Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 21. janvārī

Komisija apspriedīsies ar Eiropas sabiedrību par noteikumiem strīdu izšķiršanai starp ieguldītāju un valsti ES un ASV tirdzniecības vienošanās ietvaros

ES tirdzniecības komisārs Karels De Gihts šodien paziņoja par savu lēmumu rīkot sabiedrisko apspriešanu par ieguldījumu noteikumiem topošās ES un ASV tirdzniecības vienošanās ietvaros, kas pazīstama kā Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP). Lēmums pieņemts pēc tam, kad par sarunām izrādīta nebijusi sabiedrības interese. Turklāt tas atspoguļo komisāra apņemšanos nodrošināt pareizo līdzsvaru starp Eiropas ieguldījumu interešu aizsardzību un valdību tiesībām regulēt sabiedrības interesēs. Marta sākumā viņš publicēs ierosināto ES dokumenta projektu attiecībā uz sarunu daļu saistībā ar ieguldījumiem, kurā tiks ietvertas sadaļas par ieguldījumu aizsardzību un strīdu izšķiršanu starp ieguldītāju un valsti jeb ISDS. Šis dokumenta projekts tiks papildināts ar vienkāršiem skaidrojumiem. Komentēšanai visā ES tiks noteikts trīs mēnešu termiņš.

ES tirdzniecības komisārs Karels De Gihts sacīja: “Valdībām vienmēr jābūt brīvai iespējai regulēt nolūkā aizsargāt cilvēkus un vidi. Tomēr valdībām arī jārod pareizais līdzsvars un jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret ieguldītājiem, lai tās var piesaistīt ieguldījumus. Starptautiskajiem ieguldījumu nolīgumiem – kā piemēram, TTIP – būtu jānodrošina abu šo uzdevumu sekmīgu izpildi. Tomēr daži esošie regulējumi praksē ir radījuši problēmas, ļaujot uzņēmumiem izmantot nepilnības gadījumos, kad juridiskais teksts ir neskaidrs. Es zinu, ka dažiem cilvēkiem Eiropā patiesi rūp šī ES-ASV vienošanās daļa. Tagad es gribu dod viņiem iespēju paust savu viedokli. ES dalībvalstis ir mani pilnvarojušas risināt problēmas, kas saistītas ar pašreizējiem ieguldījumu regulējumiem. Es esmu apņēmies panākt pārredzamāku un objektīvāku ieguldījumu aizsardzības sistēmu un uz visiem laikiem novērst juridiskās nepilnības. Ar TTIP tiks stingri atbalstītas ES dalībvalstu tiesības regulēt sabiedrības interešu jomu.”

ES valdības 2013. gada jūnijā pilnvaroja Eiropas Komisiju to vārdā veikt pārrunas par jaunu ES un ASV tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu – TTIP. Sarunās ietverti risinājumi attiecībā uz attieksmi pret ieguldītājiem: tā dēvētā ieguldījumu aizsardzība un strīdu izšķiršana starp ieguldītāju un valsti (ISDS).

Lai aizsargātu ES uzņēmumu ieguldījumus ASV un otrādi, Komisija vēlas izmantot iespēju uzlabot jau esošos ieguldījumu noteikumus. Praksē tas nozīmētu, ka nolīgumā būtu skaidri jānorāda valstu tiesības regulēt sabiedrības interesēs. Turklāt tur tiktu iekļauti jauni un uzlaboti noteikumi, tostarp rīcības kodekss, lai nodrošinātu to, ka šķīrējtiesneši tiek izraudzīti taisnīgā veidā un ka tie rīkojas objektīvi, un lietas izskatīšanas process ir atvērts sabiedrībai.

Šī sabiedriskā apspriešana neskars citas sarunu daļas un TTIP sarunas turpināsies kā plānots

Gan pirms sarunām, gan sarunu gaitā Komisija kopš 2013. gada jūnija ir sarīkojusi trīs apspriedes ar ieinteresētajām personām, lai uzzinātu iedzīvotāju un ieinteresēto pušu viedokļus un vēlmes. Komisija rīkoja sabiedrisko apspriešanu arī pirms TTIP sarunām.

Vispārīga informācija

ES ir lielākā ārvalstu tiešo ieguldījumu (FDI) veicēja un saņēmēja pasaulē. Ieguldījumi būtiski ietekmē izaugsmi, rada darba vietas un pārticību, no kuras tiek finansēti mūsu sabiedriskie pakalpojumi, skolas, slimnīcas un pensijas.

Tādēļ ES ir jānodrošina mūsu uzņēmumu pienācīga aizsardzība, kad tie veic ieguldījumus valstīs ārpus ES, tostarp ASV. Lielākā daļa ieguldījumu ir veiksmīgi un izdevīgi gan saņēmējai valstij, gan ieguldītājam. Tomēr dažreiz ieguldītāji citā valstī saskaras ar problēmām. Valdība, nesamaksājot kompensāciju, var konfiscēt uzņēmuma aktīvus. Vai arī tā vietējiem uzņēmumiem var piešķirt netaisnīgas priekšrocības, vai arī kavēt ārvalstu uzņēmumu piekļuvi tieslietu sistēmai, kad tā nepieciešama.

Šādos gadījumos uzņēmumi paļaujas uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem. Šādi nolīgumi piedāvā tiem aizsardzību, tostarp iespēju izmantot strīdu izšķiršanu starp ieguldītāju un valsti (ISDS), ja tiem nav izdevies atrast abpusēji pieņemamu risinājumu attiecīgajā valstī.

Eiropas Savienības (ES) valstīs pašlaik jau ir 1400 šādi nolīgumi ar valstīm ārpus ES, ieskaitot ASV. Daži ir noslēgti vēl 60-ajos gados. Šajos nolīgumos ir iekļauti aizsardzības noteikumi un ISDS. Tie ir svarīga aizsardzība pret valstu noteiktajiem netaisnīgajiem nosacījumiem. Šāda aizsardzība var būt nepieciešama. Katrā otrajā ieguldījumu lietā, kas uzsākta 2012. gadā, bija iesaistīti Eiropas uzņēmumi.

ES starptautiskā ieguldījumu politika, tostarp tās politika ar ASV, ir vērsta uz to, lai saglabātu pašreizējo sistēmu starptautisko investoru aizsardzībai. Tomēr šīs politikas mērķis ir padarīt šos noteikumus skaidrākus, pārredzamākus un objektīvākus, nekā tie ir šodien. Tas nozīmē: nodrošināt to, ka nediskriminējošais regulējums sabiedrības interesēs nevar tikt apstrīdēts.

Tādējādi kopš 2010. gada Eiropas Komisija strādā, lai precizētu un uzlabotu starptautisko ieguldījumu aizsardzības sistēmu – noteikumus un to piemērošanas veidu. Turpmāk visos ES ieguldījumu nolīgumos, ieskaitot TTIP, tiks izklāstīti jauni noteikumi, tostarp rīcības kodekss, lai nodrošinātu, ka šķīrējtiesneši tiek izraudzīti taisnīgā veidā un tie rīkojas objektīvi. Turklāt šķīrējtiesas process būs atvērts sabiedrībai.

ES un ASV sarunas par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) sākās 2013. gadā, un to mērķis ir novērst tirdzniecības šķēršļus dažādās ekonomikas nozarēs, lai atvieglotu preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu ES un ASV starpā. Trešā sarunu kārta notika 2013. gada decembrī Vašingtonā (paziņojums presei) un nākamā kārta ir paredzēta 2014. gada martā.

Papildinformācija

Šajā informatīvajā dokumentā ir apkopotas izmaiņas pašreizējos aizsardzības noteikumos un ISDS sistēmā.

Plašāka informācija par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Sabiedriskā apspriešana, ko rīko Eiropas Komisijas Tirdzniecības ĢD

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Kontaktpersonas:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar