Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. gegužės 15 d.

Komisijos ataskaitoje teigiama, kad valstybės narės turi dar griežčiau užtikrinti oro transporto keleivių teises

Europos Komisija šiandien paskelbė skundų, susijusių su keleivių teisėmis, ir teisių užtikrinimo Europos oro transporto sektoriuje 2010–2012 m. apžvalgą. Iš apžvalgos matyti, kad skundų nacionalinėms valdžios institucijoms dėl kompensacijos ir pagalbos skaičius ir toliau lieka mažesnis, palyginti su išskirtiniais 2010 m. (tuomet dėl ugnikalnio pelenų debesies kilo krizė, o sniegas apsunkino sąlygas). Be to, oro transporto bendrovėms sankcijos taikomos tik 1 % atvejų, nes daugumai skundų išspręsti nebūtina imtis tokių priemonių, norint užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų. Bendras neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų skundų dėl problemų, kylančių naudojantis oro transportu, skaičius tebėra nedidelis ir dėl tokių atvejų bendrovėms sankcijos nebuvo taikytos.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Didžiuojuosi Europos pastarųjų penkerių metų pasiekimais keleivių teisių srityje. Tačiau teisės turi būti veiksmingai užtikrinamos. Komisija budriai sieks, kad keleiviai žinotų visas savo teises ir kaip pateikti skundą, jei to prireiktų. Pagrindinis vykdomos oro transporto keleivių teisių peržiūros tikslas yra geresnis šių teisių taikymas ir užtikrinimas.“

Statistika pagrįsta 28 valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų (NVUĮ) pateiktais duomenimis. Ataskaitoje padarytos tokios svarbiausios išvados:

NVUI 2010 m. gavo 91 726, 2011 m. 52675, o 2012 m. 56 478 skundus pagal Reglamentą, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (Reglamentas (EB) Nr. 261/2004).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Ataskaitoje aptariamu laikotarpiu NVUI nenoriai taikė sankcijas teisės aktą pažeidusiems oro transporto vežėjams. Sankcijos taikytos tik šiek tiek daugiau nei 1 % atvejų. Tai rodo, kad sankcijos vis dar yra kraštutinė priemonė, taikoma tada, kai visos kitos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti atitiktį, nedavė rezultatų.

Tačiau tada, kai pažeidimus padariusioms oro transporto bendrovėms sankcijas skiria nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos, tų sankcijų poveikis yra geriau stebimas, o pačios sankcijos yra geriau taikomos. Tai reiškia, kad nors sankcijos taikomos retai, jos nėra vien tik raštiškas įspėjimas.

Pagal Reglamentą, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006) NVUĮ 2010 m. gavo 128 skundus, o 2011 m. 111 skundų. 2012 m. skundų gauta daugiau – 275, bet šis padidėjimas yra tik statistinis – nuo tų metų įtraukiami ir JK duomenys – ir neatspindi pagrindinės tendencijos. Oro transporto vežėjams nebuvo taikyta jokių sankcijų.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Šią ataskaitą galima rasti paspaudus šią nuorodą

Pagrindiniai faktai

Duomenys yra susiję su abiem keleivių teisių reglamentais: Reglamentu (EB) Nr. 261/2004, nustatančiu bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentu (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru.

Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad piliečiai, keliaudami oro transportu, galėtų veiksmingai naudotis savo teisėmis. Be to, ji yra pasiryžusi skatinti visoje ES sudaryti vienodas sąlygas oro transporto vežėjams, be kita ko, skatinti skelbti valstybių narių institucijų skirtas sankcijas. Statistikos dokumentas yra atsakymas į įvairių subjektų (t. y. EP, valstybių narių, oro transporto pramonės) prašymus suteikti patikimų duomenų apie tai, kaip valstybės narės atlieka savo pareigas nagrinėti skundus, susijusius su keleivių teisėmis, ir užtikrinti teises.

Tolesni veiksmai

2013 m. kovo 13 d. Komisija pasiūlė priemonių paketą, kurio tikslas – užtikrinti, kad oro transporto keleiviams būtų užtikrintos naujos ir geresnės teisės gauti informaciją, pagalbą, ir galimybę pakeisti maršrutą, jei jiems būnant oro uoste reisai yra ilgam atidedami arba panaikinami, taip pat geresnės skundų nagrinėjimo procedūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės.

Šiuo metu pasiūlymą svarsto Europos Parlamentas ir Taryba.

Žr. Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso paskyrą Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. + 32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. + 32 2 295 74 61

Informacija visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas


Side Bar