Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 15. maijā

Dalībvalstīm vēl jāuzlabo aviopasažieru tiesību aizsardzība, teikts Komisijas ziņojumā

Eiropas Komisija šodien publicēja pārskatu par pasažieru tiesībām, proti, par sūdzību izskatīšanu un prasību izpildi Eiropas gaisa transporta nozarē, laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam. Pārskats liecina, ka valstu iestādēm iesniegto ar kompensāciju un palīdzību saistīto sūdzību skaits ir mazinājies un atgriezies zemākā līmenī salīdzinājumā ar 2010. gadu, kas bija ārkārtas gads (vulkānisko pelnu mākoņa izraisītā krīze, sniega izraisītie traucējumi). Turklāt sankcijas aviosabiedrībām tika piemērotas tikai 1 % gadījumu, jo lielākā daļa sūdzību tika atrisinātas bez nepieciešamības izpildes nodrošināšanai izmantot sankciju pasākumus. Sūdzības no invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām gaisa transporta nozarē joprojām tiek saņemtas ļoti reti, un aviosabiedrībām netika noteiktas nekādas sankcijas saistībā ar šādiem gadījumiem.

Par transporta politiku atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: "Esmu lepns par Eiropas panākumiem pasažieru tiesību jomā pēdējo piecu gadu laikā. Bet tiesībām ir nozīme tikai tad, ja tās faktiski tiek ievērotas. Komisija saglabās modrību, lai nodrošinātu, ka ceļotāji pilnībā apzinās savas tiesības un zina, kā iesniegt sūdzību, ja radīsies tāda vajadzība. Galvenais mērķis, ar kādu pašlaik tiek pārskatītas gaisa satiksmes pasažieru tiesības, ir stiprināt šo tiesību piemērošanu un ievērošanu."

Statistikas pamatā ir dati, ko sniegušas valstu izpildiestādes no 28 dalībvalstīm un Islandes, Norvēģijas un Šveices. Ziņojuma galvenie konstatējumi ir šādi:

Valstu izpildiestāžu saņemtās sūdzības saskaņā ar regulu, ar ko izveido kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos (Regula (EK) Nr. 261/2004), 2010. gadā kopskaitā sasniedza 91 726, 2011. gadā — 52 675, bet 2012. gadā — 56 478.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Pārskata periodā valstu izpildiestādes nesteidza piemērot sankcijas gaisa pārvadātājiem, kuri pieļāvuši pārkāpumus. Sankcijas tika piemērotas tikai nedaudz vairāk nekā 1 % gadījumu. Tas liecina, ka sankcijas joprojām tiek piemērotas tikai kā pēdējā iespēja, kad citu atbilstības nodrošināšanas līdzekļu izmantošana ir bijusi nesekmīga.

Tomēr sankcijas, ko valstu izpildiestādes piemērojušas pārkāpumus pieļāvušiem gaisa pārvadātājiem, tiek īstenotas un piemērotas labāk. Tas nozīmē, ka, neraugoties uz sankciju nelielo skaitu, tās kļūst iedarbīgākas un vairs nav uzskatāmas tikai par brīdinājumu uz papīra.

Sūdzības, ko valstu izpildiestādes saņēma saskaņā ar regulu, ar ko izveido invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības, ceļojot ar gaisa transportu (Regula (EK) Nr. 1107/2006), 2010. gadā kopskaitā bija 128, bet 2011. gadā — 111. Šādu sūdzību skaits 2012. gadā palielinājās līdz 275, taču šis pieaugums ir izskaidrojams ar faktu, ka no 2012. gada statistikā iekļauj arī Apvienotās Karalistes datus, tāpēc to nevar uzskatīt par apliecinājumu kādai tendencei. Gaisa pārvadātājiem netika noteiktas nekādas sankcijas.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Pamatinformācija

Dati aptver abas gaisa transporta pasažieru tiesību regulas: Regulu (EK) Nr. 261/2004 , ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.

Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka pilsoņi var efektīvi izmantot savas tiesības, ceļojot ar gaisa transportu. Tajā pašā laikā tā ir apņēmusies veicināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus gaisa pārvadātājiem visā ES, cita starpā mudinot publiskot sankcijas, kuras gaisa pārvadātājiem noteikušas dalībvalstu iestādes. Statistikas dokuments ir atbilde uz dažādu ieinteresēto personu — Eiropas Parlamenta, dalībvalstu, gaisa transporta nozares pārstāvju — izteikto aicinājumu nodrošināt uzticamus datus par to, kā dalībvalstis izpilda savus pienākumus saistībā ar sūdzību izskatīšanu un prasību izpildi.

Turpmākie pasākumi

Komisija 2013. gada 13. martā ierosināja http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htmpasākumu kopumu, kas vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka aviopasažieriem ir jaunas un uzlabotas tiesības saņemt informāciju, aprūpi un maršruta maiņu, ja tie iestrēguši kādā lidostā, un vienlaikus uzlabotu ar sūdzībām saistītās procedūras un prasību izpildes pasākumus.

Priekšlikumu pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un Padome.

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Sīmam Kallasam Tviterī!

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar