Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. januarja 2014

Strukturni in investicijski skladi: Komisija krepi vlogo partnerjev pri načrtovanju in porabi

Evropska komisija je danes sprejela skupni sklop standardov za izboljšanje posvetovanja, sodelovanja in dialoga s partnerji, kot so regionalni, lokalni, mestni ali drugi javni organi, sindikati, delodajalci, nevladne organizacije in organi, odgovorni za spodbujanje socialne vključenosti, enakosti med spoloma in nediskriminacije v načrtovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju projektov, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Ti skladi vključujejo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPM).

Ta evropski kodeks ravnanja na načelu partnerstva zahteva, da države članice okrepijo sodelovanje med svojimi nacionalnimi organi, pristojnimi za porabo sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU, ter projektnimi partnerji, da bi olajšale izmenjavo informacij, izkušenj, rezultatov in dobrih praks v programskem obdobju 2014–2020 ter tako prispevale k zagotavljanju učinkovite porabe teh sredstev.

„Želimo zagotoviti, da države članice vzpostavijo konstruktivno partnerstvo z reprezentativnimi deležniki pri načrtovanju in izvajanju programov s podporo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da se čim bolj poveča učinek njihovih sredstev“, je dejal komisar Andor.

Kodeks ravnanja v obliki pravno zavezujoče uredbe Komisije določa cilje in merila, s katerimi bi zagotovili, da države članice izvajajo načelo partnerstva. To pa pomeni, da se od držav članic zahteva, da:

zagotovijo preglednost pri izbiri partnerjev, ki predstavljajo regionalne, lokalne in druge javne organe, socialnih in gospodarskih partnerjev ter organov, ki predstavljajo civilno družbo, ter pri njihovem imenovanju za polnopravne člane v odborih za spremljanje programov;

partnerjem zagotovijo ustrezne informacije in dovolj časa, ki sta pogoja za ustrezen postopek posvetovanja;

zagotovijo, da so partnerji učinkovito vključeni v vse faze postopka, tj. v pripravo, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje vseh programov;

podpirajo izboljšanje usposobljenosti partnerjev z namenom povečanja kompetenc in spretnosti pri njihovem dejavnem sodelovanju v postopku ter

vzpostavijo platforme za vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks ter inovativne pristope.

Uredba vzpostavlja načela, ki jih države članice morajo uporabljati, vendar jim pri organizaciji natančnih praktičnih podrobnosti za vključevanje ustreznih partnerjev v različne faze načrtovanja omogoča dovolj prožnosti.

Ozadje

Partnerstvo, eno od ključnih načel upravljanja sredstev Evropske unije, pomeni tesno sodelovanje med javnimi organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v državah članicah ter z zasebnim sektorjem in drugimi deležniki. Čeprav je bilo to načelo doslej sestavni del kohezijske politike, pa povratne informacije deležnikov kažejo, da se njegovo izvajanje v različnih državah članicah močno razlikuje in je predvsem odvisno od tega, ali institucionalna in politična kultura v državi članici že spodbuja posvetovanje, sodelovanje in dialog z ustreznimi deležniki.

Nova pravila v obliki pravno zavezujoče uredbe Komisije, ki se neposredno uporablja (t.i. „delegirani akt“), zato krepijo zahteve po partnerstvu iz člena 5 uredbe o splošnih določbah za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za obdobje 2014–2020.

Več informacij

Novice na spletišču GD za zaposlovanje:
Spletišče komisarja Lászla Andorja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm.

Komisarja Lászla Andorja lahko spremljate tudi na Twitterju: http://twitter.com/LaszloAndorEU.

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontakta:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar