Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 maj 2014

Ny europeisk filmstrategi för kulturell mångfald och internationell konkurrenskraft i den digitala tidsåldern

Europeiska filmer står för närmare två tredjedelar av de filmer som släpps i EU men för bara en tredjedel av biljettförsäljningen. Antalet filmer som producerades i Europa ökade mellan 2008 och 2012 från cirka 1 100 till 1 300, men de flesta europeiska filmer visas bara i det land de görs i och de distribueras sällan över gränserna. Detta är något som Europeiska kommissionen ska försöka ändra på med hjälp av en ny EU-strategi om europeisk film i den digitala tidsåldern som lanserades idag. Man vill bland annat lyfta fram behovet av att utnyttja nya distributionssätt för att stärka den kulturella mångfalden och konkurrenskraften.

– Det är viktigt att förbättra den internationella distributionen av europeisk film. Det handlar inte bara om ekonomi utan även om mångfald, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. Det är ett av målen med vårt program Media inom Kreativa Europa och det är också ett område där vi kan ge ett verkligt mervärde på europeisk nivå. Men det är tydligt att mer behöver göras för att få större publik till filmer som produceras i Europa och för att förbättra det gränsöverskridande samarbetet. Jag ser fram emot att diskutera den nya strategin med företrädare för filmbranschen på filmfestivalen i Cannes under de närmaste dagarna.

Kommissionens strategidokument visar att offentlig finansiering bör fokusera mer på att höja publiksiffrorna för europeiska filmer och på att ge ökat stöd till utveckling, marknadsföring och internationell distribution. Idag går närmare 70 % av den nationella offentliga finansieringen till att producera film och inte till att höja publiksiffrorna. Med tanke på den ökande populariteten för beställvideo och nedladdning rekommenderas också större flexibilitet och mer experimenterande för hur och när filmerna visas.

Strategin ska främja en ny dialog – European Film Forum – som ska uppmuntra till utbyte av idéer om hur audiovisuella initiativ på nationell, regional och europeisk nivå bättre kan komplettera varandra och möta utmaningar som digitalisering och finansieringssvårigheter, något som många filmföretag kämpar med.

European Film forum inleds idag med en konferens på filmfestivalen i Cannes och där kommer experter från kommissionen, medlemsstaterna och nationella och regionala filmfonder samt andra företrädare för branschen att träffas. Forumet ska få stöd genom Kreativa Europa till seminarier, datainsamling och internationellt utbyte.

Nyckeltal

  • Europeiska filmfonder ger årligen 2,1 miljarder euro i stöd till den europeiska audiovisuella sektorn (källa: European Audiovisual Observatory, Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe). Detta omfattar cirka 110 miljoner euro om året från programmet Media inom Kreativa Europa.

  • Under 2012 producerades ungefär 1 300 filmer i EU, att jämföra med endast drygt 800 i USA.

  • Endast 8 % av de europeiska filmerna går upp på biografer i länder utanför EU.

  • Under 2012 var mer än 60 % av alla filmer som visades i EU europeiska, men de europeiska filmerna stod ändå bara för en tredjedel av biljettförsäljningen. Som jämförelse kan nämnas att amerikanska produktioner utgjorde 20 % av de visade filmerna men stod för 65 % av biljettförsäljningen i EU.

  • Mindre än 10 % av en films budget brukar läggas på distribution.

  • TV är fortfarande den mest använda plattformen när det gäller att se på film. Mer än 40 % av de 122 000 filmer som visades på tv i EU under 2011 var av europeiskt ursprung (8 % var nationella produktioner, 15 % producerades i andra europeiska länder och närmare 20 % var antingen helt eller delvis europeiska samproduktioner).

  • Under 2012 hade beställvideomarknaden en rekordstor tillväxt på 60 % i Tyskland och 15 % i Frankrike.

  • Den genomsnittliga produktionsbudgeten i EU varierar mellan närmare 11 miljoner euro i England, 5 miljoner euro i Tyskland och Frankrike och 300 000 euro i Ungern och Estland. Den genomsnittliga budgeten för amerikanska filmer är 15 miljoner US-dollar (11 miljoner euro).

Bakgrund

Kreativa Europa

Kreativa Europa är den femte generationen av EU:s finansieringsprogram till stöd för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet lanserades den 1 januari och har en budget på nästan 1,5 miljarder euro för perioden 2014–2020. Programmet kommer att anslå minst 56 % av sin budget till delprogrammet MEDIA.

Sedan 1991 har EU genom programmet MEDIA satsat 1,7 miljarder euro på utveckling, distribution, utbildning och innovation för att öka den europeiska filmens och den audiovisuella industrins mångfald och internationella konkurrenskraft. Utöver stödet till filmskapare kommer Media att stödja mer än 2 000 europeiska biografer – om minst hälften av de filmer som visas där är europeiska.

Kommissionen har i dag antagit ett meddelande om europeisk film i den digitala tidsåldern. Det ska komplettera programmet med en politisk debatt mellan kommissionen och berörda parter i medlemsstaterna, filmfonder och andra beslutsfattare samt yrkesverksamma inom filmbranschen. Syftet är att stödverksamhet på EU-nivå och på nationell nivå bättre ska komplettera varandra och att det övergripande mervärdet för europeiska filmer och deras publik ska maximeras.

Mer information

Europeiska kommissionen: Creative Europe

EU study on audience development and viewing habits for films

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar