Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. januar 2014

Struktur- og investeringsfondene: Kommissionen styrker partnernes rolle i planlægningen og anvendelsen af midlerne

Kommissionen har i dag vedtaget et fælles sæt standarder for at forbedre høring, deltagelse og dialog med partnere, som f.eks. regionale, lokale og kommunale myndigheder og andre offentlige myndigheder, fagforeninger, arbejdsgivere, ikke-statslige organisationer og organer med ansvar for fremme af social inklusion, ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling, i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af projekter, der finansieres af de europæiske struktur og investeringsfonde (ESIF).

Der er tale om følgende fonde: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Ifølge det europæiske adfærdskodeks for partnerskabsprincippet skal medlemsstaterne styrke samarbejdet mellem de myndigheder, der er ansvarlige for EU’s struktur- og investeringsfonde, og projektpartnerne for at fremme udvekslingen af oplysninger, erfaringer, resultater og god praksis i programmeringsperioden 2014-2020, og således bidrage til at sikre, at midlerne bruges effektivt.

"Vi ønsker at sikre, at medlemsstaterne arbejder i konstruktive partnerskaber med repræsentanter for de berørte parter ved planlægningen og gennemførelsen af programmer, der benytter EU’s struktur- og investeringsfonde, så virkningen af disse midler maksimeres", sagde kommissær László Andor.

Adfærdskodeksen, der tager form af en juridisk bindende forordning fra Kommissionen, fastsætter mål og kriterier, der skal sikre, at medlemsstaterne gennemfører partnerskabsprincippet. Det betyder, at medlemsstaterne skal:

sikre gennemsigtighed i udvælgelsen af partnere, der repræsenterer regionale, lokale og andre offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer samt organer, der repræsenterer civilsamfundet, og som skal udpeges som fuldgyldige medlemmer af overvågningsudvalgene for programmerne

give partnerne tilstrækkelige oplysninger og tilstrækkelig tid, så der sikres en passende høringsproces

sikre, at partnerne rent faktisk inddrages i alle faser af processen, dvs. fra forberedelsen og under hele gennemførelsen, herunder overvågningen og evalueringen af alle programmer

støtte partnernes kapacitetsopbygning for at forbedre deres kompetencer og færdigheder med henblik på deres aktive deltagelse i processen

skabe platforme for gensidig læring og udveksling af god praksis og innovative tilgange.

I forordningen fastsættes de principper, som medlemsstaterne skal anvende, men medlemsstaterne gives også tilstrækkelig fleksibilitet til at tilrettelægge de nærmere praktiske oplysninger om inddragelse af relevante partnere i programmeringens forskellige faser.

Baggrund

Partnerskab, som er et af hovedprincipperne i forvaltningen af EU-midler, indebærer et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan i medlemsstaterne og med den private sektor og andre interesserede parter. Selv om partnerskab er en væsentlig del af samhørighedspolitikken, viser tilbagemeldinger fra berørte parter, at de gennemføres vidt forskelligt i medlemsstaterne. Dette afhænger i høj grad af, hvorvidt den institutionelle og politiske kultur i en medlemsstat i forvejen var befordrende for høring, deltagelse og dialog med de relevante parter.

De nye regler – i form af Kommissionens juridisk bindende forordning, som er umiddelbart gældende (en såkaldt "delegeret retsakt") – styrker derfor partnerskabskravet i artikel 5 i forordningen om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) for perioden 2014-2020.

Yderligere oplysninger

Nyhed på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse:
László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar