Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. května 2014

Nedostatek informací brzdí vyšší vzdělávání v mnoha zemích EU

Stále jen málo zemí využívá informace, které mají o vysokoškolském vzdělávání k dispozici, ke zkvalitnění svých univerzit i příležitostí, které nabízejí studentům. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné dnes sítí Eurydice. Zpráva nazvaná „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: Přístup, retence a zaměstnatelnost“ zkoumá, co vlády a vysokoškolské instituce podnikají pro to, aby usnadnily přístup k vyššímu vzdělání, zvýšily počet studentů, kteří studia dokončí (retence), a poskytly jim pomoc při vstupu na trh práce (zaměstnatelnost). Průzkumu se zúčastnilo přes 30 zemí – všechny členské státy EU s výjimkou Lucemburska a Nizozemska a také Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko a Turecko.

„Vysokoškolské vzdělávání se musí více soustředit na slabá místa – například chceme dosáhnout větší diverzity ve studentské populaci. Univerzity potřebují přilákat více znevýhodněných studentů, zejména osob z nízkopříjmového prostředí, se zdravotním postižením, se statusem migrantů nebo z různých etnických skupin. K větší diverzitě, ale i k lepšímu posouzení dopadu našich politických priorit, případně k potřebné změně orientace naší politiky nám mohou pomoci relevantní údaje. Musíme údaje i zpětnou vazbu využívat aktivněji, abychom mohli předávat poznatky příslušným činitelů s rozhodovacími pravomocemi,“ uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Zpráva ukazuje tyto skutečnosti:

Ačkoli mnoho zemí informace o svých studentech shromažďuje, není analýza údajů často vázána na konkrétní cíle (například zajištění přístupu znevýhodněných studentů k vyššímu vzdělání) a mnoho zemí nemá informace o tom, zda se populace studentů více diverzifikuje (viz obrázek 1).

Jen velmi málo zemí (BE (Flandry), IE, FR, LT, MT, FI a UK (Skotsko)) stanovilo cíle pro zlepšení přístupu k vysokoškolskému vzdělávání pro osoby z nedostatečně zastoupených skupin, např. z nízkopříjmového prostředí.

Asi polovina evropských systémů vysokoškolského vzdělávání disponuje překlenovacími programy pro studenty, kteří nepřicházejí přímo ze středních škol (BE, CZ, DK, DE, IE, FR, AT, PL, PT, SI, SE, SK, UK, IS, HR), a uděluje vysokoškolské kredity, kterými uznává hodnotu jejich předchozího vzdělávání (rovněž ES, IT, LI, FI, NO). U opatření na rozšíření přístupu k vysokoškolskému studiu je však zřejmá geografická hranice, neboť jsou stále nejrozšířenější v severní a západní Evropě.

Značný počet zemí systematicky nevypočítává podíl studentů, kteří školu dokončí nebo ji ukončí předčasně. Patří mezi ně země, které sice mají politiku pro retenci a dokončení studia, ale zjevně postrádají základní údaje nutné pro analýzu dopadu této politiky.

Ve většině zemí musí vysoké školy předkládat informace o zaměstnatelnosti (např. o míře zaměstnanosti jejich absolventů či o tom, jak rozvíjejí jejich dovednosti nezbytné při hledání práce) za účelem zajištění kvality. Informace o sledování absolventů se však stále ještě málo využívají pro rozvoj politiky vyššího vzdělávání.

Zajištění kvality na podporu klíčových cílů politiky pro lepší přístup a vyšší míru retence a řádného dokončení studia může pomoci při sledování pokroku studentů a při zjišťování, jak instituce vysokoškolského vzdělávání (např. univerzity či vysoké školy) tyto informace využívají jako zpětnou vazbu v cyklu posilování kvality.

Obrázek 1: Změny v diverzitě vysokoškolských studentů, 2002/03–2012/13

Souvislosti

Zpráva nazvaná „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: Přístup, retence a zaměstnatelnost“ se zabývá politikou a praxí v souvislosti se zkušenostmi studentů s vyšším vzděláváním ve třech fázích. První z nich je přístup ke studiu, který vyžaduje informovanost o nabídce vysokoškolského vzdělávání, požadavcích na přijetí a přijímacím řízení. Druhou fázi představuje postup studiem, včetně eventuální podpory v případě problémů. A třetí fáze je přechod z vysokoškolského studia na trh práce.

Plán modernizace vysokoškolského vzdělávání, který připravila Komise, zdůrazňuje otázky flexibilního nástupu na vysoké školy, zajištění účinnosti a efektivnosti vysokoškolského vzdělávání a vybavení studentů dovednostmi, které by jim po absolvování studia pomohly ke snadnějšímu získání zaměstnání na trhu práce.

Eurydice

Úkolem sítě Eurydice je pochopit a vysvětlit, jak jsou v Evropě organizovány a jak fungují různé vzdělávací systémy. Tato síť poskytuje popis vzdělávacích systémů jednotlivých států, srovnávací studie věnované konkrétním tématům, ukazatele a statistiky. Veškeré její publikace jsou k dispozici zdarma na internetové stránce Eurydice nebo na vyžádání v tištěné podobě. Síť Eurydice usiluje o prohloubení vzájemného porozumění, spolupráce, důvěry a mobility na evropské i mezinárodní úrovni. Je složena z národních jednotek se sídlem v evropských zemích a jejím koordinátorem je Výkonná agentura EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Více informací o síti Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

Další informace

Úplné znění zprávy je k dispozici v angličtině na stránkách sítě Eurydice

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar