Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 stycznia 2014 r.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne: Komisja zwiększa rolę partnerów w ich planowaniu i wydatkowaniu

Komisja Europejska przyjęła dziś wspólny zestaw norm mających na celu usprawnienie procesów konsultacji i dialogu oraz zwiększenie uczestnictwa partnerów, takich jak: regionalne, lokalne, miejskie i inne organy publiczne, związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Fundusze te to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Europejski kodeks postępowania w sprawie zasady partnerstwa zakłada, że władze państw członkowskich odpowiedzialne za wydatkowanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE oraz partnerzy zaangażowani w projekty wzmocnią współpracę, co z kolei ułatwi wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w okresie programowania na lata 2014–2020, a tym samym pomoże zapewnić skuteczność tych wydatków.

„Chcemy mieć pewność, że państwa członkowskie będą współpracować z przedstawicielami zainteresowanych stron w zakresie planowania i wdrażania programów finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, tak aby maksymalnie wykorzystać wpływ tych środków finansowych”, powiedział komisarz László Andor.

Kodeks postępowania, który przyjmie formę prawnie wiążącego rozporządzenia Komisji, wymienia cele i kryteria mające zagwarantować, że państwa członkowskie wdrożą zasadę partnerstwa. Oznacza to, że państwa członkowskie muszą:

zapewnić przejrzystość wyboru partnerów reprezentujących regionalne, lokalne i inne organy publiczne, partnerów społecznych i gospodarczych oraz instytucji będących przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostaną stałymi członkami komitetów monitorujących realizację programów;

udostępnić partnerom odpowiednie informacje oraz zapewnić wystarczającą ilość czasu, co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego przebiegu procesu konsultacji;

zagwarantować, że partnerzy będą z powodzeniem włączani we wszystkie etapy procesu tzn. począwszy od przygotowania wszystkich programów, poprzez wdrażanie, monitorowanie ich realizacji, aż do przeprowadzenia oceny;

wspierać rozwijanie potencjału partnerów, aby zwiększać kompetencje i umiejętności z uwagi na ich aktywny udział w procesie oraz

stworzyć platformy wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk oraz innowacyjnych koncepcji.

Rozporządzenie określa zasady, które państwa członkowskie muszą stosować, zapewniając im jednak dużą elastyczność w decydowaniu o szczegółach praktycznych dotyczących zaangażowania poszczególnych partnerów na różnych etapach planowania.

Kontekst

Partnerstwo, jedna z podstawowych zasad zarządzania funduszami Unii Europejskiej, zakłada bliską współpracę organów publicznych w państwach członkowskich na poziomach narodowym, regionalnym i lokalnym z sektorem prywatnym i pozostałymi zainteresowanymi stronami. Informacje uzyskane dotychczas od zainteresowanych stron wskazują, że wprowadzanie w życie zasady partnerstwa, pomimo tego, że jest ona integralną częścią polityki spójności, zależy w bardzo dużym stopniu od tego, czy instytucjonalna i polityczna kultura danego państwa członkowskiego sprzyja konsultacjom i dialogowi z odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz ich uczestnictwu w procesie.

Nowe zasady, w formie prawnie wiążącego i bezpośrednio stosowanego rozporządzenia Komisji (tak zwanego „aktu delegowanego”), potwierdzają konieczność stosowania zasady partnerstwa, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014–2020.

Dodatkowe informacje

Artykuł prasowy na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia:
Strona internetowa komisarza László Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_pl.htm

László Andor na Twitterze: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar