Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. ledna 2014

Veřejná konzultace týkající se ochrany investic a řešení sporů mezi investory a státem v dohodě mezi EU a USA

Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht dnes oznámil své rozhodnutí konzultovat s veřejností ustanovení v dohodě mezi EU a USA (transatlantické obchodní a investiční partnerství neboli TTIP), která se týkají investic. Podnětem k tomuto rozhodnutí byl nebývale velký zájem veřejnosti o vyjednávací rozhovory. Komisař De Gucht rovněž chce najít tu správnou rovnováhu mezi ochranou evropských investičních zájmů a právem jednotlivých států regulovat určité oblasti ve veřejném zájmu. Počátkem března bude zveřejněn návrh textu, který EU vypracovala pro část vyjednávání týkající se investic. Jedná se o kapitoly o ochraně investic a řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS). K návrhu bude připojeno i stručné vysvětlení problematiky pro laickou veřejnost. Lidé v celé EU pak budou mít tři měsíce na to, aby k danému textu poslali své připomínky.

Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht uvedl: „Vlády musí mít vždy možnost přijímat opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Musí to však činit vyváženě a chovat se čestně k investorům, aby přilákaly investice. Mezinárodní dohody o investicích, jako je dohoda TTIP, mají dosažení obou těchto cílů zajistit. Avšak některá současná opatření způsobila v praxi problémy a umožnila podnikům využít mezer v právu, například v předpisech, které byly příliš vágní. Jsem si vědom toho, že někteří lidé v Evropě se této části dohody mezi EU a USA skutečně obávají. Nyní jim chci proto dát prostor, aby mohli svůj názor vyjádřit. Členské státy EU mě pověřily, abych odstranil problémy, které se v současných investičních dohodách vyskytují. Jsem pevně odhodlán se postarat o to, aby byl tento systém ochrany investic transparentnější a nestrannější a aby jednou pro vždy vymizely uvedené mezery v právních předpisech. Dohoda TTIP bude rozhodně prosazovat právo členských zemí EU regulovat určité oblasti ve prospěch veřejného zájmu.“

Vlády států Unie pověřily v červnu 2013 Evropskou komisi, aby jejich jménem vyjednala novou dohodu mezi EU a USA o obchodu a investicích (TTIP). Ta bude zahrnovat i opatření týkající se přístupu k investorům neboli ochrany investic a opatření o řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS).

Komise chce této příležitosti využít ke zdokonalení investičních ustanovení, která již na ochranu investic evropských podniků působících v USA a naopak existují. V praxi by to znamenalo, že by se v dohodě výslovně odkazovalo na právo států přijímat regulační opatření ve veřejném zájmu. Dohoda by rovněž měla obsahovat nová a dokonalejší pravidla, včetně kodexu chování, jimiž by se zajistil spravedlivý výběr rozhodců a povinnost rozhodců jednat nestranně. Také by zpřístupnila rozhodčí řízení veřejnosti.

Veřejná konzultace se bude vztahovat výhradně k této části jednání. Vyjednávání dohody TTIP bude pokračovat podle harmonogramu.

Od června 2013 zatím Komise uspořádala tři kola konzultací se zúčastněnými stranami, před začátkem vyjednávání i během něho, aby zjistila názory a přání veřejnosti a zúčastněných stran v celé Evropě. Komise rovněž zorganizovala veřejné konzultace před vlastním začátkem jednání o dohodě TTIP.

Souvislosti

Evropská unie je největším přímým zahraničním investorem i největším příjemcem přímých zahraničních investic (PZI) na světě. Investice jsou nutné pro růst, zaměstnanost a pro vytváření bohatství, z něhož se pak hradí veřejné služby, školství, zdravotnictví a důchody.

Unie proto musí zajistit, aby evropské podniky, které investují v zemích mimo EU, včetně Spojených států, byly dobře chráněny. Většina investic probíhá bez problémů a má z nich prospěch jak stát, do něhož investice plyne, tak investor. Někdy se ale investoři v zemích, v nichž investovali, potýkají s obtížemi. Orgány veřejné správy například mohou majetek společnosti zabavit bez jakékoli náhrady. Také mohou poskytovat nespravedlivé výhody místním podnikům či zabránit zahraničním společnostem, aby se v případě sporu obrátily na soud.

V takových případech společnosti spoléhají na dvoustranné dohody o investicích. Ty jim nabízejí ochranu, včetně příležitosti využít jiných možností (řešení sporů mezi investorem a státem neboli ISDS), pokud se nepodaří najít s příslušným státem smírné řešení.

Evropská unie již uzavřela přibližně 1 400 takovýchto dohod se zeměmi mimo EU, včetně Spojených států. Některé z nich sahají až do 60. let minulého století. Obsahují ustanovení o ochraně investic ISDS a představují důležitou ochranu proti nekalému jednání jednotlivých států. Jejich užitečnost je nesporná: V roce 2012 byly evropské společnosti iniciátorem poloviny zahájených investičních řízení.

Politika EU v oblasti mezinárodních investic, včetně politiky vůči USA, se snaží zachovat hodnotu stávajícího systému ochrany mezinárodních investorů. Avšak usiluje i o to, aby obsahoval jasnější, transparentnější a nestrannější pravidla než doposud. To znamená zabezpečit, aby nikdo nemohl zpochybnit nediskriminační regulační opatření ve prospěch veřejného zájmu a uspět.

Komise se proto od roku 2010 snaží vyjasnit a zdokonalit mezinárodní systém ochrany investic, ať již jde o pravidla samotná či způsob jejich uplatňování. Všechny dohody EU o investicích, včetně dohody TTIP, budou v budoucnu obsahovat nová pravidla, včetně kodexu chování, která zajistí spravedlivý výběr rozhodců a jejich nestranné jednání. Rozhodčí řízení bude také přístupné veřejnosti.

Jednání mezi EU a USA o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) byla zahájena v červenci 2013. Jejich cílem je odstranit obchodní překážky v řadě hospodářských odvětví, které brání nákupu a prodeji zboží a služeb mezi EU a USA. Třetí kolo jednání se konalo v prosinci 2013 ve Washingtonu (tisková zpráva). Další kolo je plánováno na březen 2014.

Další informace

Ochrana investic – přehled změn, které EU navrhuje ve stávajících pravidlech o ochraně investic a v mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS).

Další informace o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Veřejné konzultace vyhlašované Evropskou komisí – Generální ředitelství pro obchod

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Kontaktní osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar