Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 7. janvārī

Strukturālie un investīciju fondi: Komisija pastiprināti veicina partnerību plānošanā un līdzekļu izmantošanā

Šodien Eiropas Komisija pieņēma standartu kopumu attiecībā uz projektiem, kas finansēti no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondi). Šādi standarti ir vajadzīgi, lai ESI projektu plānošanas, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas laikā uzlabotu apspriešanu, līdzdalību un dialogu ar partneriem, piemēram, ar reģionālajām, vietējām, pilsētu un citām publiskām iestādēm, arodbiedrībām, darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un struktūrām, kas veicina sociālo iekļaušanu, dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju.

ESI fondi ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Šis Eiropas Rīcības kodekss attiecībā uz partnerības principu nosaka, ka dalībvalstīm jāuzlabo sadarbība starp valsts iestādēm, kas atbildīgas par ES strukturālo un investīciju fondiem, un projektu partneriem, lai veicinātu informācijas, pieredzes, rezultātu un labas prakses apmaiņu 2014.—2020. gada plānošanas periodā, un tādējādi jāpalīdz nodrošināt šīs naudas efektīvu izmantošanu.

“Mēs vēlamies nodrošināt, lai dalībvalstis darbotos konstruktīvā partnerībā ar reprezentatīvajām ieinteresētajām personām, plānojot un īstenojot programmas, kuras izmanto Eiropas strukturālos un investīciju fondus, lai maksimāli palielinātu ieguvumu no šīs naudas,” teica komisārs Andors.

Rīcības kodeksā, kas ir juridiski saistoša Komisijas regula, ir noteikti mērķi un kritēriji, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis īsteno partnerības principu. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir pienākums:

nodrošināt pārredzamību, izvēloties partnerus, kuri pārstāv reģionālās, vietējās un citas publiskās iestādes, sociālos un ekonomiskos partnerus un struktūras, kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību, un kuri tiks iecelti par pilntiesīgiem locekļiem programmu uzraudzības komitejās;

sniegt partneriem atbilstošu informāciju un paredzēt pietiekami ilgu laiku kā priekšnoteikumu pienācīgam apspriešanas procesam;

nodrošināt partneru reālu līdzdalību visos procesa posmos, t.i., visu programmu sagatavošanas un īstenošanas, tostarp uzraudzības un novērtēšanas, gaitā;

atbalstīt partneru spēju veidošanu, lai uzlabotu viņu kompetences un prasmes attiecībā uz to aktīvu līdzdalību procesā, un

radīt platformas par savstarpējām mācībām un apmaiņai ar labu praksi un novatoriskām pieejām.

Regulā ir noteikti principi, kas dalībvalstīm jāpiemēro, tomēr tajā atstāta pietiekama rīcības brīvība dalībvalstīm precizēt konkrētas praktiskas detaļas attiecīgu partneru iesaistīšanai dažādos plānošanas posmos.

Vispārīga informācija

Partnerība, kas ir viens no Eiropas Savienības fondu pārvaldības pamatprincipiem, paredz ciešu sadarbību starp dalībvalstu publiskajām iestādēm valsts, reģionālā un vietējā līmenī un ar privāto sektoru un citām ieinteresētajām personām. Līdz šim, neraugoties uz to, ka partnerība ir kohēzijas politikas neatņemama sastāvdaļa, ieinteresēto personu atsauksmes liecina, ka tās īstenošana dažādās dalībvalstīs ir bijusi ļoti atšķirīga un lielākoties atkarīga no tā, vai dalībvalsts institucionālajā un politiskajā kultūrā jau bijusi tradīcija īstenot apspriešanu, līdzdalību un dialogu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Jaunie noteikumi, kas būs juridiski saistoša un tieši piemērojama Komisijas regula (tā sauktais “deleģētais akts”), tādējādi stiprina partnerības prasības, kas minētas Kopīgo noteikumu regulas 5. pantā, attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas fondu (KF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) 2014. — 2020. gadam.

Plašāka informācija

Jaunumi Nodarbinātības ĢD tīmekļa vietnē:
Lāslo Andora tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Lāslo Andora Twitter konts: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Pierakstieties Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumu vēstkopā par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar