Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. mai 2014

Komisjoni aruande kohaselt peavad liikmesriigid veelgi tõhustama lennureisijate õiguste jõustamist

Euroopa Komisjon avaldas täna ülevaate reisijate õigustega seotud kaebuste käsitlemise ja nende õiguste jõustamise kohta Euroopa lennutranspordisektoris aastatel 2010–2012. Ülevaatest selgub, et pärast erandlikku 2010. aastat (tuhapilv, erakorralised lumeolud) on riiklikele ametiasutustele hüvitiste ja abi kohta esitatud kaebuste arv taas vähenenud. Vaid 1% juhtudest määratakse lennuettevõtjale karistus, enamik kaebusi lahendatakse ilma, et õiguste jõustamisel oleks vaja selliseid meetmeid kohaldada. Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute kaebusi probleemide kohta lennutranspordi kasutamisel on endiselt väga vähe ning lennuettevõtjatele ei ole selliste juhtumite eest sanktsioone kehtestatud.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Ma olen uhke Euroopas reisijate õiguste valdkonnas viimase viie aasta jooksul saavutatud edu üle. Kuid õigustest on kasu üksnes juhul, kui neid tõhusalt jõustatakse. Komisjon säilitab valvsuse tagamaks, et reisijad oleksid täielikult teadlikud oma õigustest ja teaksid, kuidas vajaduse korral kaebust esitada. Lennureisijate õiguste käimasoleva läbivaatamise peamine eesmärk on parandada nende õiguste kohaldamist ja jõustamist.”

Statistika põhineb 28 liikmesriigi ning Islandi, Norra ja Šveitsi riiklike täitevasutuste esitatud andmetel. Aruande peamised järeldused on järgmised.

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antavat hüvitist ja abi käsitleva määruse (määrus (EÜ) nr 261/2004) kohaselt riiklikele täitevasutustele esitatud kaebuste arv oli 2010. aastal 91 726, 2011. aastal 52 675 ja 2012. aastal 56 478.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Aruandeperioodil määrasid riigi täitevasutused lennuettevõtjatele väga harva karistusi. Sanktsioone kohaldati ainult veidi rohkem kui 1% juhtudest. See näitab, et sanktsioone kasutatakse viimase võimalusena, kui kõiki muud vahendid liidu õiguse järgimise tagamisel on ammendatud.

Siiski tuleb märkida, et eeskirju rikkuvatele lennuettevõtjatele riiklike täitevasutuste poolt kehtestatud sanktsioone on paremini järgitud ja rakendatud. See tähendab, et vaatamata sanktsioonide vähesusele ei ole nende puhul enam tegemist lihtsalt paberile pandud hoiatusega.

Puudega ja liikumispuudega isikute õigusi lennureisil käsitleva määruse (määrus (EÜ) nr 1107/2006) kohaselt riiklikele täitevasutustele esitatud kaebuste arv oli 2010. aastal 128 ja 2011. aastal 111. See suurenes 2012 aastal 275 kaebuseni, kuid tegemist on puhtalt statistilise mõjuga (alates nimetatud aastast on hõlmatud ka Ühendkuningriigi andmed), mis ei kajasta põhilist suundumust. Lennuettevõtjatele sanktsioone ei kehtestatud.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Kõnealuse aruandega saab tutvuda veebisaidil.

Taustteave

Andmed hõlmavad mõlemat lennureisijate õigusi käsitlevat määrust: määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning määrus (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul.

Komisjon on võtnud endale kohustuse tagada, et kodanikud saavad lennureisi puhul oma õigusi tõhusalt kasutada. Lisaks on komisjon võtnud endale ülesandeks edendada kogu ELis lennuettevõtjatele võrdsete võimaluste tagamist, julgustades muu hulgas avaldama liikmesriikide ametiasutuste kehtestatud sanktsioone. Statistiline dokument on vastus mitme huvitatud isiku (sh Euroopa Parlament, liikmesriigid, lennutranspordisektor) taotlusele usaldusväärsete andmete saamiseks selle kohta, kuidas liikmesriigid täidavad oma kohustusi seoses kaebuste käsitlemise ja reisijate õiguste jõustamisega.

Edasised sammud

13. märtsil 2013 tegi komisjon ettepaneku meetmepaketi kohta, et tagada lennureisijatele uued ja suuremad õigused seoses teavitamise, hoolitsuse pakkumise ja teekonna muutmisega, kui nad on sunnitud lennujaamas viibima. Lisaks on kavas kehtestada asjakohasem kaebuste menetlemise kord ning paremad jõustamismeetmed.

Eelnõu arutatakse praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus.

Asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar