Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. jaanuar 2014

Struktuuri- ja investeerimisfondid: komisjon tugevdab partnerite rolli rahaliste vahendite planeerimisel ja eraldamisel

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ühised standardid selleks, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate projektide kavandamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise etapis parandada konsulteerimist ja dialoogi selliste partneritega nagu piirkondlikud, kohalikud, linna- ja muud ametiasutused, ametiühingud, tööandjad, valitsusvälised organisatsioonid ning sotsiaalse kaasatuse ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning diskrimineerimise vastu võitlemise eest vastutavad organid, ning suurendada nende osalust.

Eespool nimetatud fondide hulka kuuluvad Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

Euroopa partnerluspõhimõtte toimimisjuhise kohaselt peavad liikmesriigid tõhustama koostööd ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest vahendite eraldamise eest vastutatavate asutuste ja projekti osapoolte vahel selleks, et programmitöö perioodil 2014–2020 hõlbustada teabe, kogemuste, tulemuste ja heade tavade vahetust ja sel viisil tagada vahendite rakendamise tõhusus.

„Me tahame tagada, et Euroopa struktuurifondide ja investeerimisfondide vahendite planeerimisel ja programmide rakendamisel oleksid liikmesriigid ja esindavad sidusrühmad konstruktiivses partnerluses, et fondidest saadavat raha kasutada parimal võimalikul viisil”, ütles volinik Andor.

Toimimisjuhises, mis kujutab endast õiguslikult siduvat komisjoni määrust, on sätestatud eesmärgid ja kriteeriumid selle tagamiseks, et liikmesriigid rakendaksid partnerluse põhimõtet. See tähendab, et liikmesriigid on kohustatud:

tagama läbipaistvuse, kui nad programmide järelevalvekomiteedesse valivad täisliikmetena ametisse partnereid, kes esindavad piirkondlikke, kohalikke ja teisi avaliku sektori asutusi, majandus- ja sotsiaalpartnereid ning kodanikuühiskonda;

andma partneritele asjakohast teavet ja piisavalt aega, et konsultatsioon vastaks nõuetele;

tagama, et partnerid on aktiivselt kaasatud kõikide programmide igas etapis – alates ettevalmistamisest, kogu rakendamise jooksul ning kuni järelevalve ja hindamiseni;

toetama osapoolte suutlikkuse suurendamist, et parandada nende pädevust ja oskusi aktiivseks osalemiseks protsessis ning

looma platvorme teadmiste ja heade tavade ning uuenduslike lähenemisviiside vastastikuseks vahetamiseks.

Määruses on kehtestatud põhimõtted, mida liikmesriigid peavad kohaldama, aga millega on neile lubatud ka piisav paindlikkus, et täpsustada praktilised üksikasjad asjaomaste partnerite kaasamiseks programmitöö erinevates etappides.

Taust

Euroopa Liidu rahaliste vahendite haldamise üks peamisi põhimõtteid on partnerlus, mis eeldab liikmesriikides riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutuste tihedat koostööd erasektori ja muude huvitatud isikutega. Kuigi partnerlus on seni olnud ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu osa, nähtub sidusrühmade tagasisidest, et selle rakendamine on eri liikmesriikides olnud väga erinev. See erinevus sõltub suures osas sellest, kas liikmesriigi institutsiooniline ja poliitiline kultuur soodustab konsultatsiooni ja dialoogi asjaomaste sidusrühmadega ning nende osalemist.

Seepärast tugevdatakse õiguslikult siduva ja vahetult kohaldatava komisjoni määruse (nn delegeeritud õigusakt) vormis uute eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi reguleeriva ühissätete määruse artiklis 5 sätestatud partnerluse nõuet ajavahemikuks 2014–2020.

Lisateave

Uudis tööhõive peadirektoraadi veebisaidil:
László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline uudiskiri, milles käsitletakse tööhõivet, sotsiaalküsimusi ja sotsiaalset kaasatust: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar