Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. jaanuar 2014

Keskkond: Euroopa Komisjoni soovituslikud miinimumpõhimõtted kildagaasi ammutamisel

Euroopa Komisjon võttis täna vastu soovituse, mille eesmärk on tagada nõuetekohased keskkonna- ja kliimaalased kaitsemeetmed kildagaasi tootmisel – suuremahulise hüdraulilise purustamise ehk hüdrofrakkimise meetodil. Kõikide liikmesriikide jaoks, kes soovivad seda tootmismeetodit kasutada, on soovitus abiks tervise- ja keskkonnaohtude vähendamisel ja läbipaistvuse parandamisel kodanike jaoks. Soovitusega pannakse alus võrdsete võimaluste loomiseks tööstusharule ning luuakse selge raamistik investoritele.

Soovitusele on lisatud teatis, mis käsitleb võimalusi ja probleeme seoses süsivesinike ammutamisega hüdrofrakkimise teel. Mõlemad dokumendid on osa laiahaardelisemast komisjoni algatusest luua ühendatud kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Kildagaas on mõnel pool Euroopas äratanud lootusi, kuid sellega on põhjustatud üldsusele ka muresid. Sellepärast reageerib komisjon miinimumpõhimõtete soovitamisega ning kutsub liikmesriike üles neid järgima, et lahendada keskkonna- ja terviseküsimusi ning anda ettevõtjatele ja investoritele vajalikku teavet selle kohta, mida edaspidi on oodata.”

Soovitus põhineb praegu kehtivatel ELi õigusaktidel, vajaduse korral neid täiendades, ning selles kutsutakse liikmesriike üles eelkõige järgmisele:

enne tegevusloa väljaandmist planeerima arengut ja hindama võimalikku kogumõju;

hoolikalt hindama keskkonnamõju ja -ohte;

tagama, et puurkaevud oleksid terved ja kooskõlas parimate normidega;

kontrollima kohaliku vee, pinnase ja õhu kvaliteeti enne tööde alustamist, et jälgida muutusi ja käsitleda tekkivaid ohte;

hoidma gaaside kinnipüüdmise teel kontrolli all saasteainete õhku paiskumist, sealhulgas kasvuhoonegaaside heiteid;

teatama avalikkusele, milliseid kemikaale millises puurkaevus kasutatakse, ja

tagama, et käitajad kasutaksid parimaid tavasid kogu projekti ulatuses.

Komisjon aitab jätkuvalt kaasa liikmesriikide, tööstusharu ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelisele teabevahetusele kildagaasiprojektide keskkonnatoime üle.

Edasised sammud

ELi liikmesriike kutsutakse üles rakendama neid põhimõtteid kuue kuu jooksul alates 2014. aasta detsembrist ja teatama komisjonile igal aastal, milliseid meetmeid nad on võtnud. Komisjon jälgib soovituse põhimõtete rakendamist avalikkusele kättesaadava tulemustabeli kaudu, milles on võrreldavalt esitatud eri liikmesriikide olukord. Komisjon vaatab 18 kuu jooksul läbi selle käsitluse tõhususe seisukohast.

Taust

Tavaline maagaas asub maa-alustes lasundites. Kildagaas on erinev – see on küll ka maagaas, kuid paikneb kivimis, nii et selle kättesaamiseks tuleb kivim purustada (frakkida), et gaasi vabastada. ELis on praegu vähe kogemusi, kuidas suuremahulise hüdrofrakkimisega gaasi suures ulatuses ja suure tõhususega ammutada. Kildagaasi ammutamiseks surutakse puurauku suures koguses vett ja liiva koos kemikaalidega, et kivimit purustada ja hõlbustada gaasi vabanemist. Euroopas on kogemused seni seotud eelkõige väikesemahulise hüdrofrakkimisega tavalise gaasi ja kinnisgaasi lasundites, peamiselt vertikaalsetes puurkaevudes, ja see kujutab endast vaid väikest osa nafta- ja gaasiammutamisest ELis. Tuginedes Põhja-Ameerika kogemustele, kus hüdrofrakkimist laialt kasutatakse, jätkavad käitajad praegu selle tehnika katsetamist ELis.

Selle mõju keskkonnale ja ohte tuleb asjakohaselt ohjata. Traditsiooniliste puurkaevudega võrreldes tuleb kildagaasi ammutamiseks teha rohkem puurkaeve ja suuremale alale, seega tuleb mõju hinnata ja vastavalt nõuetele piirata.

Enamik ELi keskkonnaalaseid õigusakte pärineb suuremahulisele hüdrofrakkimisele eelnevast ajast. Sel põhjusel ei ole teatavaid keskkonnaaspekte ELi kehtivates õigusaktides põhjalikult käsitletud. See on kaasa toonud avalikkuse mure ja nõuab meetmete võtmist ELi tasandil.

Lisateavet saab aadressil:

Teatis ja soovitus on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Üksikasjalikum teave kliima- ja energiapoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Vt ka:

Audiovisuaalne materjal, sealhulgas kildagaasi pressiteadaande video ja ulatuslik film, on kättesaadavad allalaadimiseks aadressil tvlink.org

MEMO/14/42

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar