Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Tύπου

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2014

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενισχύσουν την άσκηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση για τη διεκπεραίωση καταγγελιών που σχετίζονται με τα δικαιώματα των επιβατών και την άσκησή τους στον τομέα των ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορών το διάστημα 2010-2012. Από την έκθεση προκύπτει ότι οι καταγγελίες προς εθνικές αρχές με αίτημα την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας έχουν επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2010, έτος που χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικές περιστάσεις (κρίση λόγω του νέφους ηφαιστειακής τέφρας, προβλήματα λόγω χιονοπτώσεων). Επίσης, στις αεροπορικές εταιρείες επιβάλλονται κυρώσεις μόνο στο 1% των περιπτώσεων, καθώς οι περισσότερες καταγγελίες διευθετούνται χωρίς να χρειάζεται προσφυγή σε τέτοια μέτρα. Οι καταγγελίες από άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές υπήρξαν ελάχιστες γενικά, και δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις σε αεροπορικές εταιρείες για τέτοιες περιπτώσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σίιμ Κάλας δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος για τις κατακτήσεις της Ευρώπης στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών την τελευταία πενταετία. Τα δικαιώματα όμως έχουν σημασία, μόνο όταν ασκούνται αποτελεσματικά. Η Επιτροπή θα μεριμνά πάντα ώστε οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους καθώς και πώς να υποβάλουν καταγγελία, εάν παραστεί ανάγκη. Κύριος στόχος της σημερινής επανεξέτασης των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών είναι επίσης η ενίσχυση της άσκησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων».

Οι στατιστικές βασίζονται σε στοιχεία που παρείχαν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των 28 κρατών μελών και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

Ο αριθμός των καταγγελιών που έλαβαν οι αρχές αυτές στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση αποζημίωσης και παροχής συνδρομής σε επιβάτες αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004) ήταν 91.726 το 2010, 52.675 το 2011 και 56.478 το 2012.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Κατά την περίοδο που εξετάζει η έκθεση, οι αρμόδιες αρχές ήταν απρόθυμες να επιβάλουν κυρώσεις σε αερομεταφορείς-παραβάτες. Επιβλήθηκαν κυρώσεις μόνο σε λίγο περισσότερο από το 1 % των περιπτώσεων. Αυτό δείχνει ότι οι κυρώσεις εξακολουθούν να αποτελούν την έσχατη λύση, αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα μέσα επιβολής της συμμόρφωσης.

Ωστόσο, οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές σε αερομεταφορείς-παραβάτες παρακολουθούνται και εφαρμόζονται καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το χαμηλό τους ποσοστό, οι κυρώσεις γίνονται σταδιακά κάτι περισσότερο από μια απλή προειδοποίηση σε χαρτί.

Οι καταγγελίες που έλαβαν οι εθνικοί φορείς επιβολής βάσει του κανονισμού για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006) ήταν 128 το 2010 και 111 το 2011. Το 2012 αυξήθηκαν σε 275, αλλά η αύξηση αυτή είναι απλώς ένα καθαρά στατιστικό αποτέλεσμα, καθώς στο έτος αυτό συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα για το Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν αντικατοπτρίζει γενική τάση. Δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις στους αερομεταφορείς.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτή την έκθεση, πατώντας εδώ

Γενικές πληροφορίες

Τα στοιχεία καλύπτουν και τους δύο κανονισμούς για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών: τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Ταυτόχρονα, σκοπός της είναι να προωθήσει τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ αερομεταφορέων σε ολόκληρη την ΕΕ, ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημοσίευση των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις αρχές των κρατών μελών. Το στατιστικό έγγραφο ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις διαφόρων ενδιαφερομένων (όπως π.χ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, των αερομεταφορέων) για αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και την άσκηση των δικαιωμάτων.

Επόμενα βήματα

Στις 13 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή πρότεινε δέσμη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών έχουν νέα και βελτιωμένα δικαιώματα στην πληροφόρηση, την παροχή φροντίδας και τη μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, όταν καθηλώνονται σε έναν αερολιμένα, και ότι, παράλληλα, έχουν στη διάθεσή τους καλύτερες διαδικασίες καταγγελίας και μέτρα επιβολής.

Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάλλας στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar