Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. maijā

Zivsaimniecība: Eiropas Komisija ierosina pilnībā aizliegt zveju ar dreifējošiem tīkliem

No 2015. gada 1. janvāra Eiropas Komisija gatavojas aizliegt jebkāda veida dreifējošo tīklu izmantošanu zvejai ES ūdeņos. Lai gan jau tagad ir spēkā noteikumi par dreifējošo tīklu aizliegšanu konkrētu migrējošo sugu zivju zvejā, bieži ar šiem tīkliem tiek netīši nozvejoti arī jūras zīdītāji, jūras bruņrupuči un jūras putni, kas lielākoties ir aizsargājami saskaņā ar ES tiesību aktiem. Lai cīnītos pret noteikumu apiešanu, Komisijas priekšlikums paredz ES pilnībā aizliegt zveju ar dreifējošiem tīkliem, kā arī šādu tīklu atrašanos uz zvejas kuģiem. Turklāt, lai novērstu pārpratumus, priekšlikumā ir pārskatīta dreifējošo tīklu definīcija.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: "Zvejojot ar driftertīkliem, tiek iznīcinātas jūras ekosistēmas, apdraudēti savvaļā mītošie jūras dzīvnieki un arī zvejniecības ilgtspējība. Esmu pārliecināta, ka vienīgais veids, kā reizi par visām reizēm izbeigt šādu praksi, ir skaidri noteikumi, kurus iespējams interpretēt tikai vienā veidā. Mums jānovērš iespējamās nepilnības un jāvienkāršo valsts iestāžu atbildībā esošā kontrole un noteikumu izpilde. Gala rezultātā tas turklāt ļaus saglabāt iztikas līdzekļus zvejniekiem, kuri gadiem ilgi ir ievērojuši noteikumus. Šis aizliegums nes skaidru vēstījumu, ka bezatbildīgas prakses vairs netiks pieļautas.”

Dreifējoši tīkli ir zvejas tīkli, kas var dreifēt un tiek izmantoti uz ūdens virsmas vai tās tuvumā, lai zvejotu zivis, kuras peld vertikālā ūdens slāņa augšējā daļā. Tālu migrējošo sugu, piemēram, tunzivju un zobenzivju, zvejā kopš 2002. gada ES ūdeņos ir aizliegti visi dreifējošie tīkli neatkarīgi no to lieluma.

Tomēr pašreizējā ES tiesiskajā regulējumā ir atklājušies trūkumi un nepilnības. Tas, ka iesaistītie kuģi ir mazapjoma zvejas kuģi un nedarbojas vienkopus un tajos pašos apgabalos, ir ļāvis tiem vieglāk izvairīties no uzraudzības, kontroles un pienācīgas noteikumu izpildes. Regulāri pienāk ziņas par ES zvejas kuģu veiktām nelikumīgām zvejas darbībām ar dreifējošiem tīkliem, un tas dod pamatu kritizēt Savienības spēju ievērot spēkā esošās starptautiskās saistības.

Dreifējošo tīklu aizliegšana ir saskaņā ar jauno kopējās zivsaimniecības politikas mērķi, proti, samazināt zvejas darbību ietekmi uz jūras ekosistēmām un —iespēju robežās — samazināt nevēlamu nozveju. Lai mīkstinātu pilnīga aizlieguma ietekmi, pārejas posmā ar īpašiem nosacījumiem un atkarībā no dalībvalstu prioritātēm varētu izmantot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZ) līdzekļus.

Konteksts

Ņemot vērā īpašas Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas rezolūcijas, kurās pausts aicinājums noteikt moratoriju attiecībā uz “lielapjoma pelaģisko zveju ar dreifējošiem tīkliem” (t. i., tīkliem, kas garāki par 2,5 km), ES 90. gados izstrādāja vairākus noteikumus, lai ieviestu šādu lielizmēra dreifējošu tīklu aizliegumu.

Pašreizējais ES tiesiskais regulējums par zveju ar dreifējošiem tīkliem ir pilnībā stājies spēkā kopš 2002. gada 1. janvāra. Tas aizliedz jebkāda izmēra dreifējošo tīklu izmantošanu tālu migrējošo sugu, piemēram, tunzivju un zobenzivju, zvejā ES ūdeņos.

Baltijas jūrā dreifējošo tīklu izmantošana un paturēšana uz kuģa ir pilnībā aizliegta kopš 2008. gada 1. janvāra.

Neraugoties uz visu šo regulējumu, noteikumi ne vienmēr ir tikuši pilnībā ievēroti. Tāpēc Komisija 2013. gada aprīlī publicēja ceļvedi par ES režīma pārskatīšanu attiecībā uz zveju ar dreifējošiem tīkliem, uzsāka divus pētījumus1, kā arī sabiedrisku apspriešanu (noslēgusies 2013. gada septembrī) par mazapjoma zveju ar dreifējošiem tīkliem, lai gūtu pārskatu par šo jomu, novērtētu dreifējošo tīklu ietekmi uz zvejas lieguma un aizsargājamām sugām un nolemtu, vai un kā būtu jāpārskata ES noteikumi par mazapjoma zveju ar dreifējošiem tīkliem.

Papildu informācija

MEMO/14/351

Priekšlikums par aizliegšanu zvejot ar dreifējošiem tīkliem

Ceļvedis (dreifējošie tīkli) (2013. gada aprīlis)

Sabiedriskā apspriešana (2013. gada septembris)

Kontaktpersonas:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e­pastu

1 :

Vienu par mazapjoma zveju ar dreifējošiem tīkliem Vidusjūrā un otru par ES režīma pārskatīšanas iespējām attiecībā uz mazapjoma zveju ar dreifējošiem tīkliem.


Side Bar