Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 stycznia 2014 r.

Komisja przeprowadzi konsultacje z obywatelami na temat postanowień umowy handlowej między UE i Stanami Zjednoczonymi dotyczących inwestycji oraz rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem

Komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht ogłosił dziś swoją decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z obywatelami na temat postanowień dotyczących inwestycji zawartych w przyszłej umowie handlowej między UE i Stanami Zjednoczonymi, znanej jako Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Decyzja ta wynika z niespotykanego zainteresowania obywateli rozmowami. Jest także odzwierciedleniem determinacji komisarza, żeby zachować odpowiednią równowagę pomiędzy ochroną europejskich interesów inwestycyjnych oraz zachowaniem prawa rządów do wprowadzania regulacji w interesie publicznym. Na początku marca komisarz opublikuje propozycję tekstu UE odnoszącego się do części rozmów w sprawie inwestycji, który obejmować będzie sekcje dotyczące ochrony inwestycji oraz rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem. Do propozycji dołączone zostaną przystępne wyjaśnienia dla odbiorców niebędących specjalistami w tej dziedzinie. Następnie obywatele całej UE będą mogli zgłaszać swoje komentarze w ciągu trzech miesięcy.

Komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht powiedział: „Rządy muszą zawsze mieć możliwość wprowadzania pewnych regulacji, aby móc chronić obywateli i środowisko. Ale muszą także zachowywać równowagę i sprawiedliwie traktować inwestorów, aby przyciągać inwestycje. Międzynarodowe umowy dotyczące inwestycji, takie jak TTIP, powinny gwarantować, że oba powyższe warunki są spełniane. Jednak niektóre z obecnie obowiązujących ustaleń sprawiają problemy, pozwalając przedsiębiorstwom na wykorzystywanie luk prawnych w przypadku przepisów, których treść można interpretować niejednoznacznie. Wiem, że niektórzy w Europie poważnie obawiają się tej części umowy pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi. Chcę, żeby mogli te obawy wyrazić. Zostałem przez państwa członkowskie UE poproszony o rozwiązanie problemów pojawiających się w związku z obecnymi ustaleniami w sprawie inwestycji. Jestem zdecydowany sprawić, że system ochrony inwestycji stanie się bardziej przejrzysty i bezstronny oraz w sposób ostateczny rozwiązać kwestię wspomnianych luk prawnych.. TTIP na pewno utrzyma w mocy prawo państw członkowskich do wprowadzania regulacji w interesie publicznym”.

W czerwcu 2013 r. rządy państw UE poleciły Komisji Europejskiej negocjowanie w ich imieniu nowej umowy handlowej i inwestycyjnej pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi – TTIP. Dotyczyło to również środków postępowania z inwestorami w zakresie ochrony inwestycji oraz rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem.

Komisja chce wykorzystać tę okazję do ulepszenia obowiązujących już przepisów dotyczących inwestycji, aby chronić inwestycje unijnych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych oraz inwestycje przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych w UE. W praktyce oznaczałoby to wyraźne odniesienie się w umowie do prawa państw do wprowadzania regulacji w interesie publicznym. Należałoby ponadto wprowadzić nowe, lepsze przepisy, w tym kodeks postępowania, aby zagwarantować, że bezstronni rozjemcy będą wybierani na sprawiedliwych zasadach oraz że prowadzone przez nich postępowania będą otwarte dla opinii publicznej.

Konsultacje publiczne dotyczą tylko tej części negocjacji; rozmowy w sprawie TTIP będą się odbywać zgodnie z planem w odniesieniu do pozostałych dziedzin.

Od czerwca 2013 r. Komisja odbyła trzy rundy konsultacji z zainteresowanymi stronami, zarówno przed rozmowami dotyczącymi umowy, jak i w ich trakcie, w celu zebrania ich opinii i życzeń, podobnie jak opinii i życzeń obywateli z całej Europy. Komisja przeprowadziła również konsultacje publiczne przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie TTIP.

Kontekst

UE jest największym bezpośrednim inwestorem zagranicznym oraz największym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie. Inwestycje są niezbędne dla wzrostu, zatrudnienia oraz tworzenia dobrobytu, dzięki któremu opłacane są służby użyteczności publicznej, nasze szkoły, szpitale oraz płacone są nasze emerytury.

UE musi być zatem pewna, że nasze przedsiębiorstwa są dobrze chronione, kiedy inwestują swoje środki poza UE, w tym w Stanach Zjednoczonych. Większość inwestycji przebiega bezproblemowo i korzystają na nich zarówno państwo, w którym dokonuje się tej inwestycji, jak i inwestor. Czasami jednak inwestorzy napotykają pewne trudności w danym kraju. Przykładowo, rząd może zająć własność przedsiębiorstwa bez wypłacenia odszkodowania. Może również niesprawiedliwie traktować w bardziej korzystny sposób lokalne przedsiębiorstwa lub powstrzymywać przedsiębiorstwa zagraniczne przed korzystaniem z wymiaru sprawiedliwości, kiedy pojawia się taka konieczność.

W tego typu sytuacjach przedsiębiorstwa liczą na dwustronne umowy inwestycyjne. Te zapewniają im ochronę, między innymi dzięki możliwości wykorzystania opcji rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, jeśli nie udaje się znaleźć polubownego rozwiązania sporu z rządem danego kraju.

Państwa Unii Europejskiej są stronami aż 1400 umów tego rodzaju z państwami spoza UE, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Niektóre z nich podpisano już nawet w latach 60. Obejmują one przepisy dotyczące ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem. Stanowią istotny sposób obrony przed niesprawiedliwym działaniem ze strony rządów. I mogą okazać się niezbędne: co drugie postępowanie w sprawie inwestycji w 2012 r. dotyczyło europejskich przedsiębiorstw.

Międzynarodowa polityka inwestycyjna UE, w tym polityka UE względem Stanów Zjednoczonych, ma na celu zachowanie wartości obecnego systemu ochrony międzynarodowych inwestorów. Ale jej celem jest także uproszczenie przepisów, zwiększenie ich przejrzystości oraz zadbanie o to, by stały się one bardziej bezstronne niż obecnie. Oznacza to zagwarantowanie, że niedyskryminacyjne regulacje wprowadzone w interesie publicznym nie będą z powodzeniem podważane.

Od 2010 r. Komisja Europejska pracuje nad uproszczeniem i usprawnieniem międzynarodowego systemu ochrony inwestycji – zarówno nad jego zasadami, jak i nad sposobem egzekwowania ich stosowania. W przyszłości wszystkie umowy inwestycyjne UE, w tym także TTIP, będą zawierać nowe przepisy, wraz z kodeksem postępowania, aby zagwarantować, że rozjemcy będą wybierani sprawiedliwie i będą działać bezstronnie. Postępowania arbitrażowe staną się również dostępne dla opinii publicznej.

Negocjacje z udziałem UE i Stanów Zjednoczonych w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) rozpoczęły się w lipcu 2013 r. i mają na celu usunięcie barier handlowych w wielu sektorach gospodarki, aby ułatwić kupno i sprzedaż towarów oraz usług pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi. Trzecia runda negocjacji odbyła się w Waszyngtonie w grudniu 2013 r. (komunikat prasowy), a kolejną rundę przewidziano na marzec 2014 r.

Informacje dodatkowe

To zestawienie podsumowuje zmiany wprowadzone przez UE w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem.

Więcej informacji na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_pl.htm

Konsultacje publiczne DG ds. Handlu Komisji Europejskiej

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar