Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 januari 2014

Kommissionen ska samråda med allmänheten om investeringsregler mellan EU och USA

EU:s handelskommissionär Karel De Gucht meddelade idag att han kommer att samråda med allmänheten i EU i frågor som rör investeringsregler i ett framtida handelsavtal mellan EU och USA – det så kallade transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. Beslutet är ett resultat av det enorma allmänna intresset för förhandlingarna och visar även att kommissionären är fast besluten att skapa rätt balans mellan behovet att skydda EU:s investeringsintressen och att upprätthålla regeringarnas rätt att reglera i allmänhetens intresse. I början av mars kommer Karel De Gucht att offentliggöra ett förslag till en EU-text för förhandlingarnas investeringsdel som kommer att omfatta avsnitt om investeringsskydd och om tvistlösning mellan investerare och staten. Utkastet kommer att åtföljas av tydliga förklaringar för personer som inte är experter i ämnet. Allmänheten i EU kommer därefter att ha tre månader på sig att lämna synpunkter på förslaget.

– Regeringar ska alltid fritt kunna införa regler för att skydda befolkningen och miljön, säger Karel De Gucht. Men de måste även hitta rätt balans och behandla investerare rättvist så att de kan locka till sig investeringar. Genom internationella avtal som det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar kan båda dessa mål uppnås. Vissa regler har dock orsakat problem vid den praktiska tillämpningen så att företag kunnat utnyttja kryphål i de fall där lagtexten varit oklar. Jag vet att en del människor i EU har allvarliga betänkligheter vad gäller denna del av handelsavtalet mellan EU och USA. Nu ska de få säga sitt. EU-länderna har gett mig i uppdrag att ta itu med de problem som finns i den nuvarande investeringslagstiftningen. Målet är att göra systemet för investeringsskydd mer öppet och opartiskt och att täppa till kryphålen i lagen en gång för alla. Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar kommer att säkerställa EU-ländernas rätt att reglera i allmänhetens intresse.

I juni 2013 uppmanade EU-ländernas regeringar Europeiska kommissionen att å deras vägnar förhandla fram ett nytt investerings- och handelsavtal mellan EU och USA. Här ingick åtgärder som rör behandling av investerare i form av regler om investeringsskydd och tvistlösning mellan investerare och stat.

Kommissionen vill ta tillfället i akt att förbättra gällande investeringsregler för att skydda EU-företagens investeringar i USA, och vice versa. I praktiken innebär detta att man i avtalet uttryckligen hänvisar till statens rätt att reglera i allmänhetens intresse. Det kommer även att införas nya och förbättrade regler, bland annat en uppförandekod, för att se till att skiljedomare utses rättvist och agerar opartiskt samt göra deras arbete mer öppet för allmänheten.

Ingen annan del av förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar kommer att påverkas av det offentliga samrådet, utan förhandlingarna kommer att fortsätta som vanligt.

Sedan juni 2013 har kommissionen haft tre förhandlingsrundor, både före och under förhandlingarna om avtalet, för att inhämta åsikter och önskemål från allmänheten och berörda parter i hela Europa. Kommissionen genomförde offentliga samråd även innan förhandlingarna om avtalet inleddes.

Bakgrund

EU är världens största utländska direktinvesterare och samtidigt den största mottagaren av utländska direktinvesteringar i världen. Investeringar är avgörande för tillväxt och sysselsättning och bidrar till att skapa det välstånd som betalar offentliga tjänster, skolor, sjukhus och pensioner.

EU måste därför säkerställa att europeiska företag skyddas ordentligt när de investerar i länder utanför EU, till exempel USA. De flesta investeringar genomförs utan problem och gynnar både det land där investeringen görs och investeraren. Men ibland stöter utlandsinvesterare på problem. Regeringen i landet kan expropriera företags egendom utan att ge någon ersättning. Det förekommer även att lokala företag får orättvisa fördelar eller att utländska företag hindras från att utnyttja det inhemska rättssystemet när något går fel.

I sådana fall förlitar sig företagen på bilaterala investeringsavtal. Dessa erbjuder företagen skydd och även möjlighet till tvistlösning mellan investerare och staten om ingen annan godtagbar lösning har kunnat hittas med det berörda landets regering.

EU-länderna har redan slutit ca 1400 sådana avtal med länder utanför EU, bland annat USA. Vissa av dessa avtal slöts redan på 1960-talet och omfattar regler för investeringsskydd och tvistlösning mellan investerare och staten. De ger ett viktigt skydd mot orättvis behandling. De kan även vara nödvändiga – under 2012 låg europeiska företag bakom varannan rättsprocess gällande investeringar.

EU:s internationella investeringspolitik, även gentemot USA, går ut på att bevara värdet av det aktuella systemet för att skydda internationella investerare. Men den strävar också efter att göra reglerna tydligare och mer opartiska än vad de är idag. Detta innebär att man måste se till att reglerna mot diskriminering inte urholkas.

Kommissionen har sedan 2010 arbetat på att förtydliga och förbättra skyddssystemet för internationella investeringar – både själva reglerna och det sätt som de genomförs på. I framtiden kommer EU:s alla investeringsavtal – även det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar – att innehålla nya regler, inklusive en uppförandekod, för att se till att skiljedomare utses rättvist och agerar opartiskt. Avtalen kommer också att göra skiljeförfarandena mer öppna för allmänheten.

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och USA inleddes i juli 2013 med syfte att ta bort handelshinder inom flera olika ekonomiska sektorer för att underlätta för EU och USA att köpa och sälja varor och tjänster sinsemellan. Den tredje förhandlingsrundan ägde rum i Washington DC i december 2013 (pressmeddelande) och nästa runda är planerad i mars 2014.

Ytterligare upplysningar

I detta faktablad sammanfattas ändringarna i EU:s befintliga regler för investeringsskydd och tvistlösning mellan investerare och staten.

Mer information om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar finns på

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Offentliga samråd av Europeiska kommissionens GD Handel

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Konaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar