Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 januari 2014

Struktur- och investeringsfonderna: Större inflytande för samarbetspartnerna

I dag har EU-kommissionen antagit gemensamma standarder för att förbättra samråd, deltagande och dialog med sina samarbetspartner. Det gäller bland annat regionala och lokala myndigheter, stadsförvaltningar, fackföreningar, arbetsgivare, icke-statliga organisationer och organ för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering. Standarderna gäller planering, genomförande, tillsyn och utvärdering av projekt som finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

De nya standarderna gäller för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Enligt den europeiska uppförandekoden för partnerskap ska EU-länderna stärka samarbetet mellan de myndigheter som ansvarar för projektpartnerna och anslagen från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det ska underlätta utbytet av information, erfarenheter, resultat och goda lösningar under programperioden 2014–2020. Därmed hoppas man att pengarna ska utnyttjas effektivare.

Vi vill förvissa oss om att medlemsländerna samarbetar konstruktivt med representativa partner när de planerar och genomför program med pengar från EU:s struktur- och investeringsfonder. Då får anslagen maximalt genomslag, säger kommissionär László Andor.

Uppförandekoden finns i en rättsligt bindande kommissionsförordning och innehåller mål och kriterier som ska se till att medlemsländerna genomför partnerskapsprinciperna. Det här ska medlemsländerna göra:

Se till att man väljer samarbetspartner på ett öppet sätt så att de företräder regionala, lokala och andra myndigheter, arbetsmarknadens parter och organisationer som representerar det civila samhället. De ska utses till fullvärdiga medlemmar i programmens övervakningskommittéer.

Se till att partnerna har tillräcklig information och tid för ordentliga samråd.

Se till att partnerna verkligen deltar i hela processen, dvs. från planering till genomförande och även tillsyn och utvärdering av alla program.

Ge stöd till partnernas kapacitetsuppbyggnad så att de kan öka sin kompetens och sina kunskaper och bli bättre på att delta i processen.

Skapa plattformar för ömsesidigt lärande och utbyte av goda lösningar och innovativa metoder.

I förordningen fastställs de principer som medlemsländerna ska följa, men de får stort utrymme att bestämma hur de i detalj vill involvera partnerna i de olika stadierna.

Bakgrund

Partnerskap är en av de viktigaste principerna i förvaltningen av EU:s fonder. Det innebär ett nära samarbete mellan myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, den privata sektorn och andra berörda parter. Återkoppling från berörda grupper ska vara en del av sammanhållningspolitiken. Men enligt samarbetspartnerna har detta fungerat mycket olika i länderna. Skillnaderna beror bland annat på om det finns institutionella och politiska förutsättningar för samråd, deltagande och dialog med berörda grupper.

De nya reglerna i den bindande kommissionsförordningen (en så kallad delegerad akt) stärker därför de krav på partnerskap som finns i artikel 5 i de gemensamma bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden under 2014–2020.

Läs mer

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats:
László Andors webbplats http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar