Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. januar 2014

Kommissionen vil høre den europæiske offentlighed om bestemmelserne i EU's og USA's handelsaftale om investeringer og tvistbilæggelse mellem investorer og stater

EU’s handelskommissær Karel De Gucht meddelte i dag, at han har besluttet at høre offentligheden om investeringsbestemmelserne i en fremtidig handelsaftale mellem EU og USA – det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP). Beslutningen kommer efter den enormt store offentlige interesse i forhandlingerne. Den afspejler også, at kommissæren er fast besluttet på at skabe den rette balance mellem beskyttelse af europæiske investeringsinteresser og bevaring af staternes ret til at regulere i offentlighedens interesse. Karel De Gucht vil i begyndelsen af marts offentliggøre et forslag til en EU-tekst til forhandlingernes investeringsdel. Teksten vil indeholde afsnit om investeringsbeskyttelse og om bilæggelse af tvister mellem investorer og stater, også kaldet ISDS. Forslaget ledsages af klare forklaringer for lægfolk. Borgerne i hele EU har derefter tre måneder til at fremsætte bemærkninger.

EU’s kommissær for handel Karel De Gucht sagde: "Regeringer skal altid frit kunne regulere, så de kan beskytte befolkningen og miljøet. Men de er også nødt til at finde den rette balance og behandle investorerne retfærdigt for at tiltrække investeringer. Hensigten med internationale investeringsaftaler som TTIP er at sikre, at regeringerne gør begge dele. Nogle eksisterende ordninger har dog skabt problemer i praksis og gjort det muligt for virksomhederne at udnytte smuthuller, når der er uklarheder i lovteksterne. Jeg er klar over, at nogle borgere i Europa har alvorlige betænkeligheder vedrørende denne del af aftalen mellem EU og USA. Nu ønsker jeg at give dem mulighed for at komme til orde. Jeg har af EU’s medlemsstater fået til opgave at løse de problemer, der findes i de nuværende investeringsordninger og jeg er fast besluttet på at gøre foranstaltningerne for investeringsbeskyttelse mere gennemsigtige og upartiske og på at lukke smuthullerne i lovgivningen én gang for alle. TTIP vil effektivt beskytte EU-medlemsstaternes ret til at regulere i offentlighedens interesse."

I juni 2013 bemyndigede EU’s regeringer Europa-Kommissionen til at føre forhandlinger om en ny handels- og investeringsaftale mellem EU og USA – TTIP – på deres vegne. Dette omfattede foranstaltninger vedrørende behandlingen af investorer, nærmere betegnet investeringsbeskyttelse og bilæggelse af tvister mellem investorer og stater.

Kommissionen ønsker at benytte lejligheden til at forbedre de allerede eksisterende investeringsbestemmelser for at beskytte EU-baserede virksomheders investeringer i USA og omvendt. Det betyder i praksis, at der i aftalen udtrykkeligt henvises til staternes ret til at regulere i offentlighedens interesse. Det vil også give mulighed for nye og forbedrede regler, herunder en adfærdskodeks, der skal sikre, at voldgiftsmænd vælges retfærdigt og handler upartisk, og gøre deres arbejde mere åbent for offentligheden.

Ingen andre dele af forhandlingerne berøres af denne offentlige høring og TTIP-forhandlingerne vil fortsætte som planlagt.

Siden juni 2013 har Kommissionen afholdt tre runder af høringer af interesserede parter, både før og under forhandlingerne om aftalen, med henblik på at indsamle synspunkter og ønsker fra offentligheden og interesserede parter i hele Europa. Kommissionen har også afholdt offentlige høringer inden de indledende TTIP-forhandlinger.

Baggrund

EU er verdens største udenlandske direkte investor og den største modtager af direkte udenlandske investeringer (FDI) i verden. Investeringer har afgørende betydning for vækst og beskæftigelse og for at skabe den velstand, der betaler for vores offentlige tjenester, vores skoler, vores hospitaler og vores pensioner.

EU er derfor nødt til at sørge for, at vores virksomheder er godt beskyttet, når de investerer i lande uden for EU, herunder USA. De fleste investeringer gennemføres uden problemer og er til gavn både for den stat, hvor investeringen foretages, og for investoren. Men investorerne oplever undertiden problemer i de lande, hvor de investerer. Regeringen kan beslaglægge virksomhedens ejendom uden at kompensere virksomheden. Eller den kan give lokale virksomheder en urimelig fordel eller forhindre udenlandske virksomheder i at bruge retssystemet, når det går galt.

I sådanne tilfælde er virksomhederne afhængige af bilaterale investeringsaftaler. Sådanne aftaler giver virksomhederne beskyttelse, bl.a. muligheden for at benytte et andet middel – ISDS – hvis de ikke har været i stand til at nå til en mindelig løsning med det pågældende lands regering.

EU-landene har allerede omkring 1 400 aftaler af denne art med lande uden for EU, herunder USA. Nogle stammer helt tilbage fra 1960'erne. Disse aftaler omfatter bestemmelser om investeringsbeskyttelse og ISDS. De udgør en vigtig beskyttelse mod regeringer, der behandler udenlandske investorer uretfærdigt. Og de kan være nødvendige: Der stod en europæisk virksomhed bag hver anden investeringsklagesag, der blev iværksat i 2012.

EU’s internationale investeringspolitik, herunder politikken over for USA, har som formål at bevare det nuværende systems evne til at beskytte internationale investorer. Men den skal også gøre reglerne klarere, mere gennemsigtige og upartiske, end det er tilfældet i dag. Det betyder, at vi må sikre, at ikkediskriminerende lovgivning i offentlighedens interesse ikke kommer i fare for at blive udvandet.

Derfor har Europa-Kommissionen siden 2010 arbejdet på at afklare og forbedre den internationale investeringsbeskyttelse, dvs. selve reglerne, og den måde, hvorpå de håndhæves. I fremtiden vil alle EU’s investeringsaftaler, herunder TTIP, opstille nye regler, deriblandt en adfærdskodeks, for at sikre, at voldgiftsmænd vælges retfærdigt og handler upartisk. Aftalerne vil også gøre voldgiftssager mere åbne for offentligheden.

I juli 2013 indledte EU og USA TTIP-forhandlingerne, der søger at fjerne handelshindringer i en lang række økonomiske sektorer for at gøre det lettere at købe og sælge varer og tjenesteydelser mellem EU og USA. Den tredje forhandlingsrunde fandt sted i december 2013 i Washington DC (pressemeddelelse), og den næste runde finder efter planen sted i marts 2014.

Yderligere oplysninger

Dette faktablad giver en oversigt over EU’s ændringer af de eksisterende investeringsbeskyttelsesregler og ISDS.

Yderligere oplysninger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Handel: offentlige høringer

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar