Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 maj 2014

Rapport från kommissionen: Medlemsstaterna måste fortfarande stärka efterlevnaden av flygpassagerarnas rättigheter

EU-kommissionen har idag offentliggjort en översyn av hanteringen av flygpassagerarnas klagomål och efterlevnaden i den europeiska lufttransportsektorn mellan 2010 och 2012. Översynen visar att klagomålen till de nationella myndigheterna för att få kompensation och assistans har återgått till lägre nivåer sedan det exceptionella året 2010 (askmolnkrisen, störningar på grund av snön). Dessutom får flygbolagen påföljder i endast 1 % av fallen eftersom de flesta klagomål löses utan att sådana åtgärder behöver användas för att säkerställa efterlevnaden. Klagomål från personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet om problem inom luftfarten är allmänt sett mycket få och flygbolagen fick inga påföljder för sådana fall.

– Jag är stolt över vad Europa uppnått under de senaste fem åren inom området passagerarrättigheter. Men rättigheter har bara ett värde när man ser till att de tillämpas på ett effektivt sätt. Kommissionen kommer även i fortsättningen att vara uppmärksam på att resenärer är fullt medvetna om sina rättigheter och, om behovet uppstår, hur de ska klaga. Det viktigaste syftet med den pågående översynen av passagerarrättigheter är att stärka tillämpningen och efterlevnaden av dessa rättigheter, säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transport och rörlighet.

Statistiken är baserad på uppgifter som tillhandahållits av de nationella tillsynsmyndigheterna i de 28 medlemsstaterna, samt Island, Norge och Schweiz. De viktigaste resultaten i rapporten är följande:

  1. Antalet klagomål som de nationella tillsyndmyndigheterna har fått i enlighet med förordningen om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (förordning (EG) 261/2004) var 91 726 år 2010, 52 675 år 2011 och 56 478 år 2012.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

  1. Under rapporteringsperioden var de nationella tillsynsmyndigheterna motvilliga att utdöma påföljder mot de lufttrafikföretag som begått överträdelser. Påföljder tillämpades i drygt 1 % av fallen. Detta visar att påföljder är den sista utvägen efter att alla andra möjligheter att säkerställa efterlevnaden har misslyckats.

  2. De påföljder som faktiskt utdöms av de nationella tillsynsmyndigheterna för de flygbolag som begått överträdelser följs emellertid upp och tillämpas på ett bättre sätt. Detta innebär att påföljderna, även om de är få, ändå blir mer än enbart en pappersvarning.

  3. Antalet klagomål som de nationella tillsynsmyndigheterna får i enlighet med förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (förordning (EG) 1107/2006) uppgick till 128 år 2010 och 111 år 2011. De ökade till 275 år 2012 men denna ökning är rent statistisk – från och med det året ingick för första gången även uppgifter från Storbritannien – och speglar inte någon underliggande trend. Inga påföljder utdömdes för lufttrafikföretagen.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Denna rapport kan läsas här

Bakgrundsinformation

Uppgifterna omfattar båda förordningarna om passagerares rättigheter: förordning (EG) 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar förordning (EG) 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Kommissionen har åtagit sig att säkerställa att medborgare effektivt kan utöva sina rättigheter då de reser med flyg. Samtidigt har den åtagit sig att främja lika villkor bland lufttrafikföretag i hela EU, bland annat genom att uppmuntra till offentliggörandet av påföljder som utdöms av medlemsstaternas myndigheter. Statistikdokumentet är ett svar på kraven från olika källor (bl.a. Europaparlamentet, medlemsstater, lufttransportbranschen) på tillgängliga uppgifter över hur medlemsstaterna genomför sina skyldigheter avseende hantering och efterlevnad av klagomål.

Nästa steg

Kommissionen lade den 13 mars fram ett åtgärdspaket för att säkerställa att passagerarna får nya och starkare rättigheter till information, omhändertagande och ombokning när de är strandsatta på flygplatsen, och samtidigt bättre klagomålsprocedurer och efterlevnadsåtgärder.

Förslaget diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet.

Följ Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

För allmänheten: Europe Direct tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per epost


Side Bar