Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. jaanuar 2014

Euroopa Komisjon kavandab avalikku konsultatsiooni investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist käsitlevate ELi ja USA kaubanduslepingu sätete küsimuses

Euroopa Liidu kaubandusvolinik Karel De Gucht teatas täna oma otsusest korraldada ELi ja USA kaubandus- ja investeerimislepingu investeeringuid käsitlevate sätete küsimuses avalik konsultatsioon. Lepingut tuntakse ka Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse nime all. Otsus on tingitud üldsuse erakordsest huvist peetavate läbirääkimiste vastu. Samuti peegeldab see voliniku soovi leida sobiv tasakaal kahe eesmärgi vahel: kaitsta Euroopa investorite huve ja samal ajal riikide õigust võtta üldsuse huvides reguleerivaid meetmeid. Märtsi alguses avaldab volinik teksti, millest ELil on kavas investeerimisalastel läbirääkimistel lähtuda ja milles käsitletakse muu hulgas investeeringute kaitset ning investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist. Teksti kavandile lisatakse selgitused tavakodanikule. Seejärel saavad ELi kodanikud kolme kuu jooksul teksti üle arvamust avaldada.

ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht ütles: „Riikidele peab alati jääma õigus võtta reguleerivaid meetmeid oma kodanike ja keskkonna kaitseks. Samal ajal tuleb neil leida kuldne kesktee ja kohelda investoreid õiglaselt, et investeerimine tasuks ära. Selline rahvusvaheline leping nagu Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus peaks silmas pidama mõlemat eesmärki. Senine kord on põhjustanud kohati probleeme, sest ettevõtjad on ebamäärastest sätetest tulenevaid õiguslikke lünki ära kasutanud. Tean, et osa Euroopa kodanikke on seoses sellega tulevase ELi ja USA lepingu pärast siiralt mures. Seepärast soovingi nüüd kuulda kodanike arvamusi. Kuna liikmesriigid on teinud mulle ülesandeks lahendada senise investeerimiskorraga seotud probleemid, olen otsustanud muuta investeeringute kaitse süsteemi läbipaistvamaks ja erapooletumaks ning kõrvaldada lõplikult eespool nimetatud õiguslikud lüngad. Sõlmitav Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus kaitseb kindlalt liikmesriikide õigust võtta üldsuse huvides reguleerivaid meetmeid.”

2013. aasta juunis tegid liikmesriigid Euroopa Komisjonile ülesandeks pidada nende nimel USAga läbirääkimisi uue kaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimiseks. Läbirääkimistel arutatakse ka investorite kohtlemist, s.t investeeringute kaitset ning investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist.

Komisjon soovib kasutada seda võimalust sätete parandamiseks, mis kehtivad praegu ELi ettevõtjate investeeringute kaitsmiseks USAs ja vastupidi. Selleks on kavas lepingus selge sõnaga sätestada riikide õigus võtta üldsuse huvides reguleerivaid meetmeid. Samuti on kavas lisada uusi täiustatud sätteid, sealhulgas tegevusjuhend, mis tagaks vahekohtunike ausa valimise ja erapooletuse ning muudaks nende menetlused avalikuks.

Läbirääkimised kaubandus- ja investeerimispartnerluse sõlmimiseks jätkuvad siiski kavakohaselt, sest avalik konsultatsioon selle ülejäänud osi ei puuduta.

Alates 2013. aasta juunist on komisjon pidanud kolm konsultatsioonide vooru, et võtta enne läbirääkimisi ja nende jooksul arvesse kogu Euroopa üldsuse ja sidusrühmade arvamusi ja soove. Komisjon on korraldanud sellealaseid avalikke konsultatsioone ka varem.

Taust

EL on maailma suurim välismaiste otseinvesteeringute tegija ja saaja. Investeeringud on eluliselt vajalikud majanduskasvuks, töökohtade loomiseks ja heaolu tagamiseks, milleta ei ole võimalik rahastada avalikke teenuseid, haridust, tervishoidu ja pensione.

Seepärast peab EL kindlustama, et tema ettevõtjate investeeringud mujal maailmas, kaasa arvatud USAs, on tõhusalt kaitstud. Mida sujuvamalt investeeringute tegemine kulgeb, seda enam saab sellest kasu nii sihtriik kui ka investor. Mõnikord tekib investoritel siiski sihtriigis raskusi. Näiteks võib valitsus võõrandada ettevõtja varad, ilma et selle eest pakutaks hüvitist, anda kohalikele ettevõtjatele ebaausa eelise või võtta välismaiselt ettevõtjalt võimaluse pöörduda probleemide lahendamiseks kohtu poole.

Sellisteks juhtudeks ongi tarvis kahepoolseid investeerimislepinguid. Need kaitsevad ettevõtjat ja annavad talle olukorras, kus ta ei jõua sihtriigi valitsusega kokkuleppele, muu hulgas võimaluse kasutada alternatiivina investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise korda.

ELi liikmesriikidel on juba umbes 1400 sellist lepingut ülejäänud maailma riikide, sealhulgas USAga. Mõni nendest lepingutest pärineb koguni 1960. aastatest. Nimetatud lepingud hõlmavad nii investeeringute kaitset kui ka investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist käsitlevaid sätteid, millest on riigi ebaõiglase tegevuse korral palju abi. Selliste kaitsemeetmete vajalikkust näitab tõik, et 2012. aastal olid pooled investeeringutega seoses algatatud menetlused seotud Euroopa ettevõtjatega.

ELi eesmärk suhetes ülejäänud maailma, kaasa arvatud USAga, on säilitada olemasoleva rahvusvaheliste investeeringute kaitse süsteemi kasulikud tahud. Samal ajal soovib EL muuta eeskirju senisest selgemaks, läbipaistvamaks ja erapooletumaks. See peab võimaldama riigil võtta üldsuse huvides reguleerivaid meetmeid, ilma et investorid saaksid neid vaidlustada, tingimusel et meetmed ei ole diskrimineerivad.

Alates 2010. aastast on Euroopa Komisjon teinud tööd rahvusvaheliste investeeringute kaitse süsteemi, s.t nii asjaomaste eeskirjade kui ka nende täitmise tagamise korra selgemaks muutmiseks ja täiustamiseks. Kõik tulevikus sõlmitavad ELi investeerimislepingud, sealhulgas Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus, sisaldavad uusi sätteid, sealhulgas tegevusjuhendit, mis tagavad vahekohtunike ausa valimise ja erapooletuse ning muudavad nende menetlused avalikuks.

EL ja USA alustasid läbirääkimisi Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle 2013. aasta juulis. Partnerluse kaudu soovitakse kaotada takistused paljudes majandussektorites ning lihtsustada kaupade ja teenuste ostu ja müüki ELi ja USA vahel. Kolmas läbirääkimiste voor toimus 2013. aasta detsembris Washingtonis (pressiteade) ja järgmine voor on kavas pidada 2014. aasta märtsis.

Lisateave

ELi olemasolevates investeeringute kaitse eeskirjades ning investori ja riigi vaheliste vaidluste korras tehtavate muudatuste kohta on avaldatud kokkuvõtlik teabeleht.

Lisateave Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse kohta:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi avalikud konsultatsioonid:

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Kontaktisikud:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar