Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. ledna 2014

Fondy EU: Komise posiluje úlohu partnerů

Evropská komise dnes schválila společný soubor norem, který má zlepšit konzultace, zapojení a dialog, pokud jde o partnery, jako jsou regionální, místní, městské nebo jiné orgány veřejné správy, dále odbory, zaměstnavatelé, nevládní organizace a subjekty zabývající se prosazováním sociálního začleňování, rovnosti mužů a žen a nediskriminací během procesu plánování, provádění, monitorování a hodnocení projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Mezi tyto fondy patří Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Tento evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci vyžaduje, aby členské státy posílily spolupráci mezi svými orgány, které jsou odpovědné za výdaje ze strukturálních a investičních fondů EU, a projektovými partnery s cílem usnadnit sdílení informací, zkušeností, výsledků a osvědčených postupů v programovém období 2014–2020, a pomoci tak zajistit, aby byly tyto peníze vynakládány efektivně.

Chceme zajistit, aby členské státy spolupracovaly v rámci konstruktivních partnerství se zástupci zúčastněných stran při plánování a provádění programů s využitím evropských strukturálních a investičních fondů, a aby se tak maximalizoval dopad těchto prostředků,“ uvedl komisař Andor.

Kodex chování, který má formu právně závazného nařízení Komise, stanoví cíle a kritéria, které mají zajistit, aby členské státy uplatňovaly zásady partnerství. To znamená, že jsou členské státy povinny:

zajistit transparentnost při výběru partnerů zastupujících regionální, místní a další orgány veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost, kteří mají být jmenováni jako plnoprávní členové v monitorovacích výborech programů,

poskytnout partnerům adekvátní informace a dostatek času, což je předpoklad pro řádný proces konzultací,

zajistit, aby partneři byli účinně zapojeni do všech fází procesu, od přípravy a přes provádění až po monitorování a hodnocení u všech programů,

podpořit budování kapacit partnerů za účelem zlepšení jejich schopností a dovedností v zájmu podpory jejich aktivního zapojení do procesu a

vytvářet platformy pro vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů a inovativních přístupů.

Nařízení stanoví zásady, které musí členské státy uplatňovat, ale ponechává členským státům dostatek prostoru pro upřesnění praktických podrobností týkajících se zapojení příslušných partnerů do jednotlivých fází přípravy programů.

Souvislosti

Partnerství, jedna z hlavních zásad správy finančních prostředků Evropské unie, vyžaduje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni v členských státech, soukromým sektorem a dalšími zúčastněnými stranami. Zpětná vazba od zúčastněných stran až dosud naznačovala, že provádění politiky soudržnosti se mezi jednotlivými členskými státy liší převážně v závislosti na tom, zda institucionální a politická kultura v členském státě je nastavena příznivě pro konzultace a dialog s příslušnými zúčastněnými stranami a jejich zapojení. Přitom je zásada partnerství nedílnou součástí politiky soudržnosti.

Nová pravidla ve formě právně závazného a přímo použitelného nařízení Komise (tzv. „aktu v přenesené pravomoci“) tudíž posilují požadavek týkající se partnerství podle článku 5 nařízení o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) na období 2014–2020.

Další informace

Zprávy na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost:
Internetové stránky Lászla Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisař László Andor na Twitteru: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar