Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14.5.2014

Kalastus: Euroopan komissio ehdottaa ajoverkkojen täydellistä käyttökieltoa

Euroopan komissio haluaa kieltää kaikenlaisten ajoverkkojen käytön kalastuksessa EU:n vesillä 1. tammikuuta 2015 alkaen. Vaikka ajoverkkojen käytöstä on jo annettu sääntöjä joidenkin vaeltavien kalojen suojelemiseksi, ajoverkkokalastus on edelleen ongelmallista merinisäkkäiden, merikilpikonnien ja merilintujen tahattoman pyynnin vuoksi. Useimmat näistä eläimistä ovat suojeltuja EU:n lainsäädännössä. Sääntöjen kiertämisen estämiseksi komissio ehdottaa, että ajoverkkokalastus kielletään kokonaan EU:ssa. Myös ajoverkkojen pitäminen kalastusaluksilla kiellettäisiin. Lisäksi komissio haluaa epäselvyyksien välttämiseksi määritellä ajoverkot uudelleen.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Maria Damanakin mukaan ajoverkkokalastus tuhoaa merielinympäristöjä ja vaarantaa merieläimistön ja kestävän kalastuksen. ”Ainoa tapa korjata tilanne on ottaa käyttöön selvät säännöt, joissa ei ole varaa tulkinnoille. Kaikki mahdolliset porsaanreiät on tukittava ja kansallisten viranomaisten harjoittamaa valvontaa ja täytäntöönpanon varmistusta on yksinkertaistettava. Näin turvaamme loppujen lopuksi niiden kalastajien elinkeinon, jotka ovat soveltaneet sääntöjä näinä vuosina. Käyttökielto on selkeä viesti siitä, ettei vastuuttomia toimintatapoja enää sallita”, hän toteaa.

Ajoverkot ovat kalaverkkoja, jotka voivat olla ajelehtimassa ja käytössä meren pinnassa tai sen lähellä veden yläkerroksessa uivien kalojen pyytämiseksi. Ajoverkkojen käyttö – silmäkoosta riippumatta – on vuodesta 2002 ollut kiellettyä EU:n vesillä silloin, kun pyydetään laajasti vaeltavia kalalajeja kuten tonnikalaa ja miekkakalaa.

EU:n nykyisessä lainsäädännössä on kuitenkin todettu puutteita ja porsaanreikiä. Tätä kalastusta harjoitetaan pienillä kalastusaluksilla, jotka eivät harjoita pyyntiä samoilla alueilla, mistä syystä asianmukainen seuranta, tarkastukset ja täytäntöönpanon valvonta on ollut helpompi välttää. EU:n kalastusalusten on edelleen raportoitu harjoittavan laitonta ajoverkkokalastusta, ja unionia on sen vuoksi kritisoitu voimassa olevien kansainvälisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

Ajoverkkojen kieltämisellä tuetaan uuden yhteisen kalastuspolitiikan tavoitetta minimoida kalastustoimien vaikutukset meriekosysteemeihin ja vähentää tahattomat saaliit mahdollisimman pieniksi. Jäsenvaltioiden painopistealoista riippuen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) voitaisiin myöntää tukea ajoverkkokalastuksen täyskiellon täytäntöönpanoon, jos erityisehdot täyttyvät.

Tausta

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksyttyä päätöslauselmat, joissa vaadittiin suurten (yli 2,5 km pitkien) pelagisten ajoverkkojen käytön lopettamista, EU laati 1990-luvulla joukon säännöksiä suuria ajoverkkoja koskevan kiellon panemiseksi täytäntöön.

Ajoverkkokalastusta koskeva nykyinen EU:n sääntelykehys tuli täysimääräisenä voimaan 1. tammikuuta 2002. Siinä kielletään ajoverkkojen käyttö – silmäkoosta riippumatta – vuodesta 2002 EU:n vesillä silloin, kun pyydetään laajasti vaeltavia kalalajeja kuten tonnikalaa ja miekkakalaa.

Itämerellä ajoverkkojen käyttö ja kaikenlaisten ajoverkkojen pitäminen aluksilla on ollut täysin kiellettyä 1. tammikuuta 2008 alkaen.

Tästä sääntelykehyksestä huolimatta sääntöjä ei ole aina noudatettu. Komissio julkaisi huhtikuussa 2013 etenemissuunnitelman, joka koskee EU:n pienimuotoisen ajoverkkokalastusjärjestelmän uudelleentarkastelua, ja käynnisti kaksi tutkimusta1 sekä julkisen kuulemisen (päättyi syyskuussa 2013) pienimuotoisesta ajoverkkokalastuksesta. Niiden tarkoituksena on saada yleiskuva pienimuotoisen ajoverkkokalastuksen nykytilanteesta, arvioida ajoverkkojen vaikutuksia kiellettyihin ja suojeltuihin lajeihin ja päättää, onko pienimuotoista ajoverkkokalastusta koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa aiheellista tarkastella uudelleen ja miten se olisi tehtävä.

Lisätietoja

MEMO/14/351

Ehdotus ajoverkkokalastuksen kieltämisestä

Ajoverkkoja koskeva etenemissuunnitelma (huhtikuu 2013)

Julkinen kuuleminen (syyskuu 2013)

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32-2) 295 24 07

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

1 :

Identification and characterisation of the small scale driftnet fisheries in the Mediterranean” ja ”Study in support of the review of the EU regime on the small-scale driftnet fisheries”.


Side Bar