miljardin euron lasku.

Lisätietoja

MEMO/14/379

Euroopan energiavarmuutta koskeva perusteellinen tutkimus ja tiedonanto ”Euroopan energiavarmuusstrategiaa” löytyvät Euroopan komission verkkosivuilta osoitteesta:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies

Yhteyshenkilöt:

Sabine Berger (+32-2) 299 27 92

Nicole Bockstaller (+32-2) 295 25 89

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar