Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7.1.2014

Rakenne- ja investointirahastot: komissio haluaa kumppaneille suuremman roolin varojen käytön suunnittelussa ja niiden käytössä

Euroopan komissio hyväksyi tänään yhteiset standardit, joilla parannetaan vuoropuhelua muun muassa alue- ja paikallisviranomaisten, kaupunkien hallinnon ja muiden viranomaisten, ammattiliittojen, työnantajien sekä sosiaalisen osallisuuden edistämisen, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden aloilla toimivien valtiosta riippumattomien järjestöjen ja vastaavien elinten kanssa. Samalla lisätään niiden osallistumista Euroopan rakenne- ja investointirahastoista eli ERI-rahastoista rahoitettavien hankkeiden suunnittelu‑, täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointivaiheissa.

ERI-rahastoja ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Näissä kumppanuusperiaatteen eurooppalaisissa käytännesäännöissä edellytetään, että jäsenvaltiot vahvistavat ERI-rahastojen varojen käytöstä vastaavien viranomaistensa ja hankekumppaneiden välistä yhteistyötä tiedon, kokemusten, tulosten ja hyvien käytäntöjen jakamisen helpottamiseksi ohjelmakaudella 2014–2020. Tällä pyritään varmistamaan, että varat käytetään tehokkaasti.

Haluamme varmistaa, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön rakentavia kumppanuuksia edustavien sidosryhmien kanssa ERI-rahastojen varoin toteutettavien ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta näillä varoilla saatavat vaikutukset voidaan maksimoida”, totesi komissaari Andor.

Käytännesäännöissä, jotka annetaan oikeudellisesti sitovana komission asetuksena, vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat kumppanuuden periaatetta. Tätä varten jäsenvaltioille asetetaan seuraavat velvoitteet:

Niiden on varmistettava, että alueellisia, paikallisia ja muita viranomaisia, talouselämän osapuolia ja työmarkkinaosapuolia sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavat kumppanit, jotka nimetään ohjelmien seurantakomiteoiden täysivaltaisiksi jäseniksi, valitaan avoimella menettelyllä.

Niiden on annettava kumppaneille riittävän aikaisin riittävästi tietoa asianmukaisen kuulemisprosessin mahdollistamiseksi.

Niiden on varmistettava, että kumppanit tosiasiallisesti osallistuvat prosessin kaikkiin vaiheisiin kaikkien ohjelmien valmistelusta täytäntöönpanoon asti (seuranta ja arviointi mukaan luettuina).

Niiden on tuettava kumppaneiden valmiuksien parantamista ja pyrittävä näin siihen, että niillä on tarvittava pätevyys osallistua prosessiin aktiivisesti.

Niiden on perustettava keskinäisen oppimisen sekä hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten lähestymistapojen jakamisen foorumeja.

Asetuksessa vahvistetaan periaatteet, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, mutta siinä jätetään runsaasti joustovaraa sen suhteen, miten jäsenvaltiot toteuttavat käytännön yksityiskohdat, jotta asiaankuuluvat kumppanit ovat mukana ohjelmatyössä sen eri vaiheissa.

Tausta

Kumppanuus on yksi keskeisistä periaatteista Euroopan unionin varojen hallinnoinnissa. Se edellyttää jäsenvaltioissa tiivistä yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sekä yksityissektorin ja muiden asianomaisten osapuolten kanssa. Koheesiopolitiikan sidosryhmiltä saadun palautteen mukaan kumppanuutta, joka on jo ollut erottamaton osa koheesiopolitiikkaa, on tähän asti toteutettu hyvin eri lailla eri jäsenvaltioissa. Tähän on vaikuttanut suuresti se, onko jäsenvaltion institutionaalisessa ja poliittisessa kulttuurissa jo aiemmin pyritty asianomaisten sidosryhmien kuulemiseen ja osallistumiseen ja niiden kanssa käytävään vuoropuheluun.

Uusilla säännöillä, jotka annetaan oikeudellisesti sitovana ja sellaisenaan sovellettavana komission asetuksena (ns. delegoitu säädös), vahvistetaan näin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 5 artiklassa olevaa kumppanuuden vaatimusta ohjelmakaudeksi 2014–2020.

Lisätietoja

Uutisia työllisyyden pääosaston verkkosivuilla:
László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Seuraa László Andoria Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar