Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 januari 2014

Miljö: EU-kommissionen rekommenderar minimiprinciper för skiffergas

EU-kommissionen antar i dag en rekommendation för att se till att storskalig hydraulisk spräckning (fracking), som framför allt används för utvinning av skiffergas, omfattas av fungerande miljö- och klimatskyddsåtgärder. Rekommendationen bör hjälpa alla EU-länder som önskar använda den här metoden att minska hälso- och miljöriskerna och öka insynen för medborgarna. Den bereder också vägen för lika konkurrensvillkor för alla inom sektorn och upprättar en tydligare ram för investerare.

Rekommendationen åtföljs av ett meddelande som behandlar möjligheterna och problemen i samband med utvinning av kolväten genom hydraulisk spräckning. Båda dokumenten ingår i ett bredare kommissionsinitiativ som syftar till att införa en integrerad ram för klimat- och energipolitiken för perioden fram till 2030.

– I delar av Europa knyts stora förhoppningar till skiffergas, men tekniken ger även upphov till oro, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Det här är kommissionens svar på uppmaningarna om att fastställa minimiprinciper som medlemsstaterna uppmanas att följa för att undanröja miljö- och hälsorisker och för att ge företag och investerare den förutsebarhet som de behöver.

I rekommendationen, som grundas på den nuvarande EU-lagstiftningen och kompletterar den där så är nödvändigt, uppmanas medlemsstaterna bland annat att

  • planera för framtida utveckling, och utvärdera eventuella ackumulerade effekter innan tillstånd beviljas,

  • göra en noggrann bedömning av miljökonsekvenser och miljörisker,

  • säkerställa att borrhålets integritet är enligt bästa praxis,

  • kontrollera den lokala kvaliteten på vatten, luft och mark innan driften inleds, så att man kan följa alla förändringar och ta itu med de risker som uppträder,

  • begränsa utsläppen i luften av t.ex. växthusgaser, genom avskiljning av gaser,

  • informera allmänheten om de kemikalier som används i de enskilda borrhålen, och

  • se till att företagen genomgående tillämpar bästa praxis under projektet.

Kommissionen kommer att fortsätta att satsa på ett informationsutbyte med EU-länderna, företagen och det civila samhällets organisationer om miljöpåverkan av skiffergasprojekt.

Nästa steg

EU-länderna uppmanas att börja tillämpa principerna inom sex månader, och från och med december 2014 ska de varje år underrätta kommissionen om vilka åtgärder de vidtagit. Kommissionen kommer att följa upp tillämpningen av rekommendationen med en allmänt tillgänglig resultattavla där situationen i olika medlemsstater jämförs. Om 18 månader kommer kommissionen att utvärdera om den här metoden har varit effektiv.

Bakgrund

Traditionell naturgas finns i källor under marken. Skiffergasen är annorlunda. Det rör sig visserligen också om en naturgas, men den finns bunden i stenar som måste öppnas (genom spräckning eller ”fracking”) för att gasen ska frigöras. I EU är erfarenheterna hittills begränsade när det gäller storskalig hydraulisk spräckning av hög intensitet. Metoden går ut på att man injicerar stora volymer vatten, sand och kemikalier i ett borrhål för att spräcka skiffern så att gasen kan utvinnas. Hittills har erfarenheterna i Europa mest fokuserats på småskalig hydraulisk spräckning i vissa traditionella och trånga gasreservoarer, framför allt i vertikala borrhål, vilket endast utgör en liten del av EU:s hittillsvarande olje- och gasutvinning. På grundval av de nordamerikanska erfarenheterna, där storskalig hydraulisk spräckning har använts i stor utsträckning, fortsätter företagen nu att testa denna metod i EU.

Miljökonsekvenserna och miljöriskerna måste hanteras på lämpligt sätt. Jämfört med traditionell utvinning måste fler borrhål borras över ett större område för att man ska få samma mängd gas. Därför måste de ackumulerade effekterna bedömas ordentligt och begränsas.

Huvuddelen av EU:s miljölagstiftning tillkom innan metoden för hydraulisk spräckning hade utvecklats. Därför behandlas inte vissa av miljöaspekterna i den nuvarande EU-lagstiftningen. Allmänheten har uppfattat det som bekymmersamt och därför har EU-åtgärder efterlysts.

Mer information:

Meddelandet och rekommendationen finns på:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Mer information om klimat- och energipolitiken:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Se även:

Audiovisuellt material, t.ex. ett pressmeddelande i videoform om skiffergas och en film, kan laddas ner från tvlink.org

MEMO/14/42

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar