Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 януари 2014 г.

Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата

Европейска комисия прие днес общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с партньорите — регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Става въпрос за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Европейският кодекс за поведение при прилагането на принципа на партньорство изисква от държавите членки да засилят сътрудничеството между съответните органи, отговорни за изразходването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, както и между партньорите по проектите, така че да бъде улеснен обменът на информация, опит, резултати и добри практики в програмния период 2014-2020 г. Това ще благоприятства ефективното изразходване на финансовите ресурси.

„Бихме искали да подсигурим конструктивното сътрудничество между държавите членки и представителите на заинтересованите страни при планирането и изпълнението на програмите, използващи европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се максимизира полезното действие на тези финансови ресурси“, заяви комисар Андор.

В Кодекса за поведение, който е под формата на правно обвързващ регламент на Комисията, се определят цели и критерии за подсигуряване на прилагането на принципа на партньорство от държавите членки. Това означава, че от държавите членки се изисква да:

гарантират прозрачност при избора на партньори, представляващи регионалните, местните и други публични власти, социалните и икономически партньори и организации, представляващи гражданското общество, които да бъдат назначени като пълноправни членове в мониторинговите комитети на програмите;

предоставят полезна информация на партньорите, както и достатъчно време — предпоставки за едни ползотворни консултации;

гарантират ефективното участие на партньорите на всички етапи на процеса за всички програми — при подготовката, по време на изпълнението, включително при мониторинга и оценката;

подпомагат изграждането на капацитета на партньорите за подобряване на техните знания и умения с оглед на активното им участие в процеса, както и

създаване на платформи за взаимно обучение и обмен на добри практики и новаторски подходи.

В регламента се посочват принципите, които държавите членки трябва да прилагат, но същевременно им се предоставя достатъчно гъвкавост при практическото уреждане на подробностите за участие на заинтересовани партньори на различните етапи на програмата.

Обща информация

Партньорството е един от основните принципи при управлението на средствата от Европейския съюз. То предполага тясно сътрудничество между публичните власти на национално, регионално и местно равнище в държавите членки и частния сектор, както и други заинтересовани страни. Коментарите на заинтересованите страни показват, че макар и да е неразделна част от политиката на сближаване, принципът на партньорство се прилага твърде различно в различните държави членки и зависи до голяма степен от това дали институционалната и политическата култура в дадена държава членка вече е установила благоприятна среда за консултации, участие и диалог със съответните заинтересовани лица.

Новите правила под формата на правно обвързващ и пряко приложим регламент на Комисията (т.нар. „делегиран акт“) следователно увеличават значението на изискването за партньорство в член 5 от Регламента за общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.

За повече информация

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“:
Уебсайт на г-н Ласло Андор: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Следете дейността на Ласло Андор в Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

За безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването можете да се абонирате на адрес: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

За контакти:

Jonathan Todd (тел. +32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (тел. +32 2 295 18 83)


Side Bar