Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. toukokuuta 2014

EU:n jäsenvaltioiden on komission raportin mukaan vieläkin tarpeen parantaa lentomatkustajien oikeuksien noudattamista

Euroopan komissio julkaisi tänään katsauksen, joka liittyy matkustajien oikeuksia koskevien valitusten käsittelyyn ja noudattamisen valvontaan Euroopan lentoliikennealalla vuosina 2010–2012. Katsaus osoittaa, että jäsenvaltioiden viranomaisten vastaanottamien korvauksia ja apua koskevien valistusten määrä on palannut poikkeusvuoden 2010 (tuhkapilvikriisi ja lumisateiden aiheuttamat ongelmat) jälkeen taas alhaisemmalle tasolle. Lisäksi vain 1 prosentti tapauksista johtaa enää seuraamuksiin lentoyhtiöille, sillä suurin osa valituksista voidaan sopia ilman toimenpiteitä oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Vammaisilta ja liikuntarajoitteisilta henkilöiltä tulee edelleen yleisesti hyvin vähän valituksia lentoliikenteen ongelmista eivätkä ne ole johtaneet seuraamuksiin lentoyhtiöille.

”Olen ylpeä siitä, mitä Eurooppa on onnistunut saavuttamaan matkustajien oikeuksien alalla viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Oikeuksista on kuitenkin hyötyä vain, jos niiden noudattamista myös valvotaan. Komissio pyrkii edelleen varmistamaan, että matkustajat ovat tietoisia oikeuksistaan ja osaavat tarvittaessa tehdä valituksen. Käynnissä olevan lentomatkustajien oikeuksien tarkistuksen päätarkoituksena on parantaa oikeuksien soveltamista ja noudattamisen valvontaa”, totesi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Tilastot perustuvat tietoihin, joita on saatu 28 jäsenvaltion sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin kansallisilta täytäntöönpanoelimiltä. Tärkeimpiä johtopäätöksiä ovat seuraavat:

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä (asetus (EY) 261/2004) annetun asetuksen perusteella kansallisille valvontaelimille tehtyjen valitusten määrä oli 91 726 vuonna 2010, 52 675 vuonna 2011 ja 56 478 vuonna 2012.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Kansalliset valvontaelimet eivät olleet raportointikaudella halukkaita asettamaan seuraamuksia lentoyhtiöille, jotka rikkoivat sääntöjä. Seuraamuksia sovellettiin vain vähän yli 1 prosentissa tapauksista. Tämä osoittaa niiden olevan edelleen viimeinen keino sen jälkeen, kun kaikki muut yritykset oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ovat epäonnistuneet.

Kansallisten valvontaelinten lentoyhtiöille asettamien seuraamusten noudattaminen ja soveltaminen ovat kuitenkin parantuneet, mikä tarkoittaa, että seuraamusten vähäisestä määrästä huolimatta niitä ei pidetä pelkkänä varoituksena.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (asetus (EY) 1107/2006) annetun asetuksen perusteella kansallisille valvontaelimille tehtyjen valitusten määrä oli 128 vuonna 2010 ja 111 vuonna 2011. Vuonna 2012 määrä nousi 275:een, mutta tässä tapauksessa lisäys ei ole osoitus mistään tietystä suuntauksesta vaan se on ainoastaan tilastollinen, koska kyseisestä vuodesta alkaen mukana ovat myös Yhdistyneen kuningaskunnan luvut. Nämä valitukset eivät johtaneet seuraamuksiin lentoyhtiöille.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Raportti on saatavilla täällä

Taustatiedot

Tiedot kattavat molemmat matkustajien oikeuksia koskevat asetukset: asetus (EY) 261/2004 matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetus (EY) 1107/2006 vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä.

Komissio sitoutuu varmistamaan, että kansalaiset voivat turvautua oikeuksiinsa matkustaessaan lentoliikenteessä. Lisäksi se pyrkii kaikin tavoin edistämään lentoliikenteen harjoittajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikkialla EU:ssa muun muassa kannustamalla jäsenvaltioiden viranomaisia julkaisemaan asettamansa seuraamukset. Tilastoasiakirja on laadittu vastaukseksi eri tahojen (muiden muassa Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot, lentoliikenneala) toivomuksiin saada luotettavaa tietoa siitä, miten jäsenvaltiot noudattavat valitusten käsittelyä ja sääntöjen noudattamisen valvontaa koskevia velvoitteitaan.

Seuraavat vaiheet

Komissio ehdotti 13. maaliskuuta 2013 joukkoa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että lentomatkustajat saavat entistä enemmän ja parempia oikeuksia tietoon, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos heidät on jätetty lennolta, sekä turvakseen parempia valitusmenettelyjä ja toimenpiteitä oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi.

Ehdotusta käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar