Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 mei 2014

Lidstaten moeten volgens Commissie nog strenger toezien op rechten van luchtvaartpassagiers

Luchtvaartpassagiers hebben de voorbije drie jaar minder aanvragen voor compensatie of bijstand ingediend bij hun nationale overheid. Het aantal klachten ligt daardoor weer op het niveau van vóór 2010, een uitzonderlijk jaar waarin het luchtverkeer verstoord werd door een aswolk en zware sneeuwval. Dat blijkt uit een verslag van de Europese Commissie over de naleving van passagiersrechten en de behandeling van klachten in de periode 2010-2012. In slechts één procent van de gevallen leidde een klacht tot een boete voor de luchtvaartmaatschappij. Meestal werd de zaak tijdig geregeld en was een sanctie niet nodig. Klachten van gehandicapten en mensen met een beperkte mobiliteit blijven in de luchtvaart veeleer uitzonderlijk en leidden in geen enkel geval tot sancties.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Ik ben trots op wat Europa de voorbije vijf jaar heeft bereikt op het vlak van passagiersrechten. Rechten zijn echter pas van betekenis als ze worden gehandhaafd. De Commissie zal er blijven over waken dat reizigers al hun rechten kennen en weten hoe zij eventueel een klacht kunnen indienen. Met deze herziening van de rechten van luchtvaartpassagiers willen we de toepassing en handhaving van deze rechten versterken."

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de nationale handhavingsinstanties (NHI's) van de 28 toenmalige lidstaten en IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Dit zijn de belangrijkste bevindingen.

In 2010 ontvingen de NHI's 91 726 klachten op grond van de verordening tot vaststelling van compensaties en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (Verordening (EG) 261/2004). In 2011 bedroeg het aantal klachten 52 675 en in 2012 56 478.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Tijdens de verslagperiode stelden de NHI's zich terughoudend op bij het geven van sancties aan luchtvaartmaatschappijen. In iets meer dan één procent van de gevallen werd tot een sanctie overgegaan. Hieruit blijkt dat sancties een ultieme stap blijven nadat alle andere handhavingsmiddelen zijn uitgeput.

Het is wel zo dat sancties die door NHI's worden opgelegd, beter worden opgevolgd en uitgevoerd. Ondanks hun geringe aantal, worden sancties stilaan meer dan een papieren tijger.

Het aantal klachten dat de NHI's ontvingen op grond van de verordening inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (Verordening (EG) 1107/2006), bedroeg 128 in 2010 en 111 in 2011. Dit aantal steeg tot 275 in 2012, maar aangezien het hier over een puur statistische groei gaat – vanaf dat jaar werden ook de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk meegeteld – is er geen sprake van een tendens. Er werden hiervoor geen sancties opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

U kunt ook het volledige verslag raadplegen.

Achtergrond

De gegevens hebben betrekking op beide verordeningen inzake luchtvaartpassagiersrechten: Verordening (EG) 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen.

De Commissie zet zich er ten volle voor in om de rechten van luchtvaartpassagiers te waarborgen. Tegelijkertijd wijdt zij zich aan het creëren van gelijke spelregels voor alle luchtvaartmaatschappijen in de Unie, onder andere door het bekendmaken van de sancties die de lidstaten opleggen. Het statistisch overzicht biedt een antwoord op de vraag vanuit verschillende hoeken (o.a. het Europees Parlement, de lidstaten, de luchtvervoerssector) naar betrouwbare gegevens over de manier waarop lidstaten omgaan met het behandelen van klachten en de handhaving van rechten.

Volgende stappen

Op 13 maart 2013 heeft de Commissie een pakket maatregelen voorgesteld die moeten waarborgen dat luchtvaartpassagiers nieuwe en betere rechten hebben wat betreft informatie, verzorging en herroutering als zij stranden op de luchthaven. Ook de klachtenbehandelingsprocedures en de handhavingsmaatregelen worden verbeterd.

Het voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad.

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon: 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar