Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. janvārī

Vide. Eiropas Komisija nāk klajā ar ieteikumu par slānekļa gāzes ieguvē ievērojamo principu minimumu

Šodien Eiropas Komisija pieņēma ieteikumu, kura mērķis ir nodrošināt, ka slānekļa gāzes ieguvē, kur lielpatēriņa hidropārrāvumu metodi izmanto visvairāk, tiek pienācīgi ievērotas vides un klimata aizsardzības prasības. Ieteikums visām dalībvalstīm, kas vēlas šo paņēmienu izmantot, palīdzēs novērst veselības un vides apdraudējumus un uzlabot iedzīvotāju informētību par šo jautājumu. Ar dokumentu ir likti pamati vienlīdzīgai konkurencei šajā nozarē un izveidots skaidrāks regulējums, kas noderēs investoriem.

Ieteikumu papildina Komisijas paziņojums, kurā aplūkotas izdevības un sarežģījumi, ko nesīs lielpatēriņa hidropārrāvumu metodes izmantošana ogļūdeņražu ieguvē. Abi dokumenti ir daļa no Komisijas plašākas iniciatīvas ieviest integrētu klimata un enerģētikas politiku periodam līdz 2030. gadam.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Daudzviet Eiropā uz slānekļa gāzi liek lielas cerības, taču sabiedrībā valda bažas. Komisija ir atbildējusi uz izskanējušajiem aicinājumiem rīkoties, proti, ir sagatavojusi principu minimumu, ko dalībvalstīm vajadzētu ievērot, lai tiktu kliedētas bažas par ietekmi uz vidi un veselību un uzņēmumi un investori zinātu, ar ko rēķināties."

Ieteikuma pamatā ir spēkā esošie ES tiesību akti; vajadzības gadījumā tas papildināts ar citiem nosacījumiem. Tajā dalībvalstis aicinātas:

laikus plānot notikumu attīstību un izvērtēt iespējamo kumulatīvo ietekmi, pirms vēl piešķirtas atļaujas;

rūpīgi izvērtēt ietekmi uz vidi un riskus;

gādāt par urbumu konstruktīvā veseluma atbilstību paraugprakses standartiem;

pirms darbu sākšanas pārbaudīt vietējo ūdeņu, gaisa un augsnes kvalitāti, lai sekotu līdzi visām izmaiņām un novērstu iespējamos apdraudējumus;

kontrolēt emisijas gaisā (t.sk. siltumnīcefekta gāzu emisijas), proti, izmantot gāzu uztveršanu;

informēt sabiedrību par katrā urbumā izmantotajām ķīmiskajām vielām, un

nodrošināt, ka uzņēmumi visā projekta gaitā izmanto labākos paņēmienus.

Komisija turpinās sekmēt informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm, nozari un pilsoniskās sabiedrības organizācijām par slānekļa gāzes projektu nekaitīgumu videi.

Turpmākie pasākumi

ES dalībvalstis ir aicinātas šos principus ieviest 6 mēnešu laikā; pēc tam, sākot no 2014. gada decembra, tām katru gadu jāinformē Komisija par ieviestajiem pasākumiem. Komisija sekos līdzi ieteikuma ievērošanai un publiskos salīdzinošu apskatu par stāvokli dažādās dalībvalstīs. Pēc 18 mēnešiem izvērtēs šīs pieejas lietderību.

Vispārīga informācija

Parastā dabasgāze ir atrodama iegulās pazemē. Slānekļa gāze atšķiras ar to, ka, lai gan tā ir dabasgāze, tā sastopama iežos, kas ir jāsagrauj (jāpārrauj), lai gāzi atbrīvotu. ES līdzšinējā pieredze ar liela mēroga un ļoti intensīvu lielpatēriņa hidropārraušanu ir niecīga. Šis paņēmiens nozīmē, ka urbumā iesūknē lielu daudzumu ūdens, smilšu un ķīmisku vielu, lai pāršķeltu iežus un atvieglotu gāzes ieguvi. Līdz šim Eiropā lielākoties izmantota mazpatēriņa hidropārrāvumu metode dažās tradicionālajās gāzes atradnēs un mazcaurlaidīgās iegulās (lielākoties vertikālos urbumos), kam Eiropas naftas un gāzes sektorā nav sevišķi nozīmīga vieta. Smeļoties no Ziemeļamerikas pieredzes, kur lielpatēriņa hidropārrāvumu metode plaši izmantota, uzņēmumi pašlaik izmēģina šo paņēmienu ES.

Ir pienācīgi jānovērtē un jānovērš vides apdraudējums. Lai slānekļa gāzi iegūtu tādā pašā daudzumā kā tradicionālo gāzi, plašākā teritorijā ir jāizdara vairāk urbumu, un ir pienācīgi jānovērtē un jāmazina kumulatīvā ietekme.

Lielākā daļa ES videi veltīto tiesību aktu izstrādāti, pirms sāka izmantot lielpatēriņa hidropārrāvumu metodi. Tāpēc pašreizējos ES tiesību aktos atsevišķi vides aspekti nav pietiekami vispusīgi aplūkoti. Tas sabiedrībā raisījis bažas un licis izskanēt aicinājumiem pēc rīcības ES līmenī.

Plašāka informācija

Paziņojums un ieteikums atrodami šeit:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Plašāka informācija par klimata un enerģētikas politiku:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Skatīt arī:

Audiovizuālos materiālus, tostarp videoziņu rullīti par slānekļa gāzi un plašu papildmateriālu, var lejupielādēt vietnē tvlink.org

MEMO/14/42

Kontaktinformācija:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar