Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedotteet

Bryssel 22. tammikuuta 2014

Ympäristö: Euroopan komissio ehdottaa vähimmäisperiaatteita liuskekaasun tuotantoon

Euroopan komissio antoi tänään suosituksen, jonka tavoitteena on varmistaa, että ympäristöä ja ilmastoa suojellaan asianmukaisesti käytettäessä suuritehoista vesisärötystä erityisesti liuskekaasun tuotannossa. Suosituksella tuetaan tätä tekniikkaa mahdollisesti käyttäviä jäsenvaltioita terveys- ja ympäristöriskien torjunnassa ja parannetaan avoimuutta kansalaisten kannalta. Sillä pohjustetaan myös teollisuuden tasavertaisia toimintaedellytyksiä ja luodaan sijoittajille selkeämmät toimintakehykset.

Suosituksen lisäksi annetaan myös tiedonanto, jossa tarkastellaan särötyksellä tapahtuvaan hiilivetyjen erottamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Molemmat asiakirjat kuuluvat laajempaan komission aloitteeseen, joka koskee yhtenäistä ilmasto- ja energiapolitiikan toimintakehystä vuoteen 2030 saakka.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan ”Liuskekaasu on toiveita herättävä tuote osassa Eurooppaa, mutta se on myös yleinen huolenaihe. Komissio vastaa tähän huoleen suosittelemalla vähimmäisperiaatteita, joita jäsenvaltioita pyydetään noudattamaan, jotta ympäristö- ja terveysnäkökohdat otettaisiin huomioon ja jotta toiminnanharjoittajat ja sijoittajat voisivat toimia ennustettavassa ympäristössä. Komissio seuraa suosituksen tehokkuutta tarkkaan ja toteuttaa tarvittaessa lisätoimia.”

Suositus perustuu voimassaolevaan EU:n lainsäädäntöön ja täydentää sitä tarvittaessa. Sillä kannustetaan jäsenvaltioita laatimaan kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja järjestämään julkisia kuulemisia. Suosituksen mukaan:

hanke olisi suunniteltava ennakkoon ja sen mahdolliset kumulatiiviset vaikutukset olisi arvioitava ennen toimiluvan myöntämistä;

ympäristövaikutukset ja riskit olisi arvioitava huolellisesti ennen suuritehoisen vesisärötyksen aloittamista;

kaivon eheys olisi varmistettava parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

paikallisen veden, ilman ja maaperän laatu olisi selvitettävä ennen toimintojen aloittamista, jotta voidaan seurata niiden laadussa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia ja torjua muodostuvia riskejä;

ilmakehään joutuvia päästöjä, kuten kasvihuonekaasupäästöjä, olisi valvottava ottamalla kaasut talteen;

yleisölle olisi annettava tiedot yksittäisissä kaivoissa käytetyistä kemikaaleista ja

olisi varmistettava, että toiminnanharjoittajat toimivat parhaiden käytänteiden mukaisesti koko hankkeen ajan.

Komissio jatkaa tietojen vaihtamista jäsenvaltioiden, teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen kanssa liuskekaasuhankkeiden ympäristönsuojelun tasosta.

Seuraavat vaiheet

EU:n jäsenvaltioita pyydetään soveltamaan näitä periaatteita kuuden kuukauden kuluessa ja toimittamaan komissiolle vuosittain tiedot toteuttamistaan toimista. Tiedot toimitetaan ensimmäisen kerran joulukuussa 2014. Komissio seuraa suosituksen soveltamista julkisesti saatavissa olevassa tulostaulussa, jossa voidaan vertailla eri jäsenvaltioiden tilanteita. Komissio tarkastelee suosituksen tehokkuutta 18 kuukauden kuluttua.

Tausta

Tavanomainen maakaasu sijaitsee maanalaisissa altaissa. Liuskekaasu on erilaista. Myös se on maakaasua, mutta se on "ansassa" kallion sisällä. Kallio on rikottava (murrettava eli särötettävä) kaasun vapauttamiseksi. EU:ssa on tällä hetkellä vain rajallisesti tietämystä suuressa mittakaavassa ja suurella intensiteetillä tapahtuvasta suuritehoisesta vesisärötyksestä. Käytäntöön kuuluu suurien vesi-, hiekka- ja kemikaalimäärien injektoiminen porakaivoon kallion rikkomiseksi ja kaasun erottamisen helpottamiseksi. Tähän mennessä Euroopassa on kokemusta lähinnä pienitehoisesta vesisärötyksestä joidenkin tavanomaisten ja liuskekaasuesiintymien ja lähinnä pystysuoran porauksen osalta. Nämä toiminnot ovat vain pieni osa EU:n öljy- ja kaasutoiminnoista. Suuritehoinen vesisärötys on laajassa käytössä Pohjois-Amerikassa. Siellä saatujen kokemusten valossa toiminnanharjoittajat testaavat tätä tekniikkaa edelleen EU:n alueella.

Ympäristövaikutuksia ja riskejä on käsiteltävä asianmukaisesti. Jotta voitaisiin saada sama määrä kaasua kuin tavanomaisista kaivoista, liuskekaasun tuotannossa on porattava useampia kaivoja laajemmalle alueelle. Tällaisen tuotannon kumulatiiviset vaikutukset on arvioitava ja niitä on hillittävä asianmukaisesti.

Suurin osa EU:n ympäristölainsäädännöstä on annettu ennen suuritehoisen vesisärötyksen käyttöönottoa. Tästä syystä tiettyjä ympäristönäkökohtia ei käsitellä kattavasti voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä. Tämä on aiheuttanut yleistä huolta ja vaatimuksia EU:n toimista.

Lisätietoja:

Tiedonanto ja suositus ovat saatavilla verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Lisätietoja ilmasto- ja energiapolitiikasta:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Ks. myös:

Audiovisuaalinen materiaali, kuten liuskekaasua koskeva uutiskatsaus (VNR) ja laaja audiovisuaalinen esittelymateriaali (B-roll) on ladattavissa verkko-osoitteesta tvlink.org

MEMO/14/42

Yhteyshenkilö:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar