Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. maj 2014

Fejring af europæisk territorialt samarbejde: Fire grænser, fire problemer, fire løsninger

De særlige udfordringer, som en tredjedel af EU-borgerne, der bor og arbejder i Europas grænseregioner, står over for, vil blive sat i fokus ved et arrangement, der har til formål at vise, hvordan EU's regionalpolitik hjælper lokalbefolkningen med at finde løsninger gennem europæisk territorialt samarbejde.

I perioden 2007-2013 blev der i Europas regioner - i såvel EU-medlemsstater som tredjelande - ydet støtte til mere end 8 000 projekter i tilknytning til det europæiske territoriale samarbejde (ETS). Størstedelen af disse projekter var centreret om EU's 60 indre grænser og de borgere, som bor ved disse grænser. Trods et relativt lavt budget har projekterne givet mange konkrete resultater; der er fjernet barrierer og opnået forbedringer inden for sikkerhed, transport, uddannelse, energi, sundhedspleje, erhvervsuddannelse og jobskabelse.

Den 19.-20. maj afholder forvaltningsmyndighederne for ETS-programmerne, som fører tilsyn med disse projekter, deres årlige møde i Bruxelles. Dette vil ske med deltagelse af enkeltpersoner, som har draget fordel af og deltaget i fire grænseoverskridende regionale flagskibsprojekter. Disse læger, ansatte inden for politiet, håndværkere og studerende kommer rejsende fra forskellige dele af EU for sammen med repræsentanter for grænseregioner, heriblandt De Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab, at fortælle om deres erfaringer med, hvordan grænseoverskridende EU-projekter har hjulpet dem med at håndtere udfordringer i forbindelse med hjerneflugt, sikkerhed, sundhed, arbejdsløshed og manglende uddannelsesmæssige kvalifikationer.

Det europæiske territoriale samarbejde, også almindeligvis kendt som Interreg, der til næste år kan fejre 25-års jubilæum, er blevet en vigtig hjørnesten i europæisk regionalpolitik.

EU-kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn, udtaler: "Territorialt samarbejde er en central del af den europæiske tanke. Disse typer projekter er eksempler på konkrete EU-tiltag, ikke kun mellem regeringer, men også på det mest lokale plan. Vi bør have dette i tankerne, når vi stemmer ved valget til Europa-Parlamentet. Det er et konkret eksempel på, hvad Europa gør for sine borgere - det være sig inden for sundhed, sikkerhed, uddannelse eller bevarelse af vores traditioner og kultur. Det europæiske territoriale samarbejde handler om at opbygge tillid, nogle gange mellem naboer, som engang var fjender, at bringe folk sammen i deres hverdag og sikre, at fælles problemer løses i fællesskab.

Han tilføjer: "Et andet vigtigt element i disse projekter er den rolle, som de har spillet for integrationen af EU's nyere medlemsstater. Eftersom EU's ydre grænser er under konstant udvikling, har samarbejdet med EU's nabolande været og vil fortsat være af afgørende betydning for udvidelsesprocessen, og for at der kan skabes stærkere bånd med henblik på yderligere integration, som f.eks. til Balkanlandene."

For perioden 2014-2020 er der blevet afsat et beløb på næsten 10 mia. EUR til europæisk territorialt samarbejde, hvoraf ca. 6,6 mia. EUR vil gå til grænseregioner. Selv om Interreg-programmerne gennem årene har givet betydelige resultater, vil hvert enkelt af de 91 programmer i den nye periode skulle være mere fokuseret med hensyn til resultater og prioriteter, i overensstemmelse med den nyligt reviderede EU-samhørighedspolitik. Dette skal sikre maksimal virkning og en endnu mere effektiv anvendelse af investeringerne.

På mødet den 19.-20. maj vil der blive lanceret en videokonkurrence med titlen "Grænsespørgsmål, grænseløsninger" for at sætte fokus på resultaterne af og fordelene ved regionalt samarbejde. Vinderne vil blive offentliggjort i løbet af de europæiske samarbejdsdage i Milano (Italien) i midten af september. Projektdeltagerne og de lokale repræsentanter vil også stå til rådighed til interviews med journalister under arrangementet.

Præsentation af fire projekter

Projektet "Greater Region University" – BE/DE/FR/LUX

Alt imens der i mange medlemsstater skæres i de offentlige udgifter til højere uddannelser, er seks universiteter (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier, Université de Lorraine) fra fire nabolande gået sammen om at opretholde akademiske og forskningsmæssige standarder af topkvalitet for deres mere end 125 000 studerende og 6 500 forskere og lektorer. Dette samarbejde har øget mobiliteten på tværs af grænserne, skabt kontakter mellem studerende og forskere og vil bidrage til, at Storregionen kan blive en drivkraft for økonomisk vækst.

Projektet "De-mine" – HU/HR

I 2011 blev der langs den kroatiske-ungarske grænse afdækket livsfarlige landminer, som var blevet anbragt under konflikten i det tidligere Jugoslavien i 1990'erne. De ungarske myndigheder erklærede en del af grænseområdet for farligt område med adgang forbudt. Ved hjælp af EU-midler er minerne blevet fjernet, og befolkningen er nu i beskyttelse, samtidig med at der er banet vej for mange grænseoverskridende "Natura 2000"-beskyttelsesområder, som giver mulighed for at fremme bæredygtig turisme. Projektet indgår i EU's strategi for Donauområdet (EUSDR).

Projektet "Telediag" – RO/SR

Sundhedsinstitutioner i Rumænien og Serbien, der understøttes af EU-investeringer, er i dag blandt de førende lægecentre hvad angår telemedicin på verdensplan. Som del af projektet stilles et særligt telemedicinsk system til rådighed, som giver centrenes læger mulighed for at gøre brug af innovative e-informationsteknologier, når de skal yde fjernsundhedspleje til patienter. Det har medvirket til at reducere lægeudgifterne, har sikret bedre, hurtigere og sikrere diagnoser og har ført til en reel forbedring af sundhedstjenesterne ved den rumænsk-serbiske grænse.

Projektet "Academy of Crafts" – SI/HU

Dette projekt blev iværksat på grund af truslen mod de lange håndværkstraditioner i denne del af Slovenien og Ungarn. Færre mennesker deltog i erhvervsuddannelse, hvilket tvang nogle kunst- og håndværksskoler til at lukke. Projektet "Academy of Crafts" har medvirket til at vende denne tendens, idet det skaber nye muligheder for unge og bidrager til at bevare denne kulturelle arv. Ca. 1 000 iværksættere deltog i dette projekt.

Baggrund

Europæisk territorialt samarbejde er et centralt mål for EU's regionalpolitik. Europæiske regioner og byer opfordres til at samarbejde og lære af hinanden gennem fælles programmer, projekter og netværk. De vigtigste typer samarbejdsprogrammer er:

Yderligere oplysninger

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) - (mobil: +32 460766565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) - (mobil: +32 460 793 310)


Side Bar