Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. januára 2014

Štrukturálne a investičné fondy: Komisia posilňuje úlohu partnerov pri plánovaní a vynakladaní prostriedkov

Európska komisia dnes prijala spoločný súbor noriem na zlepšenie konzultácií, účasti a dialógu s partnermi, ako sú regionálne, miestne, mestské a iné orgány verejnej moci, odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie počas plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia projektov financovaných prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).

Tieto fondy zahŕňajú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Tento európsky kódex správania podľa zásady partnerstva od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu medzi svojimi vnútroštátnymi orgánmi poverenými vynakladaním prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a partnermi na strane projektu s cieľom uľahčiť spoločné využívanie informácií, skúseností, výsledkov a osvedčených postupov v programovom období 2014 – 2020, a tým pomôcť pri zabezpečovaní efektívneho vynakladania týchto prostriedkov.

Chceme zabezpečiť, aby členské štáty pracovali v konštruktívnom partnerstve so zástupcami zainteresovaných strán na plánovaní a vykonávaní programov, ktoré využívajú európske štrukturálne a investičné fondy, aby sa tak maximalizoval vplyv týchto prostriedkov“, povedal komisár Andor.

V kódexe správania, ktorý má formu právne záväzného nariadenia Komisie, sa stanovujú ciele a kritériá, ktorými sa má zabezpečiť, aby členské štáty implementovali zásadu partnerstva. To znamená, že od členských štátov sa žiada, aby:

zabezpečili transparentnosť pri výbere partnerov zastupujúcich regionálne, miestne a iné verejné orgány, sociálnych a hospodárskych partnerov a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, ktorí sa majú vymenovať za riadnych členov monitorovacích výborov programov

poskytli partnerom primerané informácie a dostatok času ako nevyhnutný predpoklad riadneho konzultačného procesu

zabezpečili, aby sa partneri účinne zapájali do všetkých fáz procesu, t. j. od prípravy cez realizáciu až po monitorovanie a hodnotenie všetkých programov

podporovali budovanie kapacít partnerov na zlepšenie ich schopností a zručností vzhľadom na ich aktívne zapájanie sa do procesu a

vytvárali platformy pre vzájomné informovanie a výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.

V nariadení sa stanovujú zásady, ktoré musia členské štáty uplatňovať, ale zároveň sa im ponecháva dostatočná flexibilita pri precizovaní praktických podrobností zapájania príslušných partnerov do rôznych etáp tvorby programov.

Súvislosti

Partnerstvo, jedna zo základných zásad riadenia finančných prostriedkov Európskej únie, si vyžaduje úzku spoluprácu medzi verejnými orgánmi na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v členských štátoch a so súkromným sektorom a inými zainteresovanými stranami. Doteraz napriek tomu, že je neoddeliteľnou súčasťou politiky súdržnosti, spätná väzba od zainteresovaných strán naznačuje, že implementácia partnerstva sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši. Do veľkej miery závisí od toho, či inštitucionálna a politická kultúra v členskom štáte vedie ku konzultáciám, účasti a dialógu s príslušnými zúčastnenými stranami.

Nové pravidlá, ktoré majú formu právne záväzného a priamo uplatniteľného nariadenia Komisie (tzv. „delegovaný akt“), preto posilnia požiadavku partnerstva obsiahnutú v článku 5 nariadenia o spoločných ustanoveniach pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fondu (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) na obdobie 2014 – 2020.

Ďalšie informácie

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť:
Webová stránka komisára Lászlóa Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar