Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 maj 2014

Europeiskt territoriellt samarbete prisas: fyra gränser, fyra problem, fyra lösningar

En tredjedel av EU:s invånare bor och arbetar i EU:s gränsregioner. Deras svårigheter lyfts fram vid ett evenemang som ska visa hur EU:s regionalpolitik hjälper människor att finna lösningar genom europeiskt territoriellt samarbete.

Över 8000 projekt fick stöd i de europeiska regionerna åren 2007–2013, både i och utanför EU. De flesta projekten kretsade kring de 60 gränser som finns inom EU och de som bor längs dem. Projekten har haft förhållandevis små budgetar men har lett till många konkreta resultat: de har undanröjt hinder för säkerhet, transporter, utbildning, energi, vård och nya jobb.

Den 19–20 maj håller förvaltningsmyndigheterna för de europeiska territoriella samarbetsprogrammen årsmöte i Bryssel. Här deltar personer som gynnats av och deltagit i fyra särskilt lyckade gränsöverskridande regionprojekt. Dessa läkare, poliser, hantverkare och studerande från olika delar av EU kommer att träffa företrädare för gränsregionerna, bland annat de europeiska gränsregionernas förening, för att dela med sig av sina erfarenheter av hur gränsöverskridande EU-projekt bidragit till att lösa problem som kompetensflykt, säkerhet, vård, arbetslöshet och brist på utbildning.

Det europeiska territoriella samarbetet (även kallat Interreg) fyller nästa år 25 år, och har blivit en hörnsten i den europeiska regionalpolitiken.

– Territoriellt samarbete är själva grunden i Europatanken. Den här typen av projekt visar det europeiska samarbetet i aktion, inte bara mellan regeringarna utan också på det lokala planet. Vi bör ha det i åtanke inför valet till Europaparlamentet. Det här är ett påtagligt exempel på vad EU gör för sina invånare, oavsett om det rör vård, säkerhet, utbildning eller skydd av traditioner och kultur. Det europeiska territoriella samarbetet handlar om att bygga upp förtroende, ibland mellan grannländer som varit fiender, och föra samman människor i vardagen och se till att gemensamma problem löses gemensamt, säger regionalkommissionär Johannes Hahn.

– En annan viktig del av projekten är att de bidragit till att integrera EU:s nyare medlemsländer. Eftersom EU:s yttre gränser hela tiden ändras, är och förblir samarbetet med EU:s grannländer viktigt för utvidgningen och för att lägga grunden för fortsatt integration, till exempel på Balkan, tillägger han.

För åren 2014–2020 anslås nästan 10 miljarder euro till europeiskt territoriellt samarbete, varav omkring 6,6 miljarder euro till gränsöverskridande regioner. Även om de territoriella programmen redan gett goda resultat, krävs under nästa period att alla de 91 programmen är mer fokuserade på resultat och prioriteringar i enlighet med EU:s nya sammanhållningspolitik. Det ska förhoppningsvis leda till största möjliga utbyte och ännu effektivare resursanvändning.

Vid mötet den 19–20 maj inleds också videotävlingen ”Border issues, Border solutions” för att visa på resultaten av och fördelarna med regionalt samarbete. Vinnarna tillkännages under de europeiska samarbetsdagarna i mitten av september i Milano, Italien. Projektdeltagare och lokala företrädare finns också tillgängliga för att tala med journalister under evenemanget.

De fyra projekten

Det storregionala universitetet – Belgien/Tyskland/Frankrike/ Luxemburg

I en tid när offentliga anslag till högre utbildning skärs ned i många EU-länder har sex universitet (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier och Université de Lorraine) i fyra grannländer gått samman för att bevara hög kvalitet i grundutbildning och forskning för sina över 125 000 studenter och 6 500 forskare och föreläsare. Samarbetet har ökat rörligheten över gränserna och sammanfört studenter och forskare, och ska utveckla storregionen till ett tillväxtlokomotiv.

De-mine – Ungern/Kroatien

Livsfarliga minor längs gränsen mellan Kroatien och Ungern lades ut under konflikterna på 1990-talet i f.d. Jugoslavien, och upptäcktes 2011. De ungerska myndigheterna har förklarat delar av gränsområdet som förbjudet område. EU-medel har bidragit till minröjningen, skyddat befolkningen och banat vägen för många gränsöverskridande Natura 2000-reservat, vilket gynnar ekoturism. Projektet ingår i EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR).

Telediag – Rumänien/Serbien

Med stöd av EU-medel har vårdinrättningar i Rumänien och Serbien nu fått en världsledande ställning inom telemedicin. Projektet omfattar ett unikt telemedicinsystem, där läkare kan använda innovativ informationsteknik för att ge patienterna vård på distans. Det har minskat vårdkostnaderna, lett till bättre, snabbare och säkrare diagnoser och märkbart förbättrat hälso- och sjukvården längs gränsen mellan Rumänien och Serbien.

Hantverksakademi – Slovenien/Ungern

En hotad hantverkstradition i de här delarna av Slovenien och Ungern föranledde projektet. Allt färre elever gick yrkesutbildningar, så flera hantverksskolor fick lägga ned. Projektet ”Hantverksakademin” har bidragit till att vända trenden genom att skapa nya möjligheter för ungdomar och bevara kulturarvet. Ett tusental företagare deltog i projektet.

Bakgrund

Det europeiska territoriella samarbetet är ett centralt mål för EU:s regionalpolitik. Europeiska regioner och städer uppmuntras att samarbeta och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Samarbetsprogrammen delas in i

Mer information

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) - (mobil: +32 460 766 565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) - (mobil: +32 460 793 310)


Side Bar