Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 януари 2014 г.

Околна среда: Европейската комисия препоръчва минимално изискуеми принципи за добива на шистов газ

Днес Европейската комисия прие препоръка, имаща за цел осигуряване на подходящи предпазни мерки за опазване на околната среда и климата във връзка с технологията за „фракинг“ – хидравлично разбиване с големи водни количества, използвана по-специално при дейности във връзка със шистовия газ. Препоръката следва да послужи на всички държави членки, които желаят да използват такава практика, да предприемат мерки по отношение на рисковете за здравето и околната среда, както и да осигурят по-добра прозрачност на тази практика за гражданите. Също така, препоръката е насочена към създаване на равнопоставеност в рамките на стопанския отрасъл и към определяне на по-ясна нормативна рамка за инвеститорите.

Препоръката е придружена от съобщение, в което са разгледани възможностите и предизвикателствата при прилагането на „фракинг“ за добив на въглеводороди. И двата документа са част от по-широкообхватна инициатива на Европейската комисия за въвеждане на цялостна рамка за политиката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Шистовият газ поражда надежди в някои райони на Европа, но в същото време е и причина за загриженост от страна на обществеността. Европейската комисия откликва на призивите за предприемане на съответно действие с публикуването на минимално изискуеми принципи, които държавите членки се приканват да следват във връзка с безпокойствата за околната среда и здравето, и които в същото време дават на операторите и инвеститорите необходимата за тях предсказуемост.“

Въз основа на съществуващото законодателство на ЕС и допълвайки го, когато това е необходимо, препоръката призовава държавите членки да извършват по-специално следното:

Предварително да планират разработките и да оценяват възможните кумулативни въздействия преди издаването на лицензи;

Внимателно да оценяват въздействията върху околната среда и съответните рискове;

Да осигуряват конструктивната цялост на сондажа в съответствие със стандартите за най-добра практика;

Да проверяват качествените характеристики на местните води, въздух и почви, за да проследяват евентуални промени и да вземат мерки при поява на рискове;

Да ограничават емисиите в атмосферата, включително на емисиите на парникови газове, чрез улавяне на съответните газове;

Да информират обществеността за химикалите, използвани във всеки отделен сондаж, и

Да осигуряват прилагане от страна на операторите на най-добрите практики в рамките на целия проект.

Европейската комисия ще продължи да подпомага обмена на информация с държавите членки, стопанския отрасъл и гражданските организации относно въздействието върху околната среда на проектите за шистов газ.

Следващи стъпки

Държавите членки на ЕС се приканват да въведат в действие принципите в рамките на шест месеца и, от декември 2014 г. нататък, ежегодно да информират Европейската комисия за въведените от тях мерки. Европейската комисия ще наблюдава прилагането на препоръката с публично достъпна таблица с резултати, чрез която ще сравнява ситуацията в различните държави членки. След 18 месеца Европейската комисия ще проведе преглед на ефективността на този подход.

Контекст

Конвенционалният природен газ се намира в естествени подземни кухини. При шистовия газ ситуацията е различна – той също е природен газ, но е блокиран в порите на скали, които трябва да бъдат разломени („разпукани“ или „разкъсани“), за да може да се освободи газът. Засега в ЕС има само ограничен опит в областта на широкомащабното хидравлично разбиване с големи водни количества и висока интензивност. Тази технология включва нагнетяване в съответния сондаж на големи количества вода, пясък и химикали, за да може скалите да бъдат разпукани и да се улесни излизането на газа. Досега съответният опит в Европа е главно в областта на хидравличното разбиване с малки водни количества при някои конвенционални труднодостъпни подземни находища, главно при вертикални сондажи, в сравнително малка част от досегашната практика в областта на нефтените и газовите сондажи в ЕС. Въз основа на опита в Северна Америка, където технологията за хидравлично разбиване с големи водни количества широко се прилага, сондажните оператори допълнително изпробват тази технология в ЕС.

Необходимо е въздействията върху околната среда и съответните рискове да бъдат подходящо управлявани. Тъй като при разработването на находища на шистов газ за добива на едно и също количество газ е необходимо да се пробият повече сондажи в по-голям район в сравнение с конвенционалния добив на газ, необходимо е внимателно да се оценяват и смекчават съответните кумулативните въздействия.

По-голямата част от законодателството в областта на околната среда на ЕС предхожда практиката на хидравличното разбиване с големи водни количества. По тази причина някои екологични аспекти на тази практика не са цялостно разгледани в досегашното законодателство на ЕС. Това доведе до обществено безпокойство и призиви за предприемане на действие от страна на ЕС.

За допълнителна информация:

Съобщението и препоръката могат да бъдат намерени на следния сайт:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Допълнителни данни относно политиката в областта на климата и енергетиката има в:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Вж. също:

Аудиовизуални материали, включително видеоновини за шистовия газ и подробни допълнителни видеоматериали могат да бъдат изтеглени от tvlink.org

MEMO/14/42

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar