Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. januára 2014

Komisia bude konzultovať s európskou verejnosťou ustanovenia obchodnej dohody medzi EÚ a USA o investíciách a urovnávaní sporov medzi investorom a štátom

Karel De Gucht, komisár EÚ pre obchod, dnes oznámil svoje rozhodnutie prekonzultovať s verejnosťou ustanovenia o investíciách budúcej obchodnej dohody medzi EÚ a USA, známej ako Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). Toto rozhodnutie bolo výsledkom bezprecedentného záujmu verejnosti o rokovania o tejto dohode. Odráža takisto odhodlanie komisára zabezpečiť správnu rovnováhu medzi ochranou európskych investičných záujmov a dodržiavaním práva vlád na reguláciu vo verejnom záujme. Začiatkom marca uverejní znenie dokumentu navrhované Európskou úniou, ktoré súvisí s časťou rokovaní týkajúcou sa investícií a bude obsahovať oddiely o ochrane investícií a o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom (ISDS). Tento návrh znenia budú dopĺňať jasné vysvetlenia pre laikov. Ľudia v celej EÚ budú mať potom tri mesiace na to, aby vyjadrili svoje pripomienky.

Karel De Gucht, komisár EÚ pre obchod, povedal: „Vlády musia mať vždy možnosť regulácie, aby mohli chrániť ľudí a životné prostredie. Musia však nájsť aj správnu rovnováhu a zaobchádzať s investormi spravodlivo, aby mohli prilákať investície. Medzinárodné investičné dohody, akou je dohoda TTIP, by mali zabezpečiť, aby vlády plnili obe uvedené požiadavky. No niektoré existujúce dohody spôsobili v praxi problémy tým, že umožnili podnikom zneužívať medzery v právnych textoch tam, kde boli nejasné. Viem o tom, že niektorí ľudia v Európe majú v súvislosti s touto časťou dohody medzi EÚ a USA skutočné obavy. Chcem teda, aby sa mohli vyjadriť. Členské štáty EÚ ma žiadajú, aby som vyriešil problémy, ktoré existujú v súčasných investičných dohodách a ja som odhodlaný zvýšiť transparentnosť a nestrannosť v systéme ochrany investícií a raz a navždy odstrániť tieto právne medzery. Dohoda TTIP bude striktne dodržiavať právo členských štátov EÚ na reguláciu vo verejnom záujme.“

V júni 2013 vlády EÚ poverili Európsku komisiu, aby v ich mene rokovala o novej obchodnej a investičnej dohode medzi EÚ a USA – o dohode TTIP. Súčasťou toho boli opatrenia týkajúce sa zaobchádzania s investormi, ktoré sú známe ako ochrana investícií a urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS).

Komisia chce využiť príležitosť na zlepšenie už platných ustanovení o investíciách s cieľom chrániť investície podnikov so sídlom v EÚ v USA a naopak. V praxi by toto znamenalo začleniť do dohody explicitnú poznámku o práve štátov na reguláciu vo verejnom záujme. Výsledkom by boli aj nové a vylepšené pravidlá vrátane kódexu správania, s cieľom zabezpečiť, aby sa sudcovia vyberali spravodlivo a konali nestranne, a sprístupniť ich konania verejnosti.

Tieto verejné konzultácie nebudú mať vplyv na žiadnu inú časť rokovaní a rokovania o dohode TTIP budú pokračovať podľa plánu.

Komisia od júna 2013 viedla tri kolá konzultácií so zainteresovanými stranami, a to pred rokovaniami o dohode aj počas nich, aby získala názory a želania verejnosti a zainteresovaných strán v celej Európe. Komisia uskutočnila verejné konzultácie aj pred začatím rokovaní o dohode TTIP.

Súvislosti

EÚ je najväčším priamym zahraničným investorom a najväčším prijímateľom priamych zahraničných investícií (FDI) na svete. Investície sú nevyhnutné pre rast, zamestnanosť a pre tvorbu bohatstva, z ktorého sa financujú naše verejné služby, školy, nemocnice a dôchodky.

EÚ teda musí zabezpečiť, aby boli naše podniky dobre chránené, keď investujú v krajinách mimo EÚ vrátane USA. Väčšina investícií sa realizuje hladko a má z nich úžitok tak štát, v ktorom sa investuje, ako aj investor. Niekedy však investori čelia v dotknutej krajine problémom. Vláda by mohla zhabať majetok podniku bez náhrady. Alebo by mohla poskytnúť miestnym podnikom neoprávnenú výhodu, či zabrániť zahraničným podnikom vo využívaní súdneho systému, keď dôjde k problémom.

V takých prípadoch sa podniky spoliehajú na bilaterálne investičné dohody. Tie im poskytujú ochranu vrátane možnosti využiť inú alternatívu – urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) – ak neboli schopné nájsť s vládou dotknutej krajiny zmierlivé riešenie.

Štáty Európskej únie (EÚ) už majú približne 1 400 takýchto dohôd podpísaných s krajinami mimo EÚ vrátane Spojených štátov. Niektoré pochádzajú ešte zo 60. rokov minulého storočia. Ich súčasťou sú ustanovenia o ochrane investícií a ISDS. Sú dôležitou ochranou pred takýmto nespravodlivým konaním vlád. A môžu byť naozaj potrebné: v roku 2012 boli európske podniky iniciátorom každého druhého začatého prípadu investičných konaní.

Medzinárodná investičná politika EÚ vrátane jej politiky s USA sa snaží zachovať hodnotu súčasného systému ochrany medzinárodných investorov. No jej cieľom je takisto dosiahnuť, aby boli pravidlá jasnejšie, transparentnejšie a nestrannejšie ako sú dnes. Ide o zabezpečenie toho, aby nediskriminačná regulácia vo verejnom záujme nebola predmetom úspešných napadnutí.

Od roku 2010 preto Európska komisia pracuje na objasnení a zlepšení systému ochrany medzinárodných investícií – samotných pravidiel a spôsobu ich presadzovania. V budúcnosti bude výsledkom všetkých investičných dohôd EÚ vrátane dohody TTIP stanovenie nových pravidiel vrátane kódexu správania, s cieľom zabezpečiť, aby sa sudcovia vyberali spravodlivo a konali nestranne. Vďaka týmto dohodám sa takisto verejnosti sprístupnia arbitrážne konania.

Rokovania medzi EÚ a USA týkajúce sa Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) sa začali v júli 2013 a ich cieľom je odstrániť prekážky obchodu v mnohých hospodárskych odvetviach, aby sa medzi EÚ a USA zjednodušil nákup a predaj tovaru a služieb. Tretie kolo rokovaní sa uskutočnilo v decembri 2013 vo Washingtone DC (tlačová správa) a ďalšie kolo je naplánované na marec 2014.

Ďalšie informácie

V tomto prehľade sú zhrnuté zmeny, ktoré EÚ zaviedla, pokiaľ ide o pravidlá ochrany investícií a systému urovnávania sporov medzi investorom a štátom.

Ďalšie informácie o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) nájdete na:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Verejné konzultácie GR Európskej komisie pre obchod

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Kontakty:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar