Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 januari 2014

Commissie raadpleegt Europees publiek over investeringen en geschillenbeslechting tussen staten en investeerders in handelsakkoord met Amerika

Vandaag heeft EU-commissaris voor Handel Karel De Gucht aangekondigd dat hij het publiek gaat raadplegen over de investeringsbepalingen van een toekomstig handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten, bekend onder de naam Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Deze beslissing komt er naar aanleiding van de enorme publieke belangstelling voor de onderhandelingen en weerspiegelt ook de vaste wil van de commissaris om te zorgen voor een juist evenwicht tussen het beschermen van de Europese investeringsbelangen en het vrijwaren van het recht dat overheden hebben om regelgeving uit te vaardigen in het algemeen belang. Begin maart wordt een voorstel voor een EU-tekst over het onderdeel investeringen gepubliceerd, met daarin passages over bescherming van investering en over beslechting van geschillen tussen investeerders en staten. Deze ontwerptekst gaat vergezeld van duidelijke uitleg voor wie geen expert ter zake is. In de gehele EU hebben burgers dan drie maanden de tijd om opmerkingen te maken.

EU-commissaris voor Handel Karel De Gucht: "Overheden moeten altijd de vrijheid hebben om regelgeving uit te vaardigen, zodat zij de bevolking en het milieu kunnen beschermen. Maar zij moeten ook het juiste evenwicht vinden en investeerders correct behandelen, zodat zij investeringen kunnen aantrekken. Internationale investeringsovereenkomsten zoals het TTIP moeten ervoor zorgen dat zij zowel het een als het ander doen. Maar sommige bestaande regelingen leveren in de praktijk problemen op, doordat ze bedrijven laten profiteren van achterpoortjes als de wetgeving vaag blijft. Ik weet dat sommige mensen oprecht bezorgd zijn over dit aspect van de overeenkomst met Amerika. Daarom wil ik hun inspraak bieden. De lidstaten van de EU hebben mij de opdracht gegeven om een oplossing te vinden voor de problemen in de huidige investeringsregelingen en ik ben vastberaden het systeem voor bescherming van investeringen transparanter en onpartijdig te maken en de juridische achterpoortjes eens en voor altijd te sluiten. Het recht van de lidstaten om in het algemeen belang regelgeving uit te vaardigen, zal in het TTIP worden geëerbiedigd."

In juni 2013 hebben de regeringen van de EU de Europese Commissie opgedragen in hun naam te onderhandelen met de Verenigde Staten over een nieuwe overeenkomst voor handel en investeringen (TTIP). Deze omvat maatregelen over de behandeling van investeerders die aangeduid worden met de termen investeringsbescherming en geschillenbeslechting tussen investeerders en staten.

De Commissie wil de gelegenheid aangrijpen voor de optimalisering van de bestaande investeringsbepalingen voor de bescherming van investeringen van Europese bedrijven in de Verenigde Staten, en vice versa. In de praktijk zou dat betekenen dat de overeenkomst expliciet verwijst naar het recht van de staten om in het algemeen belang regelgeving uit te vaardigen. Daarnaast bevat de overeenkomst ook nieuwe en betere regels, onder meer een gedragscode, om ervoor te zorgen dat arbiters op correcte en onpartijdige wijze worden gekozen en om hun procedures voor het publiek toegankelijker te maken.

Het publiek wordt over geen enkel ander aspect van de onderhandelingen geraadpleegd en de TTIP-onderhandelingen verlopen verder volgens schema.

De Commissie heeft sinds juni 2013, zowel voor als tijdens de onderhandelingen over de overeenkomst, drie overlegronden met de belanghebbenden gehouden om de standpunten en de wensen van het publiek en belanghebbenden in geheel Europa te verzamelen. De Commissie heeft ook voor de start van de TTIP-onderhandelingen openbare raadplegingen georganiseerd.

Achtergrond

De EU is ’s werelds grootste directe investeerder in het buitenland en ’s werelds grootste ontvanger van buitenlandse directe investeringen. Investeringen zijn noodzakelijk voor groei en banen en voor het scheppen van de welvaart waarmee onze openbare diensten, scholen, ziekenhuizen en pensioenen worden betaald.

Daarom moet de EU ervoor zorgen dat onze bedrijven goed beschermd zijn wanneer zij investeren in landen buiten de EU, en dus ook in de Verenigde Staten. De meeste investeringen verlopen vlot en komen zowel de ontvangende staat als de investeerder ten goede. Maar soms komen de investeerders in het buitenland in de problemen. De overheid zou de eigendommen van een bedrijf kunnen onteigenen zonder compensaties. De overheid zou plaatselijke bedrijven oneerlijk kunnen bevoordelen of buitenlandse bedrijven ervan weerhouden het rechtsstelsel te gebruiken wanneer zij in moeilijkheden komen.

Voor die gevallen rekenen de ondernemingen op bilaterale investeringsovereenkomsten. Die bieden hun naast bescherming ook een andere mogelijkheid (beslechting van geschillen tussen investeerders en staten of ISDS) indien met de overheid van het desbetreffende land geen minnelijke schikking kon worden getroffen.

De EU-landen hebben al zo'n 1 400 overeenkomsten gesloten met landen buiten de EU, waaronder de Verenigde Staten. Sommige overeenkomsten dateren al van de jaren 1960. Ze omvatten bepalingen inzake investeringsbescherming en ISDS. Zij vormen een belangrijke bescherming tegen oneerlijke praktijken van overheden. En dat kan nodig zijn: in 2012 is één op twee rechtszaken over investeringen door Europese bedrijven aanhangig gemaakt.

Het internationaal investeringsbeleid van de EU, met inbegrip van het beleid tegenover de Verenigde Staten, is gericht op het behoud van de waarde van het huidige systeem voor de bescherming van internationale investeerders. Het beoogt eveneens deze regels duidelijker, transparanter en onpartijdiger te maken dan vandaag het geval is. Daarvoor moet gewaarborgd worden dat niet-discriminerende regelgeving in het algemeen belang niet kan worden betwist.

Sinds 2010 werkt de Commissie aan de verduidelijking en optimalisering van het internationale systeem voor investeringsbescherming, zowel wat betreft de regels zelf als de manier waarop ze worden afgedwongen. In de toekomst zullen alle investeringsovereenkomsten van de EU, ook het TTIP, nieuwe regels en een gedragscode opleggen, om te waarborgen dat arbiters op een correcte en onpartijdige wijze worden gekozen. De arbitrageprocedures zullen toegankelijker worden voor het publiek.

De onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten voor het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) zijn in juli 2013 van start gegaan en moeten de handelsbelemmeringen in tal van economische sectoren wegwerken zodat de aan- en verkoop van goederen en diensten tussen de EU en de VS gemakkelijker wordt. De derde onderhandelingsronde vond in december 2013 plaats in Washington DC (persbericht) en de volgende ronde is gepland voor maart 2014.

Meer info

Deze Factsheet geeft een samenvatting van de veranderingen die de EU aanbrengt in de bestaande regels voor investeringsbescherming en het ISDS-systeem.

Nadere info over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Openbare raadplegingen door het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Contact:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar