Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 januari 2014

Milieu: Europese Commissie beveelt minimumbeginselen voor schaliegas aan

De Europese Commissie heeft vandaag een aanbeveling aangenomen om te garanderen dat in geval van "fracking" — de grootvolumehydrofractureringstechniek die met name wordt gebruikt bij schaliegaswinning — goede milieu- en klimaatgaranties voorhanden zijn. De aanbeveling zou alle lidstaten die van deze techniek gebruik willen maken, moeten helpen om de gezondheids- en milieurisico's aan te pakken en de transparantie voor de burger te verbeteren. Zij legt ook de grondslag voor gelijke concurrentievoorwaarden voor het bedrijfsleven en stelt een duidelijker kader in voor investeerders.

De aanbeveling gaat vergezeld van een mededeling waarin wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen van fracking bij de winning van koolwaterstoffen. Deze beide documenten maken deel uit van een ruimer initiatief van de Commissie voor een geïntegreerd klimaat- en energiebeleidskader voor de periode tot 2030.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei hierover: "Schaliegas wekt in sommige delen van Europa hoge verwachtingen, maar het is voor de burger ook een bron van bezorgdheid. De Commissie reageert op verzoeken tot actie door minimumbeginselen voor te stellen die zij de lidstaten uitnodigt te eerbiedigen teneinde milieu- en gezondheidsproblemen aan te pakken en exploitanten en investeerders de voorspelbaarheid te geven die zij nodig hebben."

De aanbeveling, die voortbouwt op de bestaande EU-wetgeving en die waar nodig aanvult, nodigt de lidstaten met name uit om:

ontwikkelingen vooraf te plannen en mogelijke cumulatieve effecten te evalueren alvorens zij vergunningen verlenen;

milieueffecten en -risico's zorgvuldig te beoordelen;

ervoor te zorgen dat de integriteit van de boorputten in overeenstemming is met de beste praktijken;

de kwaliteit van het lokale water, de lucht en de bodem te controleren voordat de werkzaamheden beginnen, om eventuele veranderingen te kunnen volgen en risico's te bestrijden al naar gelang zij zich ontwikkelen;

de uitstoot in de lucht te beheersen, inclusief de uitstoot van broeikasgassen, door de gassen op te vangen;

het publiek voor te lichten over de in elke boorput gebruikte chemische stoffen, en

ervoor te zorgen dat exploitanten gedurende het hele project de beste praktijken hanteren.

De Commissie zal de informatie-uitwisseling met de lidstaten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld over de milieuprestaties van schaliegasprojecten blijven bevorderen.

Volgende stappen

De EU-lidstaten worden uitgenodigd om binnen zes maanden uitvoering te geven aan de beginselen en om de Commissie vanaf december 2014 jaarlijks in kennis te stellen van de maatregelen die zij hebben getroffen. De Commissie zal de uitvoering van de aanbeveling volgen via een openbaar beschikbaar scorebord waarop de situatie in de verschillende lidstaten wordt vergeleken. Over 18 maanden zal zij de doeltreffendheid van deze aanpak evalueren.

Achtergrond

Conventioneel aardgas zit vast in ondergrondse reservoirs. De situatie van schaliegas is anders — het is ook een vorm van aardgas, maar het zit vast in rotsen die moeten worden opengebroken ("gefractureerd" of "gefrackt") om het gas vrij te maken. In de EU is er tot dusver weinig ervaring opgedaan met grootvolumehydrofracturering op grote schaal en met grote intensiteit. Deze techniek omvat het inbrengen van grote hoeveelheden water, zand en chemische stoffen in een boorgat om het gesteente te breken en de gaswinning te vergemakkelijken. Tot dusver bleef de ervaring in Europa hoofdzakelijk beperkt tot kleinvolumehydrofracturering in sommige reservoirs van conventioneel gas en in laagpermeabel gesteente opgesloten gas, meestal in verticale boorputten, die slechts een klein deel van de olie- en gasactiviteiten in de EU vormden. Voortbouwend op de ervaring in Noord-Amerika, waar grootvolumehydrofracturering op grote schaal wordt gebruikt, proberen exploitanten deze techniek nu ook verder uit in de EU.

De milieueffecten en -risico’s moeten op passende wijze worden beheerd. Daar meer putten moeten worden geboord in een groter gebied om dezelfde hoeveelheid gas te winnen als in conventionele boorputten, moeten de cumulatieve effecten op de juiste manier worden beoordeeld en beperkt.

Het grootste deel van de EU-milieuwetgeving dateert van voor de praktijk van grootvolumehydrofracturering. Daarom komen bepaalde milieuaspecten in de huidige EU-wetgeving niet volledig aan bod. Dit heeft bij het grote publiek geleid tot bezorgdheid en een verlangen naar een optreden van de EU.

Nadere informatie:

De mededeling en de aanbeveling zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Meer informatie over het klimaat- en energiebeleid:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Zie ook:

Audiovisueel materiaal, met inbegrip van een VNR (video news release) over schaliegas en een uitgebreide B-roll, kan worden gedownload via tvlink.org

MEMO/14/42

Contact:

Joe Hennon (+32 229-53593)


Side Bar