Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 21. tammikuuta 2014

Investoinnit sekä investoijan ja valtion välinen riitojenratkaisu EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksessa – komissio kuulee eurooppalaisia

EU:n kauppakomissaari Karel De Gucht ilmoitti tänään päätöksestään kuulla yleisöä EU:n ja Yhdysvaltain välisen tulevan kauppasopimuksen määräyksistä, jotka koskevat investointeja. Sopimus tunnetaan transatlanttisena kauppa- ja investointikumppanuutena (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Komissaari päätti näin, koska yleisö on osoittanut ennennäkemätöntä kiinnostusta sopimusneuvotteluja kohtaan. Hän aikoo myös turvata tasapainon Euroopan investointi-intressien suojaamisen ja yleisen edun vaatimien julkishallinnon sääntelyoikeuksien säilyttämisen välillä. Komissaari julkaisee maaliskuun alussa EU:n ehdotuksen investointeja koskevien neuvottelujen pohjaksi. Ehdotuksessa esitetään investointisuojaa ja investoijan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevat osuudet. Tekstiehdotukseen liitetään selkeät selitykset, jotta myös muut kuin asiantuntijat ymmärtävät sen. EU:n kansalaiset saavat kolme kuukautta aikaa esittää ehdotuksesta huomioitaan.

EU:n kauppakomissaari Karel De Guchtin mielestä julkishallinnolla on aina oltava sääntelyvapaus, jotta se voi suojella ihmisiä ja ympäristöä. "Hallinnon on kuitenkin luotava asianmukainen tasapaino ja kohdeltava investoijia oikeudenmukaisesti voidakseen houkutella investointeja. Nyt kyseessä olevan TTIP:n kaltaisilla kansainvälisillä sopimuksilla olisi varmistettava, että molemmat näkökohdat toteutuvat. Jotkin nykyiset järjestelyt ovat kuitenkin aiheuttaneet käytännön ongelmia, koska yritykset ovat voineet käyttää hyväkseen ympäripyöreiksi jääneiden oikeudellisten tekstien porsaanreikiä. Tiedän joidenkin eurooppalaisten olevan juuri tästä EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen osasta aidosti huolissaan. Haluankin, että he pääsevät nyt tuomaan kantansa julki. EU:n jäsenvaltiot ovat pyytäneet minua korjaamaan nykyisissä investointijärjestelyissä olevat ongelmat. Olen vakaasti päättänyt lisätä investointisuojajärjestelmän avoimuutta ja puolueettomuutta ja tukkia oikeudelliset porsaanreiät kokonaan. Transatlanttisessa kauppa- ja investointikumppanuudessa säilytetään varmasti EU:n jäsenvaltioiden oikeus yleisen edun vaatimaan sääntelyyn", hän lisää.

EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ohjeistivat kesäkuussa 2013 Euroopan komissiota neuvottelemaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppa- ja investointisopimuksen puolestaan. Tähän sisältyivät investoijien kohtelua eli investointisuojaa ja investoijien ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevat toimenpiteet.

Komissio haluaa käyttää tilaisuuden hyväkseen ja parantaa nykyisiä investointisääntöjä EU:hun sijoittautuneiden yritysten investointien suojelemiseksi Yhdysvalloissa ja päin vastoin. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sopimuksessa mainittaisiin nimenomaisesti valtioiden oikeus yleisen edun mukaiseen sääntelyyn. Sopimukseen tulisi myös uusia ja parannettuja sääntöjä, kuten toimintatapasäännöt, joilla varmistettaisiin välimiesten oikeudenmukainen valinta ja puolueeton toiminta ja menettelyjen avoimuus yleisölle.

Tämä kuuleminen ei vaikuta muista osista käytäviin neuvotteluihin, jotka jatkuvat suunnitelmien mukaisesti.

Komissio on kesäkuun 2013 jälkeen järjestänyt kolme sidosryhmien kuulemiskierrosta, sekä ennen sopimusneuvotteluja että niiden aikana, kootakseen yleisön ja asianomaisten osapuolten näkemyksiä ja toiveita kaikkialta Euroopasta. Komissio on myös järjestänyt julkisia kuulemisia ennen kauppa- ja investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen alkua.

Tausta

EU on maailman suurin ulkomaisten suorien sijoitusten lähde ja kohde. Investoinnit ovat olennaisen tärkeitä kasvulle, työpaikkojen luomiselle ja sellaisen vaurauden luomiselle, jolla maksetaan julkiset palvelut, koulutus, terveydenhoito ja eläkkeet.

EU:n on varmistettava, että EU:n ulkopuolelle, myös Yhdysvaltoihin, investoivia yrityksiämme suojataan. Suurin osa investoinneista sujuu hyvin, ja niistä on hyötyä sekä investoinnin kohdemaalle että investoijalle itselleen. Joskus investoijat kohtaavat kuitenkin kohdemaassa ikävyyksiä. Julkishallinto saattaa takavarikoida yrityksen varat ilman korvauksia tai antaa paikallisille yrityksille epäoikeudenmukaista etua. Se saattaa myös estää ulkomaisia yrityksiä käyttämästä oikeusjärjestelmää ongelmatapauksissa.

Tällaisissa tapauksissa yritykset nojautuvat kahdenvälisiin investointisopimuksiin. Sopimukset antavat niille suojaa – myös mahdollisuuden käyttää toista vaihtoehtoa eli investoijan ja valtion välistä riitojenratkaisua – jos kyseisen maan julkishallinnon kanssa ei ole päästy sovintoratkaisuun.

Euroopan unionin jäsenvaltioilla on jo noin 1 400 tällaista sopimusta EU:n ulkopuolisten maiden, myös Yhdysvaltojen, kanssa. Jotkin niistä on tehty jo 1960-luvulla. Tällaisiin sopimuksiin sisältyy investointisuojaa ja investoijan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevia määräyksiä. Ne ovat tärkeä suoja julkishallinnon epäoikeudenmukaisia toimia vastaan. Ne voivat myös osoittautua välttämättömiksi: Euroopan yritykset nostivat joka toisen investointeja koskevan kanteen vuonna 2012.

EU:n kansainvälisellä investointipolitiikalla, suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa sovellettava politiikka mukaan luettuna, pyritään ylläpitämään nykyisen järjestelmän arvo kansainvälisten investoijien suojelemiseksi. Politiikalla pyritään kuitenkin myös selkiyttämään näitä sääntöjä ja lisäämään niiden avoimuutta ja puolueettomuutta. On siis varmistettava, että yleisen edun vaatimaan syrjimättömään sääntelyyn kohdistuvat haasteet torjutaan.

Euroopan komissio on vuodesta 2010 työskennellyt selkiyttääkseen ja parantaakseen kansainvälistä investointisuojajärjstelmää – sekä itse sääntöjä että sitä, miten ne pannaan täytäntöön. Kaikkiin EU:n investointisopimuksiin, myös transatlanttiseen kauppa- ja investointikumppanuuteen, sisällytetään tulevaisuudessa uudet säännöt, joihin sisältyvat toimintatapasäännöt ja joilla varmistetaan, että välimiesten valinta on oikeudenmukainen ja toiminta puolueetonta. Sopimuksissa myös tehdään välimiesmenettelyistä julkisia.

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevat neuvottelut käynnistettiin kesäkuussa 2013. Niillä pyritään poistamaan kaupan esteitä useilta talouden aloilta tavara- ja palvelukaupan helpottamiseksi EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Neuvottelujen kolmas kierros käytiin Washingtonissa joulukuussa 2013 (lehdistötiedote) ja seuraava on määrä käydä maaliskuussa 2014.

Lisätietoja

Tässä tiedotteessa esitetään yhteenveto EU:n muutoksista nykyisiin investointisuojasääntöihin ja investoijan ja valtion väliseen riitojenratkaisujärjestelmään.

Lisätietoja transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Euroopan komission Trade-pääosaston järjestämät julkiset kuulemiset

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Yhteyshenkilöt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar