Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 21 d.

Komisija konsultuosis su visuomene dėl ES ir JAV prekybos susitarimo nuostatų, susijusių su investicijomis bei investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo

Už prekybą atsakingas Komisijos narys Karelas De Guchtas šiandien paskelbė apie sprendimą konsultuotis su visuomene dėl būsimo ES ir JAV prekybos susitarimo, dar vadinamo Transatlantinės prekybos ir investicijų partneryste, su investicijomis susijusių nuostatų. Tokį sprendimą lėmė beprecedentis visuomenės susidomėjimas šiuo klausimu. Tai taip pat rodo Komisijos nario siekį tinkamai ginti Europos investuotojų interesus kartu užtikrinant, kad vyriausybės turėtų reglamentavimo siekiant viešojo intereso teisę. Kovo mėn. pradžioje jis paskelbs preliminarų ES dokumentą investicijų tema, kuriame, be kita ko, bus aptariama investicijų apsauga bei investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas. Dokumente bus pateikiama aiškių, ir ne specialistui suprantamų paaiškinimų. Savo nuomonę ES piliečiai galės išsakyti per tris mėnesius.

Už prekybą atsakingas Komisijos narys Karelas De Guchtas kalbėjo: „Vyriausybės privalo turėti reglamentavimo teisę, kad galėtų apsaugoti žmones ir aplinką. Tačiau jos taip pat turi sąžiningai elgtis su investuotojais, kad pritrauktų investicijas. Tą galima užtikrinti tokiais tarptautiniais susitarimais kaip Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Tam tikros šiuo metu taikomos nuostatos kelia praktinių problemų ir leidžia bendrovėms pasinaudoti įstatymų spragomis. Žinau, kad kai kuriems europiečiams šis ES ir JAV susitarimo aspektas kelia nerimą. Dabar jiems suteikiama proga išsakyti savo nuomonę. ES valstybės narės manęs paprašė išspręsti problemas, susijusias su dabartine investicijų tvarka, ir esu pasiryžęs siekti, kad investicijų apsaugos sistema būtų skaidresnė ir nešališka, o įstatymų spragos būtų pašalintos visiems laikams. Transatlantine prekybos ir investicijų partneryste bus užtikrinta valstybių narių reglamentavimo siekiant viešojo intereso teisė.“

2013 m. birželio mėn. valstybių narių vyriausybės įgaliojo Europos Komisiją jų vardu derėtis dėl naujo ES ir JAV prekybos ir investicijų susitarimo (partnerystės). Šiame susitarime, be kita ko, aptariamos su investicijomis susijusios priemonės: investicijų apsauga bei investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas.

Komisija nori pasinaudoti proga patobulinti jau galiojančias su investicijomis susijusias nuostatas, kad apsaugotų ES bendrovių investicijas JAV ir JAV bendrovių investicijas ES. Praktiškai tai reiškia, kad susitarime reikia aiškiai nurodyti valstybių teisę reglamentuoti siekiant viešojo intereso. Be to, būtų parengtos naujos ir patobulintos esamos taisyklės, įskaitant elgesio kodeksą, kad būtų užtikrinta, jog arbitrai būtų renkami sąžiningai ir veiktų nešališkai, o visuomenė galėtų susipažinti su jų veikla.

Viešai konsultuojamasi bus tik šiuo derybų klausimu, o derybos dėl prekybos ir investicijų susitarimo bus tęsiamos kaip planuota.

Prieš diskusijas ir joms jau vykstant, nuo 2013 m. birželio mėn. Komisija surengė tris konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, kad sužinotų Europos visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų nuomonę ir pageidavimus. Prieš pradėdama derybas, Komisija taip pat surengė viešas konsultacijas.

Pagrindiniai faktai

ES yra didžiausia pasaulyje tiesioginė užsienio investuotoja ir tiesioginių užsienio investicijų (TUI) gavėja. Investicijos yra būtinos, kad augtų ekonomika, būtų kuriamos darbo vietos ir generuojamas turtas, kuriuo finansuojamos viešosios paslaugos, mokyklos, ligoninės ir pensijų sistemos.

Todėl ES turi užtikrinti, kad kitose šalyse, įskaitant JAV, investuojančios Europos bendrovės būtų tinkamai apsaugotos. Dauguma investicijų yra sėkmingos ir naudingos tiek priimančiajai valstybei, tiek investuotojui. Tačiau pasitaiko, kad investuotojai patiria problemų. Vyriausybė gali konfiskuoti bendrovės turtą ir nekompensuoti jo. Ji taip pat gali teikti vietos bendrovėms nesąžiningų pranašumų arba užkirsti kelią užsienio bendrovėms prireikus naudotis teisingumo sistemomis.

Tokiu atveju bendrovės vadovaujasi dvišaliais investicijų susitarimais. Šiais susitarimais užtikrinama apsauga, įskaitant investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo galimybę, jei su atitinkamos šalies vyriausybe taikiai susitarti nepavyksta.

Europos Sąjungos šalys jau yra pasirašiusios maždaug 1 400 tokių susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis, įskaitant JAV. Kai kurie jų buvo pasirašyti dar praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje. Į šiuos susitarimus įtrauktos investicijų apsaugos ir ginčų sprendimo nuostatos. Tai svarbi apsauga nuo nesąžiningo vyriausybių elgesio. Tokie susitarimai – būtinybė: kas antra 2012 m. iškelta investicijų byla buvo susijusi su Europos bendrovėmis.

ES tarptautinių investicijų politika, įskaitant JAV atžvilgiu, siekiama išsaugoti dabartinės sistemos privalumus ir drauge apsaugoti tarptautinius investuotojus. Taip pat siekiama, kad taisyklės būtų aiškesnės, skaidresnės ir objektyvesnės nei yra dabar. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, kad teismai nepatenkintų skundų dėl nediskriminacinio reglamentavimo siekiant viešojo intereso.

Nuo 2010 m. Europos Komisija siekia išaiškinti ir patobulinti tarptautinių investicijų apsaugos sistemą – tiek pačias taisykles, tiek jų įgyvendinimo būdus. Ateityje visuose ES investicijų susitarimuose, įskaitant transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystę, bus išdėstytos naujos taisyklės, taip pat elgesio kodeksas, kad būtų užtikrinta, jog arbitrai būtų renkami sąžiningai ir veiktų nešališkai. Arbitražo procedūros bus viešos.

2013 m. liepos mėn. pradėtomis ES ir JAV derybomis dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės siekiama pašalinti prekybos kliūtis pačiuose įvairiausiuose pramonės sektoriuose, kad būtų lengvinama ES ir JAV tarpusavio prekyba prekėmis ir paslaugomis. Trečiasis derybų raundas įvyko Vašingtone 2013 m. gruodžio mėn. (žr. pranešimą spaudai), o kitas turėtų įvykti 2014 m. kovo mėn.

Daugiau informacijos

Dabartinių investicijų apsaugos taisyklių ir ginčų sprendimo sistemos pokyčiai paaiškinti informaciniame biuletenyje.

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Europos Komisijos Prekybos GD viešos konsultacijos:

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Asmenys ryšiams:

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07


Side Bar